Til innhold

Sykkeloppgradering i Frognerseterveien, Risalleen og Slemdalsveien

Introduksjon

Frognerseterveien, Risalleen og Slemdalsveien skal tilrettelegges for sykkel.

Hva planlegger vi å gjøre?

I Slemdalsveien og Risalleen planlegges det en tre meter bred sykkelvei og et to meter bredt fortau. I Frognerseterveien planlegges det sykkelfelt på begge sider.

Over Ring 3 legges sykkelveien og fortauet over den eksisterende gangbroen øst for kjørebroen. Sykkelveien forbindes dermed med tilsvarende sykkelvei langs Ring 3.

Hva skjer når?

Reguleringsplanene er ferdig utarbeidet og oversendt til plan- og bygningsetaten. Etter behandling hos plan- og bygningsetaten vil planen bli lagt ut på offentlig ettersyn.

Veibredden må utvides, og prosjektet krever derfor noe grunnerverv.

Når reguleringsplanen er vedtatt og avtalene om kjøp av grunn er på plass, kan byggingen starte. Dette skjer sannsynligvis i 2022.

Hvor kommer ny sykkelvei?

Strekningen går fra Ring 3 via Slemdalsveien og Risalleen til Gulleråsveien. Strekningen er cirka 1,5 kilometer. 

Hvorfor gjør vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Prosjektet legger til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i området mellom Ring 3 og Slemdal, samt god tilknytning til arbeidsplasser både på Rikshospitalet, Forskningsparken og videre nedover mot Blindern T-banestasjon og Oslo sentrum. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post