Til innhold

Sykkeloppgradering i Ekebergveien

Introduksjon

Vi legger bedre til rette for syklister og gående ved Sæterkrysset, Ljabru og Nordstrand.

Hva skal vi gjøre?

I Ekebergveien bygger vi sykkelfelt og utvidede fortau.

I krysset Ljabrubakken-Ekebergveien lager vi en ny og bedre bussholdeplass på østsiden. Vi etablerer også opphøyde gangfelt, som reduserer hastigheten og gjør det tryggere for gående å krysse veien.

Gatebelysningen forbedres, og kabler som går i luftstrekk langs veien legges i bakken.

Hvordan komme seg fram i prosjektperioden?

Fra og med juni blir det økt aktivitet i byggingen, og det vil arbeides på flere steder samtidig. Det blir også noe byggeaktivitet i fellesferien.

Det er skiltet 30 km/t forbi anlegget. Ettersom vi planlegger økt aktivitet fra og med juni, kan det bli ytterligere redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet. Vær oppmerksom på endringer i kjøremønster og gangtraseer. Bussholdeplassene beholdes inntil videre på nåværende plasseringer.

Det blir fortsatt benyttet manuell trafikkdirigering for å sikre best mulig trafikkflyt og trafikksikkerhet både for motorisert trafikk, syklister og fotgjengere.

Skolebarn

Vi anbefaler at barn som går benytter gangfeltene i hver ende, altså ved Ljabru (Matkroken) og Sæterkrysset, og går langs parallellveiene på den gjeldende strekningen.

Se kart over anbefalt skolevei (PDF 1,8MB)

Syklister 

Det er tillatt å sykle i kjørebanen gjennom Ekebergveien, men vi anbefaler syklende å benytte seg av alternative, skiltede ruter i Rosendalsveien og Bakketoppen–Munkerudveien.

Hvor skjer oppgraderingen?

Strekningen går fra Ljabrubakken til Tallbergveien i Ekebergveien og er på 700 meter.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett og gode fortau er en forutsetning for å få flere til å gå og sykle. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet. Ekebergveien inngår i det planlagte sykkelveinettet

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet.

Når skjer hva?

Bymiljøetaten har inngått kontrakt med Mesta AS for å utføre arbeidet. Arbeidet vil pågå fra juni 2016 til november 2017.

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Åse Rasmussen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Bymiljøetaten

Byggeleder

Flemming Jacobsen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Les mer om sykkeloppgradering i Ekebergveien

Nærinfo og alternative ruter

Følg saken

Se også