Til innhold

Sykkeloppgradering i Ekebergveien

Introduksjon

Vi legger bedre til rette for syklister og gående ved Sæterkrysset, Ljabru og Nordstrand.

Hva skal vi gjøre?

I Ekebergveien skal det bli 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider av veien. Fortauet utvides til å bli 2,5 meter bredt.  

I krysset Ljabrubakken-Ekebergveien skal det opparbeides en ny bussholdeplass på østsiden. Det etableres opphøyde gangfelt for å redusere farten og gjøre det tryggere å krysse veien.

Gatebelysning byttes ut, og kabler som går i luftstrekk langs veien legges i bakken. 

Hvordan komme seg fram i prosjektperioden?

I løpet av uke 5 vil anbefalt skolevei gå via kirkegården og parkeringsplassen, i stedet for stien sør for bydelshuset.

Årsaken til dette er at Sæterkrysset er ferdigstilt, samt at det er vanskelige føreforhold på stien sør for bydelshuset nå som temperaturen svinger rundt null grader. Det blir strødd her, men det er vanskelig å sikre ferdselen når det tiner og fryser hele tiden. Skiltingen på stedet vil bli endret når parkeringsplassen er stengt. Inntil videre er fortauet langs kirkegården også åpent for ferdsel.

I uke 47 2016 startet arbeidene på vestsiden av Ekebergveien. Gjelder vestsiden av Ekebergveien fra nummer 283 – 283 B og 255 – 247. Gangtrafikken vil ledes over til motsatt side på begge strekningene (se illustrasjoner under).

Gående 

Gående må nå skifte side både ved Ljabrubakken og midt på strekningen. På østsiden vil det bli midlertidig fortau, fysisk adskilt med gjerde.

Gangtrasé ved Matkroken

MatkrokenGangtrasé ved Amund Hellands vei og Breiens vei

Amund Hellands vei og Breiens vei

Skolebarn

Så langt det er mulig anbefales skolebarn å benytte gangfeltene i hver ende av prosjektet, altså ved Ljabru (Matkroken) og ved Sæterkrysset, for så å benytte sideveiene til gangtrafikk langs strekningen. Dette anbefales også på fritiden. 

Se kart over anbefalt skolevei (PDF 1,8MB)

Syklister 

Det vil bli mulig å sykle i kjørebanen med lysregulering, men alternative ruter via Rosendalsveien og Bakketoppen – Munkerudveien er skiltet. Bymiljøetaten anbefaler syklistene å benytte de alternative rutene.

Det er også montert fartshumper på fortauet, i tillegg til i kjørebanen. Dette er for å holde hastigheten på syklister nede i anleggsperioden og dermed hindre ulykker og trengsel på fortauet. 

Busspassasjerer og bilister 

Fase 3 – november-desember

Lysregulering: Sørgående felt stenges mellom Amund Hellands vei og Ekebergveien 252/255. Det vil bli bruk av manuell dirigering i rushtiden, slik som nå.

Det vil også pågå arbeider ved Ljabrubakken, men her opprettholdes to kjørefelt.

Bussholdeplassen ved Ljabrubakken beholdes inntil videre nord for Tungebråtveien, der den er midlertidig etablert nå.

Det er 30 km i timen under anlegget, og det er svært viktig at lysreguleringen på stedet overholdes.

Lokaltrafikk

Ved lysregulering må du som bilist fra sideveiene til Ekebergveien vente på trafikkstrømmen for så å følge denne. Det er svært farlig å ta sjanser på å kjøre mot rødt lys.

Fremdrift

Nå er murene langs østsiden av veien hovedsakelig på plass og det er snart klart for å gå i gang langs vestsiden av Ekebergveien.

Fase 3: Gjelder vestsiden av Ekebergveien fra nummer 283 – 283 B og 255 – 247. Første arbeidsoperasjon vil bli felling av trærne. Gangtrafikken vil ledes over til motsatt side på begge strekningene. De berørte naboene vil bli kontaktet nærmere for mer detaljer.

Det må tas forbehold om at fremdriften kan forskyves noe da det kan dukke opp uforutsette forhold i bakken ved gravearbeidene. Dersom det dukker opp fjell i grunnen på denne siden også, dette må pigges bort. Det må i så fall påregnes noe støy i forbindelse disse arbeidene.

Hvor skjer oppgraderingen?

Strekningen går fra Ljabrubakken til Tallbergveien i Ekebergveien og er på 700 meter.

Hvorfor gjør vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Prosjektet legger til rette for økning av sykkel- og gangtrafikk internt for området mellom Sæterkrysset og Ljabru og for arbeidsreiser mellom boligområdene på Nordstrand og arbeidsplasser i sentrum. Både fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet.

Det er også pågående anleggsarbeider i . Dette grenser til prosjektet i Ekebergveien. 

Når skjer hva?

Bymiljøetaten har inngått kontrakt med Mesta AS for å utføre arbeidet. Arbeidet vil pågå fra juni 2016 til høsten 2017.

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Sissel Vestervik

Telefon
21 80 21 80

E-post

Bymiljøetaten

Byggeleder

Flemming Jacobsen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Les mer om sykkeloppgradering i Ekebergveien

Nærinfo og alternative ruter

Følg saken

Prosjekter i nærområdet

Se også