Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Skar leir: fra vaktbu til varmestue

Skar leir: fra vaktbu til varmestue

Fra høsten 2019 får turgåere i Maridalen tilgang til en ny varmestue i Skar leir. Den verneverdige vaktbua ved inngangen til leiren rehabiliteres i disse dager og skal få nytt liv som varmestue.

Skar leir

  • Tidligere militærleir innerst i Maridalen
  • Den verneverdige vaktbua blir varmestue for turgåere
  • Leieren skal også få en etterlengtet teknisk infrastruktur
  • Ny infrastruktur gjør det mulig å bruke leieren mer, innenfor begrensningene for området

Hva er Skar leir?

Skar leir er en tidligere militærleir som ligger innerst i Maridalen. Oslo kommune kjøpte leiren av Forsvarsbygg i 2007, for å sikre verdifulle arealer i marka og se på mulig bruk til kommunale formål.

Skar leir består av 21 bygninger og eiendommen strekker seg over 225 dekar. Skar leir består av indre og en ytre del, hvor den indre delen på rundt 60 dekar utgjør leirens kjerne, med et samlet bygningsareal på 10 840 m2.

Resten av eiendommen består av skogsterreng. Bygningene i leiren har vært benyttet til verksted, lager, kontor, innkvartering og tjenesteboliger. Bygningsmassen har behov for oppgradering. Et av boligbyggene, Kommandantboligen, ble totalrehabilitert og leid ut som bolig i 2016/2017.

Skar leir ligger innenfor Maridalsvannets nedslagsfelt. Skarselva er et av tilløpene til Oslos primære drikkevannskilde og renner gjennom eiendommen. Vann- og avløpsetaten har derfor etablert strenge utslippsrestriksjoner for leieren (maksimalt 35 "personekvivalenter"). Dette begrenser bruken av leiren, men arbeidet med å sakte, men sikkert, sikre mer liv i Skar leir er i gang.

Hvor ligger Skar leir?

Skar leir ligger innerst i Maridalen, nord for Maridalsvannet og ved endestasjonen for bussen til Maridalen. Sør for porten inn til leiren ligger en stor parkeringsplass, anlagt som utfartsparkering. Her er det publikumstoalett for turgåere og fremtidige brukere av varmestua i Skar leir.

Regulering og vernestatus

Leiren ligger innenfor markagrensen i landskapsvernområdet Maridalen. Vernestatusen gir sterke begrensninger på inngrep som endrer landskapets egenart eller karakter. Dette inkluderer bygge- og anleggsmessige tiltak.

Skar leir er et viktig kulturhistorisk anlegg, med kulturminner fra ulike utbyggingsperioder. Fire av bygningene ble fredet av Riksantikvaren i 2004, i forbindelse med nasjonal verneplan for forsvaret. Fredningen omfatter også sporene etter den militære aktiviteten i verneområdet.

Byantikvaren har definert ytterligere ti bygninger som verneverdige (gul liste). Det er anleggets kvaliteter som et komplett militært verkstedanlegg, hovedsakelig bygget under tysk okkupasjon og tidlig etterkrigstid, som er utgangspunktet for vernestatusen.

Hva skjer når?

Vaktbu tas i bruk som varmestue høsten 2019

Sommeren 2019 setter Eiendoms- og byfornyelsesetaten i gang arbeidet med vaktbua som gjøres om til varmestue, til glede for ski- og fotturister på tur i marka.

Prosjektet omfatter blant annet å utbedre råteskader, montere nytt tak med renner og beslag utvendig. I tillegg skal ny HC-inngang  på plass og varmestua får ny tilpasset planløsning. Siden bygget er oppført på Byantikvarens gule liste er flere deler av bygget tenkt bevart i tråd med byggets vernverdi, for å kunne fungere som en historieforteller i seg selv.

Parallelt med de bygningsmessige tiltakene jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med fremtidig drift av varmestua, i samarbeid med Bymiljøetaten, Bydel St. Hanshaugen og DNT.

Etter planen vil varmestua være klar til å tas i bruk høsten 2019.

Arbeid med ny teknisk infrastruktur starter høsten 2019

For at bygg i leiren skal kunne tas i bruk, må den nødvendige infrastrukturen som mangler i dag på plass. Det innebærer blant annet å legge nye vann- og avløpsledninger, inkludert systemer for rensing, nytt strømfordelingssystem for byggene og system for oppvarming basert på bergvarme.

Arbeidet med å planlegge og prosjektere nytt VA-anlegg er påbegynt, og det er planlagt oppstart av arbeidene høsten 2019. Ny teknisk infrastruktur må være i tråd med vedtatt plan for fremtidig bruk av leiren. Det innebærer blant annet tett kontakt med Byantikvaren, for å ivareta vernehensyn som gjelder for mange av byggene.

Hvem er ansvarlig?

Skar leir forvaltes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, mens de kommunalt eide områdene i marka forvaltes av Bymiljøetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for tiltakene som gjennomføres i Skar leir.

Les mer

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ansvarlig eiendomsforvalter

Erik Rosenvold

Telefon
21 80 21 80

E-post