Til innhold

Rommensletta

Rommensletta

Vi etablerer ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Målet er bedre overvannshåndtering, mindre vanninntrenging i avfallsdeponiet og et hyggeligere rekreasjonsområde.

Tiltak på Rommensletta

 • Kunstig bekk og vannspeil
 • Etterlengtet lys langs turvei
 • Bedret overvannshåndtering og økt bruksverdi på området

Hva skal vi gjøre?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) etablerer bekk, turvei og belysning langs turveien som i dag følger østsiden av Rommensletta Idrettspark (mellom skogen og idrettsbanene).

Vi vil lage et bekkedrag med vannspeil. Dette vil gi et positivt bidrag til både boligområdene rundet sletta, og rekreasjonsområdet på Rommen.

Se planillustrasjon (JPG 2,4MB)

Bekk

Bekken knyttes til det eksisterende anlegget i Skulpturparken, og vil fungere som en overvannsgrøft. 

 • Bekken vil gi en god naturopplevelse langs turveien.
 • Bekken vil variere i dybde og bredde. 
 • Terskler bygges for å holde vann i grøfta i tørrværsperioder.
 • Bekken får krysningspunkter i form av enkle klopper over bekken. Krysningspunktene vil følge stier og tråkk fra skogsområdet i øst møter turveien i dag.
 • Tokerudbekken skal ikke være en del av det nye bekkedraget.

Vannspeil

 • Ved turveikrysset mot Fossum Terrasse Borettslag/Forsheimer Borettslag, lager vi et lite vannspeil/våtmarksområde. Dette markerer starten på bekkedraget.
 • Langs baseballbanens østside er det planlagt en større dam med fordrøyningsfunksjon og en smalere tursti rundt.
 • Dammen vil være grunn, med normalvannstand på ca. 30 cm, og maksimal vannstand på ca. 130 cm, ved høy vannstand/flom.
 • Dammen vil ha jevn bunn, og vannet vil ikke være påvirket av forurensning fra det gamle avfallsdeponiet.
 • Vannet vil ikke være egnet å bade i, på grunn av periodevis lav vanngjennomstrømming. 

Turvei med belysning

Turveien (D10) mellom Rommensletta Skulpturpark og Fossum barnehage, reetableres slik den er i dag med bredde på 3 meter, og vil i hovedsak følge bekken.

 • Belysning fra øvre dam ved cricketbanen og ned til Kristoffer Robins vei (850 meter).
 • Samme lysstolper som i skulpturparken, med godt avskjermede armaturer for å hindre strølys mot fasadene til nærmeste bebyggelse.
 • Lysene kobles til samme tidsstyring.

Hva skjer når?

Vi startet arbeidene i slutten av april 2017. Høsten 2017 står turvei og belysning klart. Siste finpuss av turveier og beplantning skal gjennomføres våren 2018. Det vil bli lagt til rette for at det skal gro igjen naturlig, og det vil bli brukt samme type naturlig beplantning som man finner rundt Teglverksdammen på Ensjø.

Arbeidet tilpasses slik at det meste av Rommensletta kan være i bruk i byggeperioden.

Endringer i byggeperioden

 • I anleggsperioden må det påregnes noe støy og anleggstrafikk på interne veier på Rommensletta.
 • Det vil være behov for avsperring av den aktuelle turveien i perioder.
  • Dette vil markeres ved skiltning for alternativ rute over sletta, langs lagerbygget og vest for baseballbanen.
 • Banene vil kunne være i normal bruk, unntatt i forbindelse med sprengningsarbeidene.
  • Da vil det opprettes en midlertidig sikkerhetssone.
  • Sprengningsarbeidet vil utføres dagtid på hverdager, og området vil lokalt sperres av og lydvarsels. 

Hvor skjer oppgraderingen?

Rommensletta ligger i Bydel Stovner. Det er turveien mellom idrettsbanene og skogen i øst som får bekk og turvei med belysning. Det er en strekning på 850 meter.

Hvorfor oppgraderer vi?

Tiltakene er ledd i å bedre overvannshåndteringen på Rommensletta.

Målet er å minske vanninntrenging i det tidligere avfallsdeponiet under Rommensletta. Det har vært utfordringer med høyt grunnvannsnivå på sletta. Dermed har effekten av gassoppsamlingssystemet under Rommensletta blitt redusert. Den nye bekken vil gi økt kontroll over vannet, siden den vil samle opp overvann fra nærområdet. Bekken blir dermed en viktig del av deponiets tekniske anlegg. 

Belysning langs turveien har vært ønsket av bydelen for å øke trygghetsfølelsen og brukervennligheten.  

Hvem er ansvarlig?

EBY har, i samarbeid med Bydel Stovner og Bymiljøetaten, prosjektert tiltaket. EBY har ansvar for gjennomføringen.

Byggherre: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Prosjekterende: COWI  AS
Entreprenør: Steen & Lund AS

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Overingeniør

Overingeniør

Mobilnummer
411 03 971

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

Mobilnummer
995 35 596

E-post

Les mer