Til innhold

Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Vi starter samtidig med å sende sms-varsel i forkant til de berørte i nærområdet som har meldt seg på varslingssystemet. Les mer om status for arbeider ved å trykke på overskriften.

Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Vann- og avløpsetaten skal utvide Oset vannbehandlingsanlegg, for å kunne sikre byen trygg vannforsyning også i framtiden.

Fakta om Oslos drikkevann

  • Oslo er en by i vekst med en sårbar drikkevannssituasjon
  • 90 prosent av drikkevannet kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg
  • Vi må gjennomføre store investeringer for å møte fremtidens drikkevannsbehov

Hva skjer med Oset vannbehandlingsanlegg?

Oslo er en by i sterk utvikling. Innen 2030 forventer vi at innbyggertallet øker fra omtrent 615 000 til over 800 000 personer. Vi har en sårbar drikkevannssituasjonn. 90 prosent av drikkevannet kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg. 

Status for arbeider og naboinformasjon

Ny reguleringsplan for Oset er godkjent av Klima- og miljødepartementet

Dagens reguleringsplan er fra 1967, og for å hjemle de nye tiltakene måtte vi erstatte denne med reguleringsbestemmelser som samsvarer med endret lovgivning og dagens standard for reguleringsplaner.

Vi har hatt god kommunikasjon med naboer og interessenter i forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for Oset. Anleggstrafikk, trygg skolevei for barn, støy og energibrønner er de mest sentrale temaer som er behandlet gjennom Plan- og bygningsetatens planprosess.

Planforslaget ble ferdig behandlet i Plan- og bygningsetaten, og sendt Byrådsavdeling for byutvikling til politisk behandling 15. september 2016. 

Oslo bystyre vedtok reguleringsplanen for tiltaket 1. mars 2017.

Informasjon om saken finnes i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (PBE), saksnummer 201405070.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi skal opprette nye rentvannbassenger for å øke kapasitet og beredskap.

Nye bassenger vil utjevne forbrukstopper

På de tidene av døgnet hvor vannforbruket er lavt, kan vi produsere og lagre vann som kan benyttes når forbruket er høyt. Da utnytter vi vannbehandlingsanlegget bedre, fordi jevnere produksjon gir økt driftsstabilitet og levetid.

Nye bassenger vil bedre beredsskap

Beredskapsvann ved uforutsette større hendelser i vannforsyningen som driftsstans ved anlegget eller ledningsbrudd: Vi skal bygge 4 nye fjellhaller hvor vi kan lagre 100 000 m3 mer vann. 

Riggområdet vil ligge langs adkomstvegen til administrasjonsbygget ved Oset. Arbeidet vil pågå fra høsten 2017-2021.

Vi skal bedre reservevannsforsyningen 

Målet med arbeidene er å sikre tilstrekkelig vannforsyning i Oslo i en beredskapssituasjon. Tiltakene omfatter å ruste opp reserveanlegget, oppgradere anleggets eldre del fra 1920, installere ny UV-kapasitet, oppgradere og fornye elektrisk forsyning, og bedre brannsikkerheten.

Arbeidet består av flere mindre prosjekter, og er planlagt å starte høsten 2017 og sluttføres innen 2020. Disse arbeidene vil ikke påvirke naboer eller abonnenter.

Hvem jobber med dette?

Vann- og avløpsetaten leder prosjektet.

Planleggingen av nye tiltak skjer i nært samarbeid med kommunens beredskapsetat, Plan- og bygningsetaten, Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Jan Kopperstad

Mobilnummer
911 62 266

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Trond Borge Ottersen

Mobilnummer
958 40 758

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Postnummer
0561

Poststed
Oslo

Dokumenter i saken