Til innhold

Langøyene – opprydding

Introduksjon

Vi jobber for å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene og tilrettelegge for rekreasjon og badeliv.

Opprydding på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948
  • Avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013
  • Nå skal avfallsdeponiet sikres mot utlekking av miljøgifter
  • Sikringen starter tidligst i 2018

Hva er Langøyene?

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Deponiet ble avsluttet og tildekket i 1948, og deponioverflaten ble tilrettelagt av Oslo kommune til rekreasjon og friluftsformål. Langøyene er i dag et populært utfartsmål som brukes blant annet til bading og telting. 

Hvorfor skal vi rydde på Langøyene?

Undersøkelser har vist at badestranden og sjøvannet ikke er forurenset, og at Langøyene kan brukes som tidligere, med unntak av gressletta.

Bakgrunn

Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013 ble det gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiet på Langøyene.

Kartleggingen påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten. Det ble utført supplerende undersøkelser og risikovurderinger, og i samråd med helsemyndighetene og Bymiljøetaten ble det besluttet å fraråde bruk av deler av gressletta i sommersesongen. 

Utreder tiltak

Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobber med å utrede hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre de forurensede massene, samtidig som øya tilrettelegges for bruk.

Høsten 2015 ble en konseptutvalgsutredning (KVU) som kartla nødvendige tiltak mot påviste forurensing på Langøyene ferdigstilt. Basert på resultatene av KVUen har etaten anbefalt tiltak mot forurensningen på og rundt Langøyene. 

Anbefaler sikring av deponiet

Prosjektet innebærer at det gamle avfallsdeponiet sikres mot utlekking av miljøgifter til vann og land, samtidig som strandfasiliteter og brygger oppgraderes og ny løsning for vann og avløp etableres.

Når tiltak er gjennomført vil Langøyene på nytt fremstå som en perle i Oslofjorden, bedre rustet til å ta imot Oslos befolkning i et friluftsområde hvor miljøgifter er godt sikret.

Hva skjer når?

I Oslo kommunes budsjett for 2017 er det satt av 304 millioner kroner i økonomiplanperioden (2017–2020) til å sikre avfallsdeponiet på Langøyene, og legge til rette for rekreasjon og badeliv for Oslos voksende befolkning.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobber med et forprosjekt der vi blant annet detaljerer tiltakene som skal gjennomføres og lager en realistisk fremdriftsplan for selve gjennomføringene av tiltakene. Forprosjektet ferdigstilles til sommeren 2017.

Deretter skal forprosjektet kvalitetssikres før selve gjennomføringen kan starte, tidligst i 2018. Ettersom Langøyene vil være en byggeplass når tiltakene gjennomføres, vil øya dessverre ikke være tilgjengelig for publikum. 

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet.  Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Seksjonsleder

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
482 90 719

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Dokumenter og rapporter

 

Se også