Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Vi ønsker å tilrettelegge for friluftsliv og gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser i det gamle pukkverket.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune er i gang med å regulere for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk. Det er utarbeidet et planforslag som skal legge til rette for aktiviteter, som klatrevegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.

Planarbeidet har overlappet sikringsarbeidet i Huken, og var til offentlig høring høsten 2018. Det er Asplan Viak som, på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har utarbeidet planforslaget.

Plan- og bygningsetaten (PBE) valgte å sende planforslaget på ny høring, hovedsakelig fordi det er åpnet opp for noe bebyggelse i nordbruddet som ikke inngikk i planen ved forrige høring. Dette gjelder mulighet for mindre bebyggelse som toalett, lager, varmestue og lignende som kan betjene friområdet. Planens hovedformål, som å tilbakeføre området som grøntområde og tilrettelegge for aktiviteter i friområdene, er uendret. Frist for denne høringen var 4. februar i 2019.

Se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201603034.

I dag er området regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg, og Åsland pukkverk AS drev Huken for boet til Oslo vei AS frem til sommeren 2018. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden 1954.

Hva skjer når?

Etter at driften på Huken ble avviklet sommeren 2018, i henhold til forliksavtale mellom Oslo vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, har det pågått sikringsarbeid i bruddet.

Oslo kommune og Boet søkte og fikk tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til å benytte returasfalten i Huken til terrengsikring. Det sparte miljøet for kjøring av over 15.000 lastebil-lass inn og ut av bruddet.

Det vil pågå noe etterarbeid i 2019, blant annet tilsåing av topplaget, sikre skrenter og stup med gjerder og hindre steinsprang, samt eventuelt etterfylling av skråninger. Dette arbeid skal i hovedsak utføres av Oslo kommune og delvis av Boet, som derfor vil ha behov for tilgang til området for å få utført disse avsluttende oppgavene.

Plan- og bygningsetaten oversendte reguleringsplanen til politisk behandling 29. mars i år. Onsdag 26. juni er det åpningsarrangement på Huken og portene åpnes for byens befolkning.

​Informasjonsmøter

I forbindelse med planarbeidet er det blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018.

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Hvor ligger Huken?

Huken ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i Bydel Grorud.

Hvorfor lager vi plan for Huken?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag å omregulere Huken fra steinbrudd og industri til ny bruk.

Huken ble avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 23. september 2015. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser. Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven.

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Lenker