Til innhold

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Vi ønsker å tilrettelegge for friluftsliv og gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser i det gamle pukkverket.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune er i gang med å regulere for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk. Det er utarbeidet et planforslag som skal legge til rette for aktiviteter, som klatrevegg, bekkeåpning, badedam, stier og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.

Planarbeidet er satt i gang for å overlappe det pågående sikringsarbeidet, og var til offentlig høring høsten 2018. Det er Asplan Viak som, på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har utarbeidet planforslaget.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har valgt å sende planforslaget på ny høring, hovedsakelig fordi det er åpnet opp for noe bebyggelse i nordbruddet som ikke inngikk i planen ved forrige høring. Dette gjelder mulighet for mindre bebyggelse som toalett, lager, varmestue og lignende som kan betjene friområdet. Planens hovedformål, som å tilbakeføre området som grøntområde og tilrettelegge for aktiviteter i friområdene, er uendret.

Se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201603034.
Frist for uttalelse til planen er 4. februar 2019.

I dag er området regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg, og Åsland pukkverk AS driver Huken for boet til Oslo vei AS. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden 1954.

Hva skjer når?

Driften på Huken er avviklet i henhold til forliksavtale mellom Oslo vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune. Det pågår nå mindre terrengjusteringer i området.

Oslo kommune fikk sommeren 2018 tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til å benytte returasfalten i Huken, som tilsvarer mer enn 10 000 lastebillass, til terrengsikring. Etter hvert som arbeidene med å ta løs asfalten pågikk, ble det avdekket at mengde returasfalt var vesentlig større enn først estimert. Estimert omfang var rundt 330 000 tonn. Det er nylig avdekket at omfanget var 465 000 tonn. Dette har medført forsinkelse i sluttarbeidene, i hovedsak terrengjusteringer på Huken. Boet har estimert at dette arbeidet vil være ferdigstilt 1. februar 2019.

Noe etterarbeid vil derfor pågå i 2019, blant annet tilsåing, sikre skrenter og stup med gjerder og hindre steinsprang, samt eventuelt etterfylling av skråninger. Dette arbeid skal delvis utføres av Oslo kommune og delvis av Boet, som derfor vil ha behov for tilgang til området for å få utført disse avsluttende oppgavene.

​Informasjonsmøter

I forbindelse med planarbeidet er det blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018.

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Hvor ligger Huken?

Huken ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i Bydel Grorud.

Hvorfor lager vi plan for Huken?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag å omregulere Huken fra steinbrudd og industri til ny bruk.

Huken ble avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 23. september 2015. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser. Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven.

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Lenker