Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Vi ønsker å tilrettelegge for friluftsliv og gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser i det gamle pukkverket.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune er i gang med å regulere for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk. Det er utarbeidet et planforslag som skal legge til rette for aktiviteter, som klatrevegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.

Planarbeidet har overlappet sikringsarbeidet i Huken, og var til offentlig høring høsten 2018. Det er Asplan Viak som, på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har utarbeidet planforslaget.

Plan- og bygningsetaten valgte å sende planforslaget på ny høring, hovedsakelig fordi det er åpnet opp for noe bebyggelse i nordbruddet som ikke inngikk i planen ved forrige høring. Dette gjelder mulighet for mindre bebyggelse som toalett, lager, varmestue og lignende som kan betjene friområdet. Planens hovedformål, som å tilbakeføre området som grøntområde og tilrettelegge for aktiviteter i friområdene, er uendret. Frist for denne høringen var 4. februar 2019. Plan- og bygningsetaten oversendte planen til politisk behandling i mars 2019.

Se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201603034.

I dag er området regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg, og Åsland pukkverk AS drev Huken for boet til Oslo vei AS frem til sommeren 2018. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden tidlig 1950-tallet.

Hva skjer når?

Etter at driften på Huken ble avviklet sommeren 2018, i henhold til forliksavtale mellom Oslo vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, ble det utført sikringsarbeid i bruddet.

Oslo kommune og Boet søkte og fikk tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til å benytte returasfalten i Huken til terrengsikring. Det sparte miljøet for kjøring av over 15.000 lastebil-lass inn og ut av bruddet.

Det pågikk noe etterarbeid i 2019, blant annet tilsåing av topplaget, sikre skrenter og stup med gjerder og hindre steinsprang, samt etterfylling av skråninger. 

Onsdag 26. juni 2019 ble porten på Huken åpnet for befolkningen av byråd Hanna E. Marcussen og representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bydel Grorud.

​Informasjonsmøter

Det er i forbindelse med planarbeidet blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018.

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Hvor ligger Huken?

Huken ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i Bydel Grorud.

Hvorfor lager vi plan for Huken?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å omregulere Huken fra steinbrudd og industri til ny bruk.

Huken ble avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 23. september 2015. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser. Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven.

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post