Til innhold

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Vi ønsker å tilrettelegge for friluftsliv og gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser i det gamle pukkverket.

Hva skal vi gjøre?

I dag er området regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden 1954. I dag driver Åsland pukkverk AS Huken for boet til Oslo vei AS.

Kommunen har satt i gang arbeid med å regulere for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk. 

Planforslaget skal tilrettelegge for aktiviteter (for eksempel klatrevegg eller liknende), bekkeåpning og etablering av badedam, stier og forbindelser til markaområdene, utenfor bruddkanten.

Hva skjer når?

Driften på Huken skal etter planen avvikles ved utgangen av 2018. Oslo kommune har inngått en avtale med drifter om sikring av bruddet for etterbruk. Planarbeidet er satt i gang for å overlappe det pågående sikringsarbeidet, og planforslag for Huken er til offentlig høring høsten 2018.  

Høsten 2016 utlyste Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) en konkurranse for arbeidet med å omregulere Huken. Seks konsulenter leverte inn tilbud innen utgangen av fristen 22. desember 2016, og Asplan Viak ble valgt til konsulent for arbeidet.

I 2014 gjennomførte EBY en mulighetsstudie for Huken i samarbeid med Bydel Grorud. Det ble blant annet arrangert idedugnad med representanter fra lag, foreninger og lokalpolitikere i bydelen.

​Informasjonsmøter

Det er tidligere blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Hvor ligger Huken?

Huken ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i Bydel Grorud.

Hvorfor lager vi plan for Huken?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag å omregulere Huken fra steinbrudd og industri til ny bruk.

Huken ble avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 23. september 2015. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser. Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven.

 

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post

Lenker