Til innhold

Grønmo reguleringsplan

Introduksjon

Deponiene på Grønmo lukkes etter 40 års drift, og vi skal finne nye bruksområder for Grønmo.

Fakta om Grønmo

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten samarbeider tett med Renovasjonsetaten om utviklingen av Grønmo
  • Arealene eies i sin helhet av Oslo kommune, og har fungert som hoveddeponi for avfall i perioden 1969-2007
  • Deponiet er nå nedlagt, og dette åpner opp for mange muligheter for ny bruk av Grønmo

Hva skjer med Grønmo?

Grønmo har fungert som Oslo kommunes hoveddeponi for avfall siden 1969. Deponiene skal nå lukkes etter 40 års drift, og arealene skal omreguleres til nye formål.

Lukkingen er i henhold til bystyrets vedtak i sak 444/04. 

VIDEO: Deponiavslutning på 1-2-3

Hva er på Grønmo i dag?

Grønmos størrelse er ca 1 ½ ganger arealet på Frognerparken, og ligger i sin helhet innenfor Markagrensen. Det er et viktig utfartssted for turgåere til Østmarka. Området eies av Oslo kommune.

Renovasjonsetaten (REN) har i dag en gjenvinningsstasjon, et mottak for avfall fra Rusken og loppemarkeder, og et komposteringsanlegg på Grønmo. Området inneholder mange miljøtekniske utfordringer og begrensninger med hensyn til fremtidig bruk og etterdrift.

Hva skal Grønmo bli?

Det har vært arbeidet med tre ulike planalternativer: 1. Tilbakeføring til marka, 2. Golf og gjenbruksanlegg og 3. Kretsløpspark og flerbrukspark. Planprogrammet ble vedtatt i 2010.

Flerbrukspark og gjenvinningsanlegg

Kommuneplan "Oslo mot 2030" (vedtatt av Oslo bystyre september 2015) viser Grønmo med formålet grønnstruktur, med flerbrukspark og med mulighet for innpassing av anlegg for kommunalteknisk virksomhet – gjenvinningsanlegg, kompostering og ombruk med mer, nærmere fastsatt i detaljreguleringsplan. 

Dermed utgår alternativene 1. Tilbakeføring til marka og 2. Golf og gjenbruksanlegg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, i samarbeid med Renovasjonsetaten, arbeider videre med alternativ 3. Kretsløpspark og flerbrukspark. 

Publikumsrettede tilbud

Det foreslås at Grønmo i fremtiden skal romme mange forskjellige publikumsrettede tilbud, hvor miljøtenkning er en gjennomgående føring.

Grønmo er et av de få stedene i Oslo hvor det er mulig å sette av tilstrekkelig arealer for fremtidsrettet avfallshåndtering (økt befolkningsvekst gir økte avfallsmengder). Renovasjonsetatens kommunaltekniske anlegg på området skal videreutvikles, og en ombruksstasjon opprettes.

I 2011 var Grønmo med i den internasjonale konkurransen «Europan 11». Vinnerarkitektenes ideer har sammen med innspill fra lokale medvirkningsmøter bidratt til utformingen av planforslaget.

Hvorfor lager vi en ny plan for Grønmo?

Behovet for gode rekreasjons- og flerbruksarealer i Oslo øker i takt med fortetteting av byen.

I denne sammenheng representerer Grønmo en unik byutviklingsmulighet, både som et tiltrengt løft for en befolkningsrik bydel og som et viktig tilskudd til hele regionen. 

Hvem er ansvarlig for planen?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har samarbeidet med Renovasjonsetaten (REN), Bydel Søndre Nordstrand og Bymiljøetaten (BYM) om reguleringsplanforslag for Grønmo når deponiet skal avvikles.

Hva skjer når?

Reguleringsplanforslaget er på offentlig høring, med høringsfrist 18. september 2017. Innspill sendes til Plan- og bygningsetaten, skriftlig eller via Plan- og bygningsetatens nettside

Følg saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200804068

Presentasjoner fra åpent informasjonsmøte

Følgende presentasjoner ble gjennomgått på åpent informasjonsmøte, mandag 4. september 2017 klokken 18.00 på Lofsrud skole:

1. Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Historikk og overordnet om reguleringsplanen (PDF 2MB)
2. Renovasjonsetaten. Om deponiet og RENs anlegg (PDF 2MB)
3. Asplan Viak. Om reguleringsplanen (PDF 6MB)

Kontaktpersoner

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

Mobilnummer
995 35 596

E-post