Til innhold
Fjordbyen vest

Skøyen

Hva skal vi gjøre?

Planarbeidet for Skøyen inngår i et større område som i kommuneplan «Oslo mot 2030» er avsatt med krav om områderegulering.

Det er stor interesse fra utbyggere i Skøyen-området, og et ønske om å legge til rette for en fortetting av kollektivknutepunktet.

Som første trinn i arbeidet med områdereguleringen har kommunen utarbeidet et byplangrep som viser en overordnet disposisjon og omfatter prinsippene for arealbruk, struktur for offentlige rom, byggehøyder, utnyttelse og trafikksystem.

Områdereguleringen er en videreutvikling av byplangrepet, og omfatter flere temaer som kulturminner, lokalisering av båtopplag og stedskvaliteter, og er en juridisk bindende plan.  

Hva skjer når?

Forslag til områderegulering for Skøyen var på offentlig ettersyn fra 12. juni til 18. september 2017, og det ble avholdt åpent møte og åpen kontordag. I tillegg er det gjennomført en begrenset høring for endringer i planforslaget fra 26. april til 11. mai 2018.

Områderegulering Skøyen ble sendt til politisk behandling 3. juli 2018.

Se video fra åpent møte (Facebook)

Se presentasjon fra møtet (PDF 6MB)

Se framdriftsplan for områdereguleringen (PDF 0,9MB)

Hvorfor lager vi en plan for området?

Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling.

Fornebubanen vil gjøre Skøyen til ett av Oslos viktigste kollektivknutepunkter. Områdereguleringen skal sikre en framtidsrettet og helhetlig byutvikling som knytter Skøyen til fjorden.

Skøyen er i dag preget av barrierer som E18 og jernbanen, og har dårlig kontakt med fjorden. Det pågår også flere store infrastrukturprosjekter som vil ha innvirkning på utviklingen. 

24-timers by

Ambisjonen for nye Skøyen er å utvikle området til en flerfunksjonell, tett 24-timers by som møter fjorden.

Blågrønne og urbane allmenninger, plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom det tette og bymessige Skøyen, og tilgrensende rekreasjonsområder som Bygdøy, Frognerparken, marka og fjorden.

Det legges opp til boliger i hele området, og større høyder og utnyttelse enn i dag. Gående og syklende skal prioriteres på bekostning av biler og parkering. Gatestrukturen skal gjøres mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere. 

Hvilke områder er med i planen?

Skøyen avgrenses mot Vækerø i vest, Frogner i øst, Bygdøy i sør og Smestad i nord.

Se planavgrensning (JPG 3MB).

Dokumenter og lenker

Utvalgte saksdokumenter

Kontaktpersoner i Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postadresse
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo