Til innhold

Tiltak for sykkel og gange i Jutulveien

Tiltak for sykkel og gange i Jutulveien

Vi planlegger å gjennomføre tiltak i Jutulveien for å gjøre det både lovlig og trygt å sykle i begge retninger. 

Fakta om byrutene for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Jutulveien inngår i byrute 7
  • Byruta skaper en sammenhengende forbindelse mellom Gaustad, Blindern, Ullevål, Bjølsen, Storo og Sinsen

Når gjennomfører vi tiltakene?

Vi starter tidligst sommeren 2018. Tiltaket samkjøres med innføringen av beboerparkering i området.

Hva planlegger vi  å gjøre?

Planforslaget for Jutulveien innebærer:

  • etablering av sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei
  • etablering av sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien

Forslaget innebærer at uregulert gateparkering i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Hvorfor er dette nødvendig?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Jutulveien inngår i byrute 7 for sykkel, en prioritert sykkelrute mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst. Veien er en viktig forbindelse mellom Blindern og østover i byen, og inngår i én av åtte nye sykkelruter innenfor Ring 3.

I Bydel Nordre Akers lokale sykkelstrategi fra 2014 ble gata utpekt som en ønsket sykkeltrasé, og strekningen inngår i planforslaget for Oslos fremtidige sykkelveinett.

Mellom Tåsenveien og Uelands gate er Jutulveien belastet med mye biltrafikk, og det er behov for å etablere sykkelfelt på begge sider av gata.

Mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei er Jutulveien enveisregulert. For å gjøre det mulig og lovlig å sykle i begge retninger er det nødvendig å etablere et motgående sykkelfelt.

Hva skjer videre?

Øvrige deler av Jutulveien, Eventyrveien og John Colletts allé mellom Sognsveien og Jutulveien inngår også i de nye sykkelrutene. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre tiltak i disse gatene i takt med innføring av beboerparkering i Bydel Nordre Aker i 2018.

Forslag til tiltak vil fremgå i egen naboinformasjon, og sendes ut i god tid i forkant, slik at beboere får mulighet til å komme med uttalelser til planforslagene.

Meld deg på nyhetsbrev

Vi har laget et nyhetsbrev om byrutene. Meld deg på her.

Les mer 

Dokumenter

Lenker

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post