Til innhold

Sykkel- og kollektivoppgradering på Ring 2

Sykkel- og kollektivoppgradering på Ring 2

Vi skal gjøre en rekke tiltak for å bedre sykkel- og kollektivforholdene på Ring 2.

Sykkeloppgradering på Ring 2

 • Tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2
 • Også busstraséen oppgraderes
 • Oppgradering skjer i løpet av 2017

Hva skal vi gjøre?

 • Anlegge sykkelfelt der det er mulig
 • Knytte sammen sykkeltraséer på tvers av Ring 2
 • Sykkeltilrettelegging av kryss
 • Føre sykkelfelt på baksiden av bussholdeplasser
 • Etablere kollektivfelt på deler av strekningen
 • Lage kantstopp for buss

Se detaljerte tegninger over tiltakene som skal gjøres: 

Tiltakene er midlertidige i påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2 for å legge til rette for trikk og lage et permanent anlegg for sykkel. 

Hva skjer når?

Oppgraderingen startet i september 2017, og holder på frem mot høsten 2018. 

Status:

 • Kollektivfelt østover fra Maridalsveien til Vogts gate ble merket opp 5. desember 2017
 • Sykkelfelt på Ring 2 mellom Maridalsveien og Vogts gate ble merket opp 5. desember 2017. Sykkelfeltene får rødt dekke til sommeren
 • Strekningen Blindernveien – Kierschows gate, og tiltak i tverrgater og kryss ferdigstilles sommeren 2018
 • Arbeidene i Sognsveien vil ferdigstilles med rød asfalt sommeren 2018
 • Opphøyd sykkelfelt vestover langs Ullevål sykehus ferdigstilles sommeren 2018
 • Fire holdeplasser ved Ullevål sykehus samt holdeplass i vestgående retning ved Vestre Aker kirke er ombygd, og ferdigstilles sommeren 2018
 • ​Arbeidene med Uelands gate og Colletts gate starter etter planen opp i mai 2018, og ferdigstilles sommeren 2018
 • Strekningen Kierschows gate – Vogts gate, og tiltak i tverrgater og kryss ferdigstilles sommeren 2018

Arbeidene vil kunne føre til redusert fremkommelighet på Ring 2 og de kryssende veiene det arbeides i. 

Hvor oppgraderer vi?

Vi oppgraderer Ring 2 fra holdeplassen like vest for Blindernveien til den tosidige sykkelveien med fortau ved Lilleborg kirke, en strekning på 2,5 kilometer.

I vestgående retning, mellom Sognsveien og Ullevålsveien, er det dessverre ikke plass til tilrettelegging for sykkel. Syklister henvises derfor til kollektivfeltet eller fortauet på denne strekningen. 

I prosjektet inngår tiltak i følgende tverrgater:

 • Strekningen Kierschows gate – Vogts gate, og tiltak i tverrgater og kryss ferdigstilles sommeren 2018
 • Blindernveien og Ullevålsveien: Forlenge sykkelfeltene frem til Ring 2
 • Sognsveien, holdeplass for buss retning sentrum: Tilrettelegging for sykkel bak holdeplass, generell oppgradering og utvidelseav holdeplass og fortau, tilrettelegging for bysykkelstativ
 • Uelands gate: Etablere sykkelfelt i Uelands gate fra Colletts gate opp til Ring 2
 • Colletts gate: Etablere sykkelfelt i Colletts gate retning fra Uelands gate opp til Ring 2
 • Maridalsveien: Åpne for toveis sykling i enveisregulert strekning opp til Gustav Jensens gate samt bedre tilrettelegging i selve krysset med Ring 2
 • Sandakerveien: Sykkelfelt fra Holsts gate opp til Ring 2

Hvorfor oppgraderer vi langs Ring 2?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene vi står over­for med hensyn til befolkningsvekst, trafikk- avvikling, luftkvalitet og arealbruk. Sykkelen er et raskt, fleksibelt og lite arealkrevende transportmiddel som gir store helse- og miljøgevinster.

Oslo bystyre vedtok i 2015 en ny sykkelstrategi med mål om at mange flere skal sykle. Det viktigste tiltaket i strategien er å gjøre Oslos gater tryggere og mer sykkelvennlige.

Ring 2 er en viktig forbindelse gjennom byen, som gir store deler av befolkningen tilgang til daglige reisemål. Strekningen mellom Blindernveien og Vogts gate mangler sykkeltilrettelegging. Flere tverrgående sykkeltraseer har heller ingen tilrettelegging i forkant eller inn mot kryssene med Ring 2.

Strakstiltakene vil gi et mer sammenhengende tilbud for syklister i begge retninger, samtidig som tverrgående sykkeltraseer får bedre kryssløsninger. 

Les mer

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post