Til innhold

Sykkel- og kollektivoppgradering på Ring 2

Introduksjon

Vi skal gjøre en rekke tiltak for å bedre sykkel- og kollektivforholdene på Ring 2.

Sykkeloppgradering på Ring 2

 • Tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2
 • Også busstraséen oppgraderes
 • Oppgradering skjer i løpet av 2017

Hva skal vi gjøre?

 • Anlegge sykkelfelt der det er mulig
 • Knytte sammen sykkelforbindelser på tvers av Ring 2 med krysstiltak
 • Føre sykkelfelt på baksiden av bussholdeplasser
 • Etablere kollektivfelt på deler av strekningen
 • Lage kantstopp for buss

Se detaljerte tegninger over tiltakene som skal gjøres: 

Tiltakene er midlertidige i påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2 for å legge til rette for trikk og lage et permanent anlegg for sykkel. 

Hva skjer når?

Oppgraderingen startet i september 2017, og holder på frem mot sommeren 2018. Det blir pause i anleggsarbeidet i januar og februar. Fremdriften vil kunne påvirkes av værforholdene.

Per 4. desember er dette status:

 • Bussholdeplassene Vestre Aker kirke (retning vest) på Ring 2 og Ullevål Sykehus (retning sør) i Sognsveien åpner i slutten av uke 49
 • Fortauet fra Kierschow gate til Sognsveien, samt holdeplassen ved Ullevål sykehus, åpnes i uke 50, men noe mindre arbeid vil stå igjen til våren 2018.
 • Arbeidene i Sognsveien vil ferdigstilles med rød asfalt våren 2018.
 • Veiarbeidene langs sørsiden av Ring 2 mellom Stensgata og Geitmyrsveien startet mandag 13. november. Det anbefales å bruke fortauet på nordsiden av Ring 2.
 • Holdeplassene "Ullevål sykehus" og "Fayes gate" retning øst er midlertidig flyttet ca. 80 meter vestover.
 • ​Arbeidene med Uelands gate og Colletts gate starter etter planen opp i mars 2018, og ferdigstilles i slutten av mai.
 • På strekningen Maridalsveien–Vogts gate vil arbeidene fortsette til og med uke 49. Rød asfalt og oppmerking vil være klart senest i uke 50.

Arbeidene vil kunne føre til redusert fremkommelighet på Ring 2 og de kryssende veiene det arbeides i. 

Hvor oppgraderer vi?

Fra holdeplassen like vest for Blindernveien til startpunktet for den tosidige sykkelveien med fortau ved Lilleborg kirke, en strekning på 2,5 kilometer.

Det blir foreløpig ikke etablert sykkelfelt mellom Kierschows gate og Uelands gate, en strekning på 300 meter. Sykkelfelt her forutsetter omfattende tiltak i bakken med langt høyere kostnader enn de øvrige strekningene. Det må derfor gjøres ytterligere vurderinger før det konkluderes. Dersom konklusjonen er at det skal anlegges sykkelfelt her, vil det kunne gjennomføres i løpet av 2018.

Vestover er det dessverre ikke plass til tilrettelegging for sykkel mellom Sognsveien og Ullevålsveien (på nordsiden av ringveien). Vestkjørende syklister henvises derfor på denne strekningen til kollektivfeltet eller fortauet. 

Vi planlegger også tiltak i tilstøtende veier

 • Ombygging av krysset Ring 2–Sognsveien for å utbedre tilretteleggingen for sykkel i Sognsveien ned mot krysset retning sentrum
 • Forlengelse av sykkelfeltene i Blindernveien og Ullevålsveien frem til Ring 2
 • Etablering av nordgående sykkelfelt i Colletts gate mellom Uelands gate og Ring 2
 • Etablering av nordgående sykkelfelt i Uelands gate mellom Colletts gate og Ring 2

Hvorfor oppgraderer vi langs Ring 2?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene vi står over­for med hensyn til befolkningsvekst, trafikk- avvikling, luftkvalitet og arealbruk. Sykkelen er et raskt, fleksibelt og lite arealkrevende transportmiddel som gir store helse- og miljøgevinster.

Oslo bystyre vedtok i 2015 en ny sykkelstrategi med mål om at mange flere skal sykle. Det viktigste tiltaket i strategien er å gjøre Oslos gater tryggere og mer sykkelvennlige.

Ring 2 er en viktig forbindelse gjennom byen, som gir store deler av befolkningen tilgang til daglige reisemål. Strekningen mellom Blindernveien og Vogts gate mangler sykkeltilrettelegging. Flere tverrgående sykkeltraseer har heller ingen tilrettelegging i forkant eller inn mot kryssene med Ring 2.

Strakstiltakene vil gi et mer sammenhengende tilbud for syklister i begge retninger, samtidig som tverrgående sykkeltraseer får bedre kryssløsninger. 

Les mer

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post