Til innhold

Sykkelfelt i øvre Markveien

Sykkelfelt i øvre Markveien

I øvre del av Markveien er det etablert et sykkelfelt mot kjøreretningen.

Byruter for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Markveien inngår i byrute 1
  • Byruta skaper en sammenhengende forbindelse mellom Torshov, Grünerløkka, sentrum og Vippetangen

Hva skal vi gjøre?

I øvre del av Markveien har vi etablert et rødt, bredt sykkelfelt mot kjøreretningen. For å frigjøre plass til sykkelfeltet ble uregulert parkering fjernet på den ene siden av gata. Behovet for varelevering er ivaretatt. 

Hele gata, inkludert fortauene, ble reasfaltert i forbindelse med etableringen av sykkelfeltet. I tillegg er det gjort noen mindre utbedringer.

På grunn av et stillas som er satt opp i forbindelse med en fasaderenovering mangler en snutt av kvartalet Grüners gate - Helgesens gate. Denne tas våren 2018.  I mellomtiden er det lagt et beskyttet sykkelfelt rundt stillaset. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Markveien inngår i én av åtte nye sykkeltraseer gjennom byen. Byrute 1 går gjennom Markveien går fra sentrum til Sandaker via blant annet Møllergata, Torggata, Markveien, Thorvald Meyers gate og Sandakerveien.

I 2015 ble det tillatt å sykle mot enveisreguleringen i kvartalene mellom Grüners gate og Øvrefoss, men fordi gata er trang med gateparkering på begge sider må det gjøres ytterligere tiltak for å bedre sykkelforholdene.

Tiltaket er ventet å redusere omfanget av fortaussykling, og vil dermed også bedre forholdene for gående.

Når gjennomfører vi tiltakene?

Størsteparten av sykkelfeltet ble etablert i august/september 2017. Prosjektet ferdigstilles våren 2018. 

Les mer

Dokumenter

Lenker

Kontaktinformasjon

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post