Til innhold

Nytt kjøremønster i sentrum

Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende. 

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper til grunn:

  • Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
  • Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
  • Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
  • Kollektivtraséene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
  • Dagens gågatenett beholdes
  • Det unngås å påføre sykkeltraséene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
  • Kjøremønsteret skal kunne skiltes iht. gjeldende regelverk
  • Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
  • Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel

Nye skiltplaner for de berørte strekningene

Forslag til forskrifter og skilting

Høring

Forslagene til skiltforskriftene er offentlig tilgjengelige og disse er sendt på en utvidet høringsrunde og høringen har frist 28. februar 2018.

Berørte aktører som har kommentarer til skiltforskriftene, bes sende høringsinnspill til postmottak@bym.oslo.kommune.no merket «Kjøremønster» innen høringsfristen utløp.