Til innhold

Tilbud om helseundersøkelse til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i Oslo

Kontakt

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Hva

Tilbudet om helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente skal overføres til alle bydeler i Oslo.

I dag utføres helseundersøkelsen i hovedsak av ansatte ved Ressurssenter for migrasjonshelse på avdeling Aker.

Det gis også tilbud om helseundersøkelse i bydelene Alna, Stover og Grorud gjennom en pilot. I tillegg utføres undersøkelsen av enkelte leger og ved enkelte legesentre i Oslo.

Hvorfor

Siden tidlig 90-tall har kliniske oppgaver knyttet til førstegangshelseundersøkelsen, nå referert til som «helseundersøkelsen», i Oslo vært gitt som et sentralisert tilbud.

Pilot gjennomført i bydelene

På oppdrag fra Helse- og sosialkomiteen og Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) startet Ressurssenter for migrasjonshelse en pilot i bydelene Grorud, Alna og Stovner for å overføre helseundersøkelsen til fastlegene i de respektive bydelene, samt å skaffe erfaring for videre utrulling i hele Oslo.

Piloten startet i august 2015 og ble avsluttet i juni 2016.

Tre ulike modeller i pilotbydelene

Bydelene har valgt tre ulike modeller for organisering av helseundersøkelsen.

 • Bydel Grorud tilbyr helseundersøkelsen på ett legesenter, hvor flere leger jobber i et legefellesskap.
 • I bydel Alna utføres helseundersøkelsen av to leger på hvert sitt legekontor. Alle har på frivillig grunnlag valgt å inngå avtale med bydelen.
 • Bydel Stovner har valgt å tilby helseundersøkelsen som et tverrfaglig tilbud, lokalisert på helsestasjonen.

Høgskolen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag å evaluere fastlegenes erfaringer fra piloten. Rapporten ble ferdig i juni 2016, og er oversendt Byrådsavdelingen, sammen med en plan for hvordan tilbudet om helseundersøkelsen kan overføres til alle bydeler i Oslo.

Helseundersøkelsen utføres i bydelene av fastleger

Helseundersøkelsen etableres som et lokalt, tilgjengelig og frivillig helsetilbud i bydelene i Oslo, hvor fastlegene har en sentral rolle.

 • Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn og deres familiegjenforente får utført helseundersøkelsen primært i løpet av de tre første månedene av året de bor i Oslo, og senest innen ett år
 • Flere personer i målgruppen blir kjent med tilbudet om helseundersøkelse og benytter seg av dette
 • Fastlegen og personer i målgruppen får tidlig kontakt

Gir fastleger økt kompetanse på feltet

Fastleger og andre som arbeider praksisnært med migrasjonshelse får økt kompetanse innen fagfeltet migrasjonshelse.

 • Fastleger som utfører helseundersøkelsen får tilgang til erfaringsbasert kunnskap og ny kunnskap om migrasjonshelse gjennom deltakelse på (emne)kurs, hospitering, praksisveiledning, og gjennom egen kontakt med personer i målgruppen i sin praksis
 • Fastleger får tilgang og mulighet til både å teste ut, og anvende ferdig utarbeidede prosedyrer og lokalt utarbeidet veileder for gjennomføring av helseundersøkelsen

Hvem

Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bor i Oslo har rett til helseundersøkelsen.

Hvem kan henvise eller bestille time?

 • Alle ansatte i bydelene skal kunne henvise pasienter i målgruppen til en helseundersøkelse 
 • I tillegg skal personen selv kunne avtale time om helseundersøkelse for seg og/eller sine familiemedlemmer
 • Smittevernhelsesøster, ansatte i introduksjonsprogrammet og skolehelsesøstre har et særlig ansvar for å gi informasjon om, og henvise til helseundersøkelsen fordi de møter personer i målgruppen på et tidlig tidspunkt etter ankomst, og/eller i forbindelse med den lovpålagte tuberkulosescreeningen

Få veiledning fra Ressurssenter for migrasjonshelse

I prosessen med å overføre tilbudet om helseundersøkelse til alle bydeler i Oslo, vil Ressurssenter for migrasjonshelse bistå med erfaringsdeling og veiledning, samt legge til rette for at det knyttes kontakter på tvers av bydelene.

Ressurssenter for migrasjonshelse fortsetter med å legge til rette for å øke kompetansen blant praktikere gjennom ulike tiltak.

Når

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester beslutter når ordningen om overføring av helseundersøkelsen skal overføres til alle bydeler i Oslo.

Inntil dette er besluttet, fortsetter bydel Alna, Stovner og Grorud med å gi et slikt tilbud, sammen med Ressurssenter for migrasjonshelse, lokalisert på Arena Aker (Aker Sykehus).

Kostnad

Helseundersøkelse er et frivillig og gratis tilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bor i Oslo.

Tolking samt kostander knyttet til prøvetaking og eventuelle tester, dekkes av bydelene/Helseetaten, slik at helseundersøkelsen i sin helhet er kostnadsfri for pasienten.

Kontaktpersoner

Ressurssenter for migrasjonshelse

Seksjonsleder

Aida Kreso

E-post:

Ressurssenter for migrasjonshelse

Rådgiver

Heidi Olsen

E-post: