Til innhold
Prosjekter

Tidlig trygg

Kontakt

Kontaktperson

Kari Eriksen (Prosjektleder)

Telefon

994 80 911

E-post

Besøksadresse

Stavangergata 40, 0467 OSLO

Tidlig trygg

Tidlig Trygg modellen er utviklet for å jobbe systematisk på individ – og systemnivå i barnehagene for å sikre godt tilrettelagte barnehagetilbud til alle, og for å tilby bistand til barn i en tidlig fase av utvikling av vansker.  Modellen bygger på at ansatte fra ulike tjenestesteder og med ulik fagbakgrunn gis et felles kunnskapsgrunnlag med et felles språk. Det opprettes tverrfaglige team med ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten og spesialpedagoger fra barnehagekontoret. Teamene besøker barnehagene, og observerer barn og ansatte og organisering av arbeidet på avdelingen for å drøfte og samarbeide med barnehagepersonalet om å lage gode barnehagetilbud. I prosjektet ønsker vi å sjekke ut om dette kan sikre at barn i barnehage får riktig utviklingsfremmende støtte, og at barnehagen er en forebyggende og helsefremmende arena.

Les mer om styringsdokumentet til Tidlig Trygg (PDF 0,8MB)

Hvor

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene. Folkehelseprogrammet skal blant annet bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Sagene bydel har igangsatt Tidlig Trygg som prosjekt, men jobber sammen med Stovner og St. Hanshaugen bydel som også har prosjekter underlagt Folkehelseprogrammet. Felles for de tre prosjektene er at de gjennom kompetanseheving av ansatte, barn i barnehage og skolealder skal legge til rette for god psykisk helse og livsmestring blant barn og unge. Sagene bydel vil også samarbeide med andre bydeler om lignende tiltak, og sammenligne resultater for å utvikle mer varige ordninger.

Les mer om Folkehelseprogrammet på Helsedirektoratets nettsider

 

Hvorfor

Barnehager skal gi gode, tilpassede tilbud til alle barn. Vi vet i dag at barnets hjerne utvikles i samspill med omgivelsene og påvirkes av de relasjoner og erfaringer som tilbys. Sagene bydel jobber etter statlige og kommunale føringer for tidlig innsats, blant annet gjennom satsningen på Barnehjernevernet. I bydelens strategiske plan satses det spesielt på forebyggende arbeid gjennom et bredt spekter av tiltak for barn og unge og deres familier.

Hvem

Folkehelseprogrammet i Oslo er underlagt Byråd for Eldre, Helse og Arbeid (EHA). Programleder i EHA er Johan Torper og programkoordinator er Linnéa Johansson. Prosjekteiere er direktørene i Sagene, Stovner og St. Hanshaugen bydel.

Når

Planlagt prosjektperiode er 2018–2021. Modellen vil i løpet av 2018 vil bli gjennomført i alle offentlige barnehager, og resultatet av dette danner grunnlag for hvordan vi vil gå videre i prosjektperioden.

Kostnad

Prosjektet får midler fra Folkehelseprogrammet og egne prosjektmidler fra Sagene bydel.


Prosjektleder

Kari Eriksen

Mobilnummer: 994 80 911

E-post:

Prosjektmedarbeider

Adesua Omole

Mobilnummer: 468 33 379

E-post:

Prosjekteier

Bydelsdirektør Morten Sanden og avdelingsdirektør BOU Hilde Graff

Delprogramkoordinator

Liv Kolstad Zehouo – Prosjektet ligger under Sagene bydel. Stovner bydel er delprogramansvarlig og har et overordnet ansvar for bydelssamarbeidet.