Til innhold

SaLTo - sammen lager vi et trygt Oslo

Kontakt

Kontaktperson

SaLTo-sekretariatet ved Ove Kristofersen

Telefon

23 47 51 64

E-post

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Hva

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. 

Sentrale dokumenter om SaLTo

Oslo kommune er eksempel i rapport fra NIBR

Alle dokumenter, rapporter, handlingsplaner og veiledere

 

Hvorfor

Hovedmål:

SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge.

Overordnede strategier:

 • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus
 • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon
 • Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer

Innsatsområder:

 • Sikre trygge og inkluderende skoler – motvirke fravær og frafall
 • Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger
 • Forebygging, beredskap og oppfølging – konflikter, vold og seksuelle overgrep
 • Forebygging, beredskap og oppfølging – hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
 • Utvikle gode modeller for samarbeid – utsatte unge 18-22 år
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring

Hvem

SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten. Det rapporteres til Politirådet i Oslo, som ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder.

Her finner du SaLTo-koordinatorer i bydelene, sentrum og Utdanningsetaten

Når

SaLTo ble etablert i 2006.