Til innhold
Program for storbyrettet forskning

Program for storbyrettet forskning - prosjekter

Oversikt over pågående og gjennomførte prosjekter.

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene

Prosjektet skal primært omhandle de lokalt bestemte målsettingene og handlingsreglene knyttet til storbykommunenes økonomistyring og bidra til en bærekraftig utvikling. Hensikten er å få ny og relevant informasjon, analysere og anbefale storbykommunene hvordan deres lokale finansielle mål og handlingsregler kan innrettes for å bidra til en økonomistyring som sikrer balanse over tid, en best mulig og stabil tjenesteproduksjon, formuesbevaring og samtidig håndterer den økonomiske usikkerheten som kommunene erfarer.

Tentativ tidsplan: våren 2019

Forskningsmiljø: Senter for økonomisk forskning (SØF)

Prosjektførende by: Stavanger

Kontaktperson: Vibeke Bø Langeland

Digitalisering og konsekvenser for storbykommuners arbeidsprosesser og ressursplanlegging

Prosjektet skal undersøke hvordan økt digitalisering av arbeidsprosesser vil kunne påvirke kommunenes ressursbruk i framtida. Det skal gi et kunnskapsgrunnlag for strategisk planlegging av kommunale tjenester og organisering, kompetanseplanlegging, lokalisering av kommunale arbeidsplasser, rekruttering, ledelses- og organisasjonsutvikling. Formålet er å framskaffe en samlet beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser i kommunal sektor som er egnet for automatisering og økt selvbetjening.

Tentativ tidsplan: 2018/2019

Forskningsmiljø: Menon Economics og Infuture  

Prosjektførende by: Kristiansand

Kontaktperson: Torbjørn Grøtte

Menneskehandel og tvangsarbeid

Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt om menneskehandel og tvangsarbeid i arbeidslivet.  I prosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold. Det skal innhentes kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Målet er å sette kommunene bedre i stand til å utvikle mer effektive virkemidler, både for å forebygge menneskehandel og å kunne gi bistand og beskyttelse til antatte ofre.

Tentativ tidsplan: Sommeren 2019

Forskningsmiljø: Fafo

Prosjektførende by: Oslo

Kontaktperson:  Marit Helene Hestad

Gjennomførte prosjekter

Ansvarlig FoU-miljø og by er oppgitt i parentes.

Årsmelding for 2018

Årsmeldingen har omtale av nye, gjennomførte prosjekter (PDF 6,5MB)