Til innhold

Utkast til ny kommuneplan har vært på høring

Hva slags by skal Oslo skal være i 2040? Byrådet sendte 27.4.2017 utkast til ny kommuneplan (samfunnsdel med byutviklingsstrategi) på høring med frist for innspill 30.06. Etter dette følger byrådet opp med et endelig forslag som skal sendes til bystyret våren 2018.

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo. 

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo.

Her finner du kommuneplanutkastet med kart og vedlegg: 

Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, liggende format)
Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, stående format)  
Utkast til kommuneplan 2017 (Word, kun tekst)

Høringen er avsluttet

Fristen for høringsinnspill om utkastet til ny kommuneplan gikk ut 30. juni. Det er kommet over 800 høringssvar og det er også mottatt mange  innspill om kommuneplanen på høringsmøter, nettmøte på facebook mv. Byrådet takker for stor deltakelse i medvirkningsprosessen. Materialet vil i løpet av høsten bli brukt i byrådets arbeid med å revidere utkastet, før Byrådet så vil sende et endelig forslag til kommuneplan til bystyret

Høringssvar til byrådets utkast til ny kommuneplan

Alle innspillene vil bli gjennomgått og vurdert, og det vil bli laget et sammendrag. Høringsinnspillene blir ikke besvart enkeltvis, men byrådets endelige forslag til bystyret vil vise hvordan de samlet sett blir tatt hensyn til.

Arbeidet med byrådets endelige forslag til ny kommuneplan

Byrådet skal utarbeide et forslag til samfunnsdel i kommuneplanen som skal sendes til bystyret til våren. Byrådet vil ta seg den tiden som trengs for å vurdere de mange høringsuttalelsene som kom inn.

Det er bystyret som vedtar ny kommuneplan. Det er samfunnsdel med bytuviklingsstrategi som skal behandles nå, mens den juridisk bindende arealdelen fra 2015 vil bli revidert senere.

Byrådet tar utgangspunkt i sitt høringsutkast og alle høringsuttalelsene som kom inn. Byrådet skal også vurdere hvilken betydning de siste tallene for befolkningsvekst i Oslo betyr for valg av byutviklingsstrategi.

Byrådet skal også legge til grunn det vedtaket bystyret gjorde etter høringen den 6. september om det videre arbeidet med kommuneplanen.

Bystyrets vedtak 6.sept.2017.