Til innhold
Kommuneplan

Kommuneplan 2018

"Kommuneplan for Oslo 2018. Vår by, vår framtid. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Visjon, mål og strategier mot 2040".

Vedtatt kommuneplan

Det er samfunnsdelen med byutviklingsstrategi som ble vedtatt av bystyret 30. januar 2019. 

Planen bygger på byrådets høringsutkast fra april 2017, men er bearbeidet blant annet ut fra alle høringsuttalelsene som kom inn og oppdatert befolkningsstatistikk og framskrivninger. 

Del 1: Samfunnsdel og byutviklingsstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo.

Del 2: Arealdel

Den juridisk bindende arealdelen vil legges fram for bystyret på et senere tidspunkt. Inntil videre er det arealdelen fra 2015 som gjelder.

Forslag til kommuneplan

Byrådet sendte 28. juni 2018 sitt forslag til ny kommuneplan til bystyret. Her finner du kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende dokumenter. Det er denne versjon bystyret har gitt innspill til, og den endelige, vedtatte planen finner du under Vedtatt kommuneplan

​​Om kommuneplanen som styringsdokument

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1). 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon. 

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen for Oslos kommuneplan.