Til innhold
Kommuneplan

Kommuneplan 2015: Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn

Status

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent avvikssonen for støy i Oslo kommuneplan 2015. KMD behandlet en innsigelse som var reist av Statens Vegvesen mot størrelsen på avvikssonen. KMD knytter visse betingelser til godkjenningen, spesielt at «Det tillates ikke nye grunnskoler og barnehager i rød sone».

Les KMDs brev av 22.11.2016 her.

Dokumentene på denne nettsiden (både del 1 og 2) er justert etter KMDs avgjørelse. Det gjelder også temakart støy. 

Bystyret vedtok ny samfunnsdel 30. januar 2019.

Kommuneplan 2015

Bystyret vedtok 23.09.2015 kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» (sak 262/15). Les protokollen her.

Del 1

Samfunnsdel med tre satsingsområder: smart, trygg og grønn med tilhørende mål og satsinger, samt en byutviklingsstrategi som angir en fysisk utvikling av byen i samsvar med satsingsområdene.

Del 2

Juridisk arealdel som består av plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer, forutsigbarhetsvedtak, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredning, liste over tidligere uregulert areal som nå har fått arealbruksformål, liste over areal som har fått endret arealformål, samt lister over planer som er helt eller delvis opphevet.

Arealdelen inneholder også en gjennomgang av planer i Marka for å bringe dem i samsvar med markaloven. Foreliggende kommuneplan er den første juridisk bindende arealdelen for alt areal i Oslo innenfor kommunens administrative grenser.