Til innhold
Karanteneutvalget

Reglement for karanteneutvalget

Reglement om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører samt i særskilte tilfeller andre bystyrepolitikere i Oslo kommune, heretter kalt politikere.

2. Karantene

Oslo kommunes karanteneutvalg kan i særlige tilfeller bestemme at politikere i inntil seks måneder etter fratreden, ikke kan tiltre stilling i, ha verv i, eller yte tjenester til, virksomhet utenfor Oslo kommune. Karantene vil bare bli ilagt der det foreligger en helt konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder eller arbeidsoppgaver og den aktuelle virksomhets interesser. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold i tilknytning til vedkommendes tidligere ansvar og arbeidsoppgaver som har gitt eller kan gi, virksomheten særlige fordeler, eller kan være egnet til generelt å svekke tilliten til Oslo kommune.

3. Saksforbud

En politiker kan i stedet for karantene ilegges saksforbud i inntil ett år dersom dette i tilstrekkelig grad ivaretar de hensyn man vil beskytte, jf. nr. 2. Der det er særlig behov, kan saksforbud ilegges i tillegg til karantene. Saksforbud og karantene skal ikke kunne ilegges for mer enn ett år til sammen, regnet fra fratreden.

4. Senere overganger

Inntil ett år etter fratreden kan karantene og saksforbud etter nr. 2 og 3 ovenfor også ilegges i de tilfeller der politikeren ikke har direkte overgang til den aktuelle stilling mv.

5. Informasjonsplikt

Politikeren plikter, senest tre uker før en eventuell tiltredelse, uoppfordret å gi Oslo kommunes karanteneutvalg nødvendige opplysninger om tiltredelse av ny stilling, verv utenfor kommunen, eller oppstart av næringsvirksomhet. Slik informasjonsplikt gjelder ikke dersom det er åpenbart at karantene eller saksforbud ikke vil være aktuelt. Informasjonsplikten gjelder alle slike overganger innen ett år etter fratreden fra vervet som politiker.

6. Godtgjørelse

Dersom det besluttes å ilegge karantene, skal politikeren motta en godtgjørelse i karantenetiden tilsvarende den godtgjørelsen vedkommende hadde ved fratreden. Politikeren opparbeider pensjonsrettigheter i hele perioden. Utbetalingen skal begrenses slik at summen av godtgjørelse og annen arbeidsinntekt i karantenetiden ikke overstiger den godtgjørelse politikeren kan motta etter første ledd.

7. Delegasjon

Delegasjon av myndighet til sekretariatet for Oslo kommune karanteneutvalg. Sekretariatet for Oslo kommunes karanteneutvalg gis myndighet til å avgjøre kurante saker etter reglement om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

8. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft så snart karanteneutvalget er oppnevnt og senest 01.11.2010.