Aktiviteter i komiteen

Bystyremøte 23. september (byrådets budsjettforslag legges fram)

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Se møtet i opptak

Du kan lese sakspapirer og protokoller og finne en oversikt over saker som skal behandles av bystyret hos "Søk i politiske saker".

Sakskart

Sak 249 15/01704-1 Protokoll fra bystyrets møte 26. august 2015

 • Protokollen ble godkjent. 

Sak 250 15/01706-1 Byrådets overlevering av forslag til budsjett for Oslo kommune 2016

Muntlig spørretime 

Sak 251 15/01705-1 Muntlig spørretime - Bystyrets møte 23. september 2015

Saker med innstilling fra helse- og sosialkomiteen

Sak 252 15/01102-2 Ny instruks og navneendring for Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Helse- og sosialkomiteens innstilling ble vedtatt. 
 • 1. Helse-, sosial- og eldreombudet endrer navn til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, med undertittel; sosial- og eldreombud i Oslo.
 • 2. Instruks for Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Sosial- og eldreombudet i Oslo Vedtatt av Oslo bystyre ....... (Tillegg i fet skrift) 5 § 1. Formål Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. §2. Virkeområde Ombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre offentlige og private helse- og sosialinstitusjoner hvor det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester fra. For innbyggere i Akershus omfattes ikke tjenester fra Nav sosialtjenesten eller barnevernet, slik den gjør for Oslo sine innbyggere. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes helse- og omsorgstjenester etter lov 24. juni. Nr. 30. 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og sosialtjenester etter lov 18. desember Nr. 131.2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og barneverntjenester etter lov 17. juli. Nr. 100. 1992 Lov om barneverntjenester. § 3. Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt (§ 13 flg.) kommer til anvendelse for ombudets virksomhet. Det samme gjelder særlovgivningens bestemmelser om taushetsplikt. § 4. Ansvar for ordningen Bystyret fastsetter instruks for Ombudets virksomhet. For øvrig utfører Ombudet sin virksomhet selvstendig og uavhengig. §5. Rett til å henvende seg til Ombudet Enhver kan henvende seg til ombudet og be om bistand. Den som henvender seg har rett til å være anonym. Ombudets bistand skal tilpasses den enkeltes livssituasjon og helsetilstand. § 6. Arbeidsoppgaver Ombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde og kan bistå med formulering og ekspedisjon av klager. Ombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom saken ikke følges opp, skal den som har henvendt seg gis en kort begrunnelse for dette. Ombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. Ombudet skal også drive oppsøkende virksomhet for å kartlegge de problemer som brukere av helse- og sosialtjenesten møter i sin kontakt med disse tjenester, og ta opp faglige og administrative forhold som kan forbedres direkte med den instans som forholdet gjelder. Ombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Ombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. § 7. Ombudets rett til å få opplysninger 6 Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som er nødvendig for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. § 8. Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og sosialtjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. § 9. Tjenestestedenes ansvar for å informere om Ombudet Ansatte på tjenestestedene skal gjøres kjent med ombudsordningen og bidra til at deres brukere også er kjent med ordningen gjennom oppslag, brosjyrer, informasjon på hjemmesider og konkret informasjon dersom brukeren opplever uønskede hendelser eller av andre årsaker gir uttrykk for et ønske om klagebistand. Når brukere av helse- og sosialtjenester ønsker bistand fra ombudet, skal vedkommende kontors eller institusjons personale være behjelpelig med straks å få informert ombudet om dette. § 10. Årsmelding Ombudet skal avgi en årsmelding til bystyret innen 15.mars hvert år som gir en overordnet status og omtaler ombudets arbeid og vurderinger på systemnivå. Årsmeldingen skal gi en oversikt over Ombudets arbeid, og påpeke forhold der brukere av helse-, sosial- og barneverntjenesten ikke får innfridd sine rettigheter. § 11. ikrafttredelse Instruksen trer i kraft fra bystyrets vedtak i saken og erstatter tidligere instruks fra 11.06.97.

Sak 253 15/00601-2 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2015 til helse- og sosialkomiteen - Bedre seksual- og LHBT+ undervisning

 • Helse- og sosialkomiteens innstilling ble vedtatt. 
 • Byrådet bes innen 31.12.2015 informere komitéen om Utdanningsetatens vurdering av å flytte den obligatoriske seksualundervisningen fra 10. til 9. eller 8. klasse. 

Saker med innstilling fra byutviklingskomiteen

Sak 254 15/01427-2 Mærradalen - Detaljregulering - Friområde - Spesialområde - Naturvernområde og område for bevaring av automatisk fredet kulturminne - Bydel Ullern og Vestre Aker - Byrådssak 158 av 02.07.2015

 • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 endring av kommuneplanens arealdel fra friområder, byggeområder for offentlig bygninger og boliger, fellesareal for boligene og offentlige trafikkområde, gangvei til:
  Byggeområde - bolig
  Friområde
  Friområde - turvei
  Fareområde - høyspentanlegg
  Spesialområde - naturvernområde (SN 1 – SN 2)
  Spesialområde - bevaring (automatisk fredet kulturminne)/naturvernområde (SN-1)
  Spesialområde - bevaring (automatisk fredet kulturminne)/turvei
  som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. OP1-200502608 datert 23.06.2009, og revidert 10.08.2012 og 11.03.2013.
  I henhold til plan- og bygningsloven av 27.06.2008 § 34-2 tiende ledd kan plansaker som er lagt ut til offentlig ettersyn før 01.07.2009 behandles etter gammel lov.
  Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14.06.1985 § 28-1 nr.1, jf. 27-2 nr.1:
  Forslag om regulering med reguleringsbestemmelser for Mærradalen som omreguleres fra friområder, byggeområder for offentlig bygninger og boliger, fellesareal for boligene og offentlige trafikkområde, gangvei til:
  Byggeområde - bolig
  Friområde
  Friområde - turvei
  Fareområde - høyspentanlegg
  Spesialområde - naturvernområde (SN 1 – 2)
  Spesialområde - bevaring (automatisk fredet kulturminne)/naturvernområde (SN-1)
  Spesialområde - bevaring (automatisk fredet kulturminne)/turvei
  som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. OP1-200502608 datert 23.06.2009, og revidert 10.08.2012 og 11.03.2013.

Sak 255 15/01431-2 Mulighetsstudie Oppsal - Bydel Østensjø - Byrådssak 162 av 02.07.2015

 • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Vedlagte mulighetsstudie Oppsal datert desember 2011 tas til orientering.

Sak 256 15/01432-2 Hovedsykkelvei rute Østre Aker vei - Parsell Veitvet skole - Grorud stasjon - Detaljregulering - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Bydel Alna - Grorud og Bjerke - Byrådssak 163 av 02.07.2015 

 • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for sykkelrute Østre Aker vei, parsell Veitvet skole til Grorud stasjon, som reguleres til:

- Bebyggelse og anlegg: godsterminal
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg, gang-/sykkelveg, annen veggrunn - grøntareal, trasé for jernbane
- Grønnstruktur: friområder
- Hensynssoner: faresone – høyspenningsanlegg, sikringssone – frisikt
som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, Alt.1, OTI-200712842-1, datert 15.04.2010 og revidert dato 02.03.2015.

Sak 257 14/01973-3 Ensjø - Tyngdepunktet – Detaljregulering med konsekvensutredning - Boliger - Barnehage - Forretning - Kontor - Kultur - Undervisning m.m - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 167 av 02.07.2015

 • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • 1. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 endring av kommuneplanens arealdel til formål i reguleringsbestemmelser for Ensjø - «Tyngdepunktet», alternativ 5, og plankart merket OP1-200507086-5, datert 25.07.2013, revidert 14.10.2014 og 09.06.2015.
 • 2. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Ensjø - «Tyngdepunktet», alternativ 5, som reguleres til

Område Vertikalnivå 1 reguleres til:
- Bebyggelse og anlegg
Bolig/forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokale/ administrasjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trim)/kontor/bevertning S1
Forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokale/administrasjon/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (konferanse, kino, helse, trim)/ kontor/hotell/overnatting/ bevertning K1
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Trasé for sporveg/forstadsbane
Område Vertikalnivå 2 reguleres til:
- Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse B2a
Bolig/barnehage B1
Bolig/forretning/offentlig eller privat tjenesteyting(helse trim)/bevertning B2b
Bolig/forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokale/
administrasjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trim)/kontor/bevertning S1 - 2
Forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokal/administrasjon/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (konferanse, kino, helse, trim)/ kontor/hotell/overnatting/bevertning K1
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg SKV1 - 2
Torg ST1 - 4
Fortau SF1 - 4
Torg ST1 - 5
Gatetun SG1 - 2
Gangveg G2
Gangareal G3
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for sporveg/ forstadsbane
Trase for jernbane SJ2-4
Holdeplass/ plattform
Parkeringsplasser SP1-7
Hensynssone – bevaring kulturmiljø H570
Område Vertikalnivå 3 reguleres til:
- Bebyggelse og anlegg
Bolig/forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokale/ administrasjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trim)/kontor/bevertning S1
Forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokale/administrasjon/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (konferanse, kino, helse, trim)/ kontor/hotell/overnatting/bevertning K1
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Gangveg G1
Trasé for jernbane
som vist på kart merket OP1-200507086-5, datert 25.07.2013, revidert 14.10.2014 og 09.06.2015.

Sak 258 15/01592-2 Husebybakken 6 - Montebello - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Offentlig eller privat tjenesteyting (omsorgsboliger) - Bydel Ullern - Byrådssak 172 av 13.08.2015

 • Byutviklingskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Husebybakken 6, Montebello, som reguleres til bebyggelse og anlegg, offentlig eller privat tjenesteyting – institusjon (omsorgsboliger) som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. OP4 - 201306065 og datert 19.03.2014.

Saker med innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen

Sak 259 15/01111-5 Innbyggerforslag av 22.05.2015 - Tegnspråkopplæring for søsken av hørselshemmede barn

 • Kultur- og utdanningskomiteens innstilling ble vedtatt. 
 • Bystyret ber byrådet anmode statlige myndigheter om å utvide Statpeds tilbud til også å omfatte søsken av hørselshemmede. 

Sak 260 15/01367-2 En skole tilpasset den enkelte elev - Byrådssak 154 av 25.06.2015

 • Kultur- og utdanningskomiteens innstilling ble vedtatt.  
 • Bystyret tar sak om "En skole tilpasset den enkelte elev" til orientering. 

Sak 261 15/01622-2 Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune - Byrådssak 180 av 20.08.2015

 • Kultur- og utdanningskomiteens innstilling ble vedtatt.  
 • 1. I medhold av lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6 vedtar Oslo bystyre: Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune Fastsatt av Oslo bystyre i møte … sak… , jf. lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. § 1 Formål og virkeområde Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har. Ordningen skal bidra til å styrke organisasjonene som demokratiske virksomheter. Forskriften har sitt virkeområde i Oslo kommune. § 2 Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak. § 3 Definisjoner I denne forskriften menes med: a) Organisasjon Organisasjon med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo og som er åpen for alle barn og unge i Oslo. Organisasjonen skal være selvstendig, men kan likevel være en del av en større nasjonal eller regional organisasjon. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader. 75 b) Medlem Person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret, oppgitt bostedsadresse og er bosatt i Oslo. c) Tellende medlem Person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret, har oppgitt bostedsadresse og fødselsår og er bosatt i Oslo. Tellende medlem skal ha demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemskapet skal være knyttet til organisasjonen i Oslo. En person regnes kun som ett tellende medlem, selv om vedkommende deltar i flere lag eller grupper innenfor den samme organisasjonen i Oslo. d) Årskontingent Et beløp som blir betalt for medlemskap i en organisasjon. Kontingenten skal betales for ett år av gangen, og det skal ved innbetalingen klart framkomme for hvilket år og for hvilket medlem kontingenten gjelder. Som kontingent regnes beløp medlemmet betaler til den generelle driften av organisasjonen og ikke betaling for produkter, deltakeravgift ved arrangementer, mv. Kontingenten skal for tellende medlemmer være minimum kr 50. e) Grunnlagsår Det kalenderåret som ved utgangen – pr. 31. desember – gir grunnlag for opplysningene i søknaden om driftstilskudd. f) Søknadsår Det kalenderåret søknadsfristen utløper, dvs. året etter grunnlagsåret. g) Tilskuddsår Det kalenderåret tilskuddet utbetales, dvs. året etter søknadsåret. § 4 Vilkår for tilskudd For å kunne motta tilskudd etter forskriften stilles følgende grunnvilkår: g) Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge og for øvrig bidra til at tilskuddsordningens formål i forskriftens § 1 oppfylles. h) Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo. i) Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter. j) Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo. k) Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer. l) Organisasjonen skal ved søknad om driftstilskudd ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår. § 5 Organisasjoner som ikke omfattes av ordningen Det gis ikke tilskudd til organisasjon, eller til deler av en organisasjon: 76 i) som får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift, j) med tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål, k) som er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform, l) som primært er en fordelsorganisasjon for medlemmene, m) som er en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudenes undervisning, n) som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng, o) som tjener medlemmenes eller utenforståendes yrkesmessige, økonomiske eller kommersielle interesser, p) med formål, drift eller aktiviteter i strid med lov, forskrifter eller politivedtekter. . § 6 Tilskuddsformer Organisasjoner kan etter forskriften innvilges: d) driftstilskudd (§ 7), e) etableringstilskudd (§ 8) eller f) uttrappingstilskudd (§ 9). § 7 Driftstilskudd Organisasjoner kan etter søknad innvilges driftstilskudd dersom vilkårene i forskriften er oppfylt. Tilskuddet gis for ett år og utmåles pr tellende medlem. Tilskuddet blir redusert for de siste medlemmene ved at tilskuddet utmåles ut fra antall poeng pr tellende medlem etter følgende skala: Tellende medlemmer fra1-199 5 poeng pr tellende medlem Tellende medlemmer fra og med 200-499 4 poeng pr tellende medlem Tellende medlemmer fra og med 500-2499 2 poeng pr tellende medlem Tellende medlem fra og med 2500 og flere 1 poeng pr tellende medlem § 8 Etableringstilskudd Organisasjoner under etablering eller nyutvikling kan etter særskilt søknad innvilges etableringstilskudd. Tilskuddet gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en fremtidig mottaker av ordinært driftstilskudd vektlegges. Etableringstilskudd kan gis for inntil tre år. § 9 Uttrappingstilskudd Organisasjoner som har mottatt driftstilskudd i de tre foregående år, men som ikke lengre oppfyller kravene i forskriftens § 4 bokstav e) til antall medlemmer eller prosentandel tellende medlemmer, kan etter søknad om driftstilskudd isteden innvilges uttrappingstilskudd. Uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år innenfor en periode på maksimalt fem år. Tilskuddet utgjør halvparten av organisasjonens tilskudd foregående tilskuddsår. Dette gjelder uavhengig av om tilskuddet det foregående året ble gitt som driftstilskudd eller som uttrappingstilskudd. 77 § 10 Kunngjøring og søknadsfrist Tilskuddsordningen kunngjøres i egnet medium året før vedkommende budsjettår. Annonseringen skjer med forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden skal sendes. Søknadsfristen er 1. november. Fristen skal fremgå av kunngjøringen. For sent innkomne søknader kan avvises. Etableringstilskudd kan søkes gjennom hele året. § 11 Krav til søknaden Søknaden skal sendes på skjema fastsatt av kommunen. Den som har myndighet til å forplikte organisasjonen skal sende inn søknaden. Vedlagt første gangs søknad om driftstilskudd skal følge: e) Organisasjonens vedtekter. f) Dokumentasjon som beskriver organisasjonen, medlemsaktiviteten, program, arbeidsform og økonomi, g) Revisors særattestasjon om medlemmene, jf. forskriftens § 15. h) Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret. Ved senere års søknader om driftstilskudd skal følge: g) Informasjon om endringer i organisasjonens vedtekter, økonomi, aktivitets- eller driftsform fra foregående år. h) Protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret. i) Årsregnskap for grunnlagsåret og eventuell revisjonsberetning. Regnskapet skal være ført og revidert slik dette fremgår av forskriftens § 14. j) Årsberetning for grunnlagsåret. k) Revisors særattestasjon om medlemmene, jf. forskriftens § 15. l) Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret. Vedleggene c og d skal være vedtatt i organisasjonens årsmøte eller annen bemyndiget instans. Vedlagt søknad om etableringstilskudd skal følge: d) Beskrivelse av organisasjonens formål og en plan for etableringen eller utviklingen av organisasjonen. e) For søkere med eksisterende aktivitet skal det legges ved årsregnskap og årsberetning for grunnlagsåret. f) Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret. § 12 Høringsinstans UngOrg kan avgi uttalelse til innstilling til vedtak i forbindelse med søknadsbehandling av nye søkere om driftstilskudd og etableringstilskudd. Uttalelsen skal gis skriftlig og vil av kommunen bli sendt søkeren med frist for kommentarer før vedtak fattes. § 13 Vedtak om tilskudd 78 Søknader om tilskudd etter forskriften avgjøres på det nivå i kommunen som er gitt fullmakt til det. Det kan treffes vedtak om avslag eller helt eller delvis innvilgelse av søknaden. Vedtakene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Innvilget tilskudd utbetales søkeren når tilstrekkelig dokumentasjon er forelagt kommunen. Kommunen kan i forbindelse med kontroll av tidligere utbetalte tilskudd utsette utbetalingen av tilskuddet inntil tilstrekkelig dokumentasjon for kontrollen foreligger eller kontroll er gjennomført. § 14 Regnskap og revisjon Organisasjonen skal føre regnskap etter god regnskapsskikk. Dette gjelder også om organisasjonen ikke er regnskapspliktig etter lov. Alle tilskudd fra kommunen skal være spesifisert i regnskapet eller i note til dette. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 100 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på under 100 000 kroner er det tilstrekkelig at styret for organisasjonen godkjenner og undertegner årsregnskapet, og at årsmøtet velger en person som reviderer det. Krav til rapport og regnskap for innvilget tilskudd skal ellers følge overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune. Informasjon om reglene av skal fremgå av tildelingsbrevet. Årsregnskap og revisjonsberetninger skal oppbevares i organisasjonen i minst fem år fra 31. desember i grunnlagsåret. § 15 Medlemsregistrering og særattestasjon fra revisor Medlemmene i organisasjonen skal registreres i en medlemsliste. Hvert medlem skal identifiseres med navn, bostedsadresse og fødselsår. Innbetaling av kontingent må kunne dokumenteres for hvert enkelt medlem på listen. Opplysningene i medlemslisten skal bekreftes ved særattestasjon fra registrert eller statsautorisert revisor. I attestasjonen skal fremgå: totalt antall medlemmer og totalt antall tellende medlemmer, at det er tilfredsstillende rutiner i organisasjonen for registering og internkontroll av opplysningene i listene, og at revisor har satt seg inn i og er kjent med forskriften. Medlemslistene skal oppdateres ved årsskiftet, og oppbevares i organisasjonen i minst fem år fra 31. desember i grunnlagsåret. § 16 Opplysningsplikt, innsyn og kontrolltiltak Organisasjonen plikter uoppfordret og løpende å gi kommunen opplysninger som kan få betydning for vedkommende organisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke. Kommunen skal, når det er påkrevet av hensyn til søknadsbehandling eller som følge av kontroll av tidligere utbetalt tilskudd, gis innsyn i organisasjonens medlemslister. Organisasjonen må selv påse at medlemmene orienteres om kommunens innsynsrett. Kommunen kan også kreve innsyn i organisasjonens øvrige dokumenter for å kontrollere at tilskudd er søkt og mottatt i samsvar med forskriften og vedtak. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon. § 17 Bortfall av tilskudd, krav om tilbakebetaling og utelukkelse fra ordningen Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra organisasjonen, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke kan anses anvendt til formålet med forskriften, eller at fastsatte vilkår og betingelser ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. 79 Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. Organisasjon som i søknad gir uriktige opplysninger kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen for opp til fem år etter en nærmere vurdering. § 18 Klageadgang Enkeltvedtak etter forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. § 19 Ikrafttredelse og overgangsregler Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet byrådet bestemmer. Fra dato for ikrafttredelsen oppheves forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune, vedtatt av bystyret 03.06.2006 sak 170. Byrådet kan fastsette overgangsregler.
 • 2. Byrådet gis fullmakt til å treffe vedtak etter forskriften om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune. Byrådet gis også fullmakt til hvert år å avgjøre hvor stor del av avsetningen til ordningen som skal holdes av til etableringstilskudd og hvor del som skal gå til driftstilskudd (herunder uttrappingstilskudd).
 • 3. Byrådet gis fullmakt til å foreta mindre vesentlige endringer i forskriften om tilskudd til barneog ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune. 

Saker med innstilling fra finanskomiteen 

Sak 262 14/00416-12 Forslag til ny kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn - Byrådssak 81.2 av 15.04.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • I henhold til § 11 i plan- og bygningsloven vedtar Oslo bystyre «Kommuneplan 2015: Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn».

Sak 263 15/01597-2 Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse - Ugyldig vedtak i Bydel Østensjø BU-sak 78/15 - Byrådssak 177 av 13.08.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Bydelsutvalget i Bydel Østensjø sitt vedtak i sak 78/15 er ugyldig for så vidt gjelder formuleringen «Bydelsutvalget ber administrasjonen om å påse at bydel Østensjø som arbeidsgiver viderefører en praksis i tråd med arbeidsmiljøloven før vedtatte endringer, der faste ansettelser er hovedregel (AML § 14.9) og midlertidige ansettelser kun brukes når dette er naturlig og regulert av gjeldende lov».

Sak 264 15/01598-2 Endring i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse - Ugyldig vedtak i Bydel Grorud BU-sak 21/15 og 44/15 - Byrådssak 178 av 13.08.2015 

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Bydelsutvalget i Bydel Grorud sitt vedtak i sak 21/15 med ordlyden «Bydel Grorud vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov», er ugyldig.

Sak 265 15/01599-2 Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse - Ugyldig vedtak i Bydel Alna BU-sak 28/15 - Byrådssak 179 av 13.08.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Bydelsutvalget i Bydel Alna sitt vedtak i sak 28/ l 5 er ugyldig for så vidt gjelder
  formuleringen «Bydelsutvalget ønsker da at Bydel Alna som arbeidsgiver har en praksis i
  tråd med arbeidsmiljøloven før vedtatte endringer, der faste ansettelser er hovedregel
  (AML § 14.9) og midlertidige ansettelser kun nâr dette er naturlig og regulert av gjeldende
  lov, som for eksempel ved ulike former for vikariater».

Sak 266 13/01481-12 Oppfølging av bystyresak 327/13 - Videreføring av Groruddalssatsingen og Oslo sør-satsingen - Byrådssak 149 av 25.06.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Bystyret tar sak om oppfølging av bystyresak 327/13 – videreføring av Groruddalssatsingen og Oslo sør-satsingen, til orientering.

Sak 267 15/01360-2 Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen - Byrådssak 148 av 25.06.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Bystyret tar byrådssak om internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen til orientering.

Sak 268 15/01591-2 Hollenderkvartalet - Salg av Schweigaardsgate 40B, 42, 44, 46 og felles uteoppholdsareal - Byrådssak 171 av 13.08.2015

 • Saken ble utsatt.

Sak 269 15/01596-2 Generalforsamlinger i bedrifter for yrkeshemmede - Status 31.12.2014 og styrerepresentasjon - Byrådssak 176 av 13.08.2015

 • Finanskomiteens innstilling ble vedtatt.
 • Sak om ”Generalforsamlinger i bedrifter for yrkeshemmede – status 31.12.2014 og styrerepresentasjon” tas til orientering.

Sak 270 15/01725-2 Leiekontrakt for Malmøgata 1 og tilleggsavtaler for Mastrandgata 6 - Bydel Grünerløkka - Byrådssak 187 av 03.09.2015

 

Tid og sted

Dato

Onsdag 23. september 2015

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted