Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Bymiljøetaten (kap. 542)

Bymiljøetaten har det overordnede ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg, møteplasser, parker, friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Etaten skal sørge for et rent, ryddig og trivelig bymiljø, god tilgang til rekreasjon i grøntområder, samt ivareta et stort og verdifullt biologisk mangfold. Etaten har en pådriverrolle og er koordinator for gjennomføring av gode miljøløsninger. I tillegg bidrar Bymiljøetaten til å synliggjøre Oslo kommunes miljøarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Bymiljøetaten har ansvar for å bedre fremkommeligheten for sykkel, og etaten samarbeider med Ruter om gjennomføring av tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten gjennom «Kraftfulle fremkommelighetstiltak».

-----

Tabell 2.87 Nøkkeltall for kap.542 Bymiljøetaten

Resultat 2012

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Årsmiddel av NO2 i µg/m3 (grenseverdien er 40 µg/m3)

60

61

49

 51

49

Antall miljøgebyrer

775

483

1 280

 599

665

Antall parkeringsgebyrer

189 120

173 908

179 749

 166 090

145 728

Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser, %

11,6

11,8

12

  12

 12,1

Antall åpningstimer i kommunale bad forvaltet av BYM

26 098

25 977

26 837

29 598

 31 274(2

Antall km preparerte skiløyper

422

425

425

425 

425

Antall km utbygget av hovedsykkelveinettet

57

58,5

60,5

61,3

63,6 (1)

Antall innbyggere per kunstgressbane

8 341

8 076

7 502

7 445 

7 398 

Antall P-kort for forflytningshemmede

4 620

4 795

5 002

4 885 

4 901

1) Tvetenveien og Markveien.

2) Inkl. Lambertseter bad er tallet 36 386. Måltall og resultat fra tidligere år er eks. tall fra Lambertseter bad

Økningen i antall miljøgebyrer er knyttet til istapper fra tak. Nedgangen i antall parkeringsgebyr kan skyldes endrede parkeringsbestemmelser i sentrum, herunder økte parkeringsgebyr og utvidet parkeringstid.

Mål
CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)

Gjennomførte tiltak

I 2016 har Bymiljøetaten arbeidet med flere pilotprosjekter for grønn bydistribusjon, som en del av Strategi for reduksjon av miljøutslipp fra varedistribusjon. Dette inkluderer første fase av en pilot med el-varebiler, som nå videreføres i et EU-prosjekt. Det inkluderer også en pilot for digital registrering og utplassering av sensorer for lasteplasser på Grünerløkka.

Tabell 2.88 Antall ladepunkter for el-biler

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Totalt antall ladepunkter for el-biler (etablert av BYM)

701

902

1 300

1 114 (1)

1)Kommunen har 1 014 ladeplasser langs gategrunn og 100 ladeplasser for beboere på Vulkan

Avviket mellom måltall og resultat skyldes forsinkelser med etableringen av parkeringshus under Akershus festning. Det arbeides med å ferdigstille 86 nye ladeplasser under Akershus festning og 94 ladeplasser under Vår Frelsers gravlund. Etaten har i tillegg bidratt til etableringen av 4 nye hurtigladerstasjoner, som samlet består av 18 hurtigladere DC og 28 semihurtigladere AC.

Figur 2.14 Antall kommunale ladestasjoner

Mål

Attraktive transportløsninger.

Gjennomførte tiltak

I 2016 har Bymiljøetaten inngått ny kontrakt om bysykler, som vil gi et tilbud på 3 000 bysykler når ordningen er ferdig utbygd. Det har blitt utplassert over 1 350 bysykler fordelt på 130 stativer. Ved utgangen av 2016 var det registrert 48 200 brukere i bysykkelordningen og til sammen over 2,1 mill. turer.

Bilde nr. 29 Bysykkel Stortorvet
F:\Byr-Felles\Rapportering\2016\MOS\Årsberetning\Bilder til ÅB 2016\2. Bysykkel_Stortorvet_Foto_Bymiljøetaten.jpg

Bysykkel Stortorvet. Foto: Bymiljøetaten

Tabell 2.89 Bysykler i drift

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Andel bysykler i drift i ny ordning

 

 

70 %

64 %

Avvik mellom mål og resultat i 2016 skyldes utfordringer knyttet til ny leverandør av bysykler. Det var flere elementer ved syklene som ikke fungerte tilfredsstillende, slik som skjerm, setepinne og lykt. Leverandøren blir fulgt opp for å sikre at målet blir nådd for 2017.

Mål

Trygg by med god beredskap

Gjennomførte tiltak

I 2016 har Bymiljøetaten vært med på å gjennomføre pilotprosjekt for overvannshåndtering, med ulike typer regnbed, gjennom gateopprustningsprosjektet i Deichmanns gate. Hovinbekken ble gjenåpnet fra Grenseveien, nedstrøms Teglverksdammen, og til Stålverksparken ved Gladengveien. Videre ble Langerudbekken rensepark oppstrøms Østensjøvannet rehabilitert.

Gjennom Oslovaktene bidrar Bymiljøetaten til målsettingen om en trygg by. Oslovaktene intensiverer innsatsen i forbindelse med større arrangementer, for eksempel Skiskytter VM og X Games, eller ved sesongmessige behov, for eksempel ukentlige patruljer på Langøyene om sommeren og økt tilstedeværelse i byrommet i julebordsesongen. Etaten får positive tilbakemeldinger fra publikum på tilstedeværelsen av kommunalt ansatte som et trygghetsskapende tiltak.

Tabell 2.90 Oslovakter i aktiv tjeneste

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Antall timer Oslovakter i aktiv tjeneste

 

23 859 

35 000

44 094

Oslovaktene har vært i aktiv tjeneste i mer enn 44 000 timer i 2016. Dette er høyere enn måltallet og skyldes bl.a. at etaten har tatt i bruk et nytt registreringssystem, som gir mer nøyaktig måling enn tidligere.

Mål
Bevare naturverdier

Gjennomførte tiltakI 2016 er det utarbeidet en konseptvalgutredning for lavutslippssoner og det er vedtatt en forskrift med forbud mot dieselkjøring på de mest forurensede dagene. Videre er det arbeidet med forslag til innføring av beredskapstakster (forhøyede takster) i bomringen på dager med høy luftforurensning.

For å ivareta det biologiske mangfoldet har det bl.a. blitt etablert overvintringssted for salamander ved en dam på Berg, og det har blitt etablert flere «insektshotell» i byens parker og friområder. Videre har Bymiljøetaten etablert åtte nye blomsterenger.

Tabell 2.91 Overskridelser svevestøv

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Antall døgnoverskridelser svevestøv (PM10)

7

 20

<10 stk.

16 stk.

Antall døgnoverskridelser med svevestøv skal, i henhold til forurensningsforskriften, ikke være mer enn 35. Resultatet ligger godt under dette. For å redusere veistøv, er det innført tiltak som høyere piggdekkgebyr, miljøfartsgrense på hovedveinettet, hyppigere rengjøring av veinettet og støvdemping med magnesiumklorid.

Mål
Attraktive byrom og friområder

Gjennomførte tiltak

I 2016 har det vært en økning i antall tilreisende som benytter byens byrom, grøntområder og skoger til overnatting. Det ble bl.a. ryddet 107 villcamper i park og friområder i 2016, mot 43 i 2015. Dette har medført ulike utfordringer knyttet til forsøpling og sanitære forhold.

Omtrent 300 000 innbyggere i Oslo har vært engasjert i Ruskens ulike aktiviteter og aksjoner i 2016, deriblant 70 000 barne- og ungdomsskoleelever.

Bilde nr. 30 Kjærlighetsstien
F:\Byr-Felles\Rapportering\2016\MOS\Årsberetning\Bilder til ÅB 2016\3.  Kjærlighetsstien ved Telthusbakken Foto_Bymiljøetaten.jpg

Kjærlighetsstien ved Telthusbakken. Foto: Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har i 2016 bl.a. gjennomført siste del av verdensparken på Furuset med tema lekelandskap og med flere turveistrekk med aktivitetspunkter, ferdigstilt en større park på Nedre Foss på Grünerløkka, skiltet Pilegrimsleden gjennom Oslo, ferdigstilt Stålverksparken på Ensjø og gjennomført større oppgraderinger på «Kjærlighetsstien» ved Telthusbakken. 150 trær har blitt plantet i parker og friområder, langs gater og veier som en del av markeringen av at det tidligere Parkvesenet (nå en del av Bymiljøetaten) var 100 år i 2016.  

I 2016 har Bymiljøetaten utført oppgradering av 35 holdeplasser til UU-standard (universell utforming). Dette tilsvarer målsettingen på 26 prosent.

Tabell 2.92 Holdeplasser med UU-standard og fornøydhet med byrommet

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Andel holdeplasser som har UU-standard (%)

21 %

25 %

26 %

26 %

Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår

81 %

79 %

80 %

78 %

Mål

Øke fysisk aktivitet i befolkningen

Gjennomførte tiltak

Oslo idrettskrets fikk i 2016 et rammetilskudd på 44,3 mill. Det ble også fordelt til sammen 6,5 mill. til følgende prosjekter i regi av idrettskretsen: Seniorprosjektet, Storbyarbeidet, Idrett og utfordring og Sommerpatruljen. Norway Cup ble tildelt 4,0 mill. I tillegg ble en pott på 2,6 mill. fordelt til små og store idrettstiltak/-arrangementer. Det ble også fordelt 27,4 mill. i tilskudd til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med private. Midlene skal bidra til bygging av ny flerbrukshall på Nordstrand, garderobeanlegg ved kunstisbanen på Bogstad, turnhall på Hasle og overtrykkshall (boblehall) for Heming Tennis.

Bilde nr. 31 Kunstgressbane
F:\Byr-Felles\Rapportering\2016\MOS\Årsberetning\Bilder til ÅB 2016\4. Kunstgressbane Caltexløkka_Foto_Bymiljøetaten.jpg

Kunstgressbane Caltexløkka. Foto: Bymiljøetaten

Byrådet la frem Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027 sammen med sitt budsjettforslag for 2017. Hensikten med planen er at analyse av behovene for idrettsanlegg i byen skal ligge til grunn for hvilke anlegg som skal bygges og i hvilke områder. Planen inneholder også et handlingsprogram for anlegg som skal bygges i økonomiplanperioden. Behovsplanen og handlingsprogrammet vil rulleres jevnlig.

Tabell 2.93 Kunstgressbaner og innbyggeres fornøydhet

Resultatindikatorer

Resultat 2014

Resultat 2015

Måltall 2016

Resultat 2016

Antall kunstgressbaner forvaltet av BYM

85

86

91

89

Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo

81 %

79 %

80 %

78 %

I 2016 har 15 kunstgressbaner blitt rehabilitert, og det ble bygget tre nye. Inkludert de nye banene, forvaltet Bymiljøetaten 89 kunstgressbaner ved utgangen av året. Dette er to færre enn måltallet for 2016. Årsaken til at målet ikke er nådd, er at naboprotester har påvirket fremdriften ved to av kunstgressprosjektene på Tørteberg og Nordjordet. Det ble etablert anlegg for streetbasket på Majorstuen, rehabilitert dekke på Bøler tennisanlegg og gjennomført første fase av rehabilitering av Ekebergsletta. Videre er det etablert en rekke anlegg for egenorganisert idrett som en del av turvei- og parkprosjekter, bl.a. på Hovseter, i Svartdalsparken og ved Holmendammen.

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 20,7 mill. Korrigert for resultat fra fond og ubrukte øremerkede midler til 2017, har kapittelet et mindreforbruk på 11,7 mill. Ubrukte øremerkede midler utgjør 95,4 mill., og består hovedsakelig av realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag, mudringen av Bogstadvannet og forprosjekteringsmidler idrett.

Investeringsbudsjettet var i 2016 på 1 520,1 mill. Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 632,7 mill. som i hovedsak skyldes at investeringsprosjekter har forsinket oppstart, forsinket framdrift, eller er utsatt i påvente av reguleringsendringer mm. De største bidragene til mindreforbruket er prosjektet toveistrikk i Prinsensgate som må budsjettjusteres, bl.a. fordi Vann- og avløpsetaten og Sporveiens andeler av prosjektet ligger i Bymiljøetatens budsjett.

I 2016 investerte Bymiljøetaten for 887,4 mill. Innen friluftsliv og nærmiljøanlegg var større prosjekter i 2016 Groruddalssatsingen, bedre park- og gatebelysning og rehabilitering av Nedre Foss park. Innenfor idrett er det i 2016 investert i bl.a. kunstgressbaner. Innen samferdsel er det særlig prosjektene i samla plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur det er investert i.