Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.9 Deichman bibliotek

Tabell 11.27 Driftsbudsjettet for Deichman bibliotek (kap. 505)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

505

Deichman bibliotek (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

0

170 976

170 904

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

0

86 072

103 610

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

15 692

11 097

14

Overføringsutgifter

0

912

0

 

Sum utgifter

0

273 652

285 611

16

Salgsinntekter

0

-19 149

-19 552

17

Refusjoner

0

-13 422

-411

18

Overføringsinntekter

0

-7 977

0

 

Sum inntekter

0

-40 548

-19 963

 

Netto utgifter

0

233 104

265 648

1 Ansvarsområde

Deichman bibliotek ble etablert som egen etat fra 1. januar 2018. Etaten ble etablert for å gi biblioteket mulighet til å styrke sin profil og posisjon, og bedre muligheter for utvikling og vekst.

Deichman bibliotek er byens folkebibliotek og er Oslos best besøkte kulturinstitusjon. Deichman bibliotek består av et hovedbibliotek, 14 lokalbibliotek, 4 kombinasjonsbibliotek (ligger i tilknytning til skoler) og et eget lokalbibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen. Deichman bibliotek driver også spesialavdelingene Deichman OUS Rikshospitalet, Deichman Oslo fengsel og Deichman Bredtveit, som alle er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotektjenester til barnehager, skoler og andre offentlige institusjoner.

Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og utdanning, og er forankret i det demokratiske prinsippet om lik og gratis tilgang på informasjon og kunnskap. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling. Biblioteket er derfor både en arena for kunnskap og for inspirasjon, læring og aktiv deltakelse.

2 Situasjonsbeskrivelse

Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Med moderne bibliotektjenester og arrangement, en rikholdig samling og rom som er gode å være i, åpner biblioteket dørene opp for inspirasjon, innsikt og kunnskap, som er gratis og for alle.

Gjennom Borgernes bibliotek - bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018 (byrådssak 44/14) har det vært satset på innholds- og tjenesteutvikling i biblioteket, serviceutvidelse og bruk av ansattes kompetanse. Byrådet vil høsten 2018 legge fram en ny bibliotekplan for perioden 2019 til 2022.

Deichman flytter inn i det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i 2020, og vil plassere Oslo i teten av storbyer med hensyn til satsing på folkeopplysning og moderne bibliotektjenester.

Biblioteket har hatt i overkant av 2,5 millioner besøkende. Samlet har økningen vært 20 prosent de to siste årene. Dette er et resultat av stadig flere meråpne bibliotek, nye og oppgraderte lokaler og økt antall arrangement og aktiviteter. Deichman har etablert et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og som bidrar til aktiviteter og arrangement. Totalt var det i 2017 5 200 arrangement på bibliotekene, noe som gjør Deichman til byens største kulturaktør.

Deichman prøver ut en enkel modell for pop-up bibliotek sommeren/høsten 2018. Erfaringene fra møte med brukerne når det gjelder plassering og innhold tas med i utviklingen av en mer omfattende løsning som planlegges åpnet i 2019.

Barn og unge er en viktig brukergruppe for biblioteket. Programmet Lesefrø tilbys i barnehager med høy minioritetsspråklig andel. 5 700 barn er med i 2018, og vi vil nå enda flere barn i 2019.

Deichmans websider er blant kommunens mest brukte digitale tjenester, og biblioteket fikk i 2017 25 prosent flere følgere på Facebook.

Deichman bibliotek er en sentral aktør i utviklingen av kulturarenaer i Oslo, og skal i samarbeid med Kulturetaten utvikle den kulturelle infrastrukturen i byen.

10 bibliotek er meråpne per september 2018: Majorstua, Lambertseter, Bøler, Tøyen, Furuset, Bjerke, Røa, Stovner, Nordtvet og Oppsal.

Tabell 11.28 Nøkkeltall for Deichman bibliotek

Deichman bibliotek

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Antall besøk per innbygger

3,3

3,4

3,3

3,7

3,9

Totalt antall utlån

2 796 925

2 765 593

2 605 492

2 482 273

2 179 215

Antall nye lånere bibliotek

26 453

28 672

31 262

32 708

29 123

Førstegangsutlån per innbygger

3,1

3

2,8

2,4

2,2

Antall arrangement totalt

2 581

2 833

2 916

4 520

5 240

Antall arrangement barn og unge

1 803

1 913

1 658

2 660

2 819

Antall utlån til ungdom, 14-18 år*

86 842

84 021

74 917

-

46 569

*Resultat for 2016 mangler grunnet utskifting av biblioteksystem i det året

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 4 Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tabell 11.29 Resultatindikatorer for Deichman bibliotek

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Publikumsbesøk

2 467 859

2 590 268

2 500 000

2 940 000

Antall deltakere barn/unge på arrangement

62 443

73 581

60 000

80 000

Antall barn som omfattes av «Lesefrø»

3 306

4 764

5 600

6 700

Bibliotekarrangement, antall deltakere

112 173

148 818

130 000

160 000

Antall meråpne bibliotek

6

9

12

14

Antall utlån av bøker *

 

1 225 866

1 280 000

1 300 000

* «Bøker» omfatter papirbøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier og periodika

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 5,5 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Beløpet hensyntar nedgang i kommunens pensjonskostnadssats fra 23,3 prosent i 2018 til 20,5 prosent i 2019. Pensjonskostnadene i 2019 er 1,6 mill. lavere enn i 2018. Kapittelet er styrket med 28,2 mill., som er knyttet til forberedelser for innflytting i nytt hovedbibliotek i Bjørvika og flytting av samlingene. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 1,2 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.30 Investeringsbudsjettet for Deichman bibliotek

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

505

Deichman bibliotek (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

0

2 500

7 600

 

Sum utgifter

0

2 500

7 600

07

Refusjoner

0

-500

-1 520

 

Sum inntekter

0

-500

-1 520

 

Netto utgifter

0

2 000

6 080

Tabell 11.31 Investeringsoversikt for Deichman bibliotek

Deichman bibliotek (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

115004

Bibliotekmeldingen 2014

29 600

23 600

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1/15 - 4/22

118003

Restaurant Deichman inventar og utstyr

7 100

1 000

6 100

0

0

0

0

1/18 - 4/19

 

Sum investeringsutgifter

 

 

7 600

1 500

1 500

1 500

 

 

115004

Biblioteksmeldingen 2014

Investeringsmoms

-300

-300

-300

-300

 

 

118003

Restaurant Deichman inventar og utstyr

Investeringsmoms

-1 220

0

0

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-1 520

-300

-300

-300

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

6 080

1 200

1 200

1 200

 

 

Bibliotekplanen Borgernes Bibliotek

I 2019 og videre i økonomiplanen er det avsatt 1,5 mill. årlig til meråpne bibliotek . Midlene går til investering i selvbetjenings- og sikkerhetsløsninger slik at bibliotekene kan være åpne for publikum også utenom den betjente tiden. Det er beregnet 0,75 mill. per bibliotek, og prosjektet er løpende frem til 2022. Prosjektet stammer fra 2015-budsjettet og bibliotekplanen fra 2014.

Inventar og utstyr til restaurant på det nye hovedbiblioteket

Kulturetaten har inngått en tjenestekonsesjonskontrakt med en restauratør for bevertningskonseptet for det nye hovedbiblioteket. Kontrakten innebærer investering i inventar og utstyr på totalt 7,1 mill., hvorav 6,1 mill. i 2019.