Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.8 Munchmuseet

Tabell 11.22 Driftsbudsjett for Munchmuseet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap2017

Dok 32018

Forslag2019

504

Munchmuseet (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

62 474

65 562

81 217

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

50 184

48 263

71 988

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

10 056

10 851

11 152

14

Overføringsutgifter

154

0

0

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

270

0

0

 

Sum utgifter

123 139

124 676

164 357

16

Salgsinntekter

-33 386

-24 082

-19 552

17

Refusjoner

-946

-1 398

-1 436

18

Overføringsinntekter

90

-1 000

0

 

Sum inntekter

-34 242

-26 480

-20 988

 

Netto utgifter

88 898

98 196

143 369

1 Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter en av Norges viktigste kunstsamlinger som inneholder mer enn 28 000 kunstverk, fordelt på 1 100 malerier, 6 800 tegninger og skisser (inkludert 224 skisse- og notatbøker), 18 200 grafiske blad og 13 skulpturer i tillegg til kunstnerens egne fotografier og film. I tillegg kommer Edvard Munchs trykkplater og litografiske steiner, hans skrifter og brev samt en stor mengde arkivalie og dokumentasjon, til sammen 45 000 museumsobjekter. Etaten forvalter også samlinger med kunst donert av Rolf E. Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg.

Etatens ansvarsområde er å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling. Samlingene representerer en stor kunstnerisk, museal og økonomisk verdi for Oslo. Edvard Munchs kunst regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Munchmuseet flytter inn i nytt museumsbygg i Bjørvika i 2020.

2 Situasjonsbeskrivelse

Det påhviler Oslo kommune et stort ansvar for en best mulig forvaltning av arven etter Edvard Munch. Munchmuseet forestår den operative forvaltningen og har de senere årene lagt ned et stort arbeid i å trekke til seg nytt publikum, og når i dag bredere ut også i byens hjemmepublikum enn noen gang. Munchmuseet skal styrke interessen for og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom bevaring, forskning og formidling. Museet skal være synlig og relevant i samfunnet og kunstlivet gjennom en sterk satsning på utstillinger basert på Munchs kunst, modernisme og samtidskunst. Munchmuseet skal produsere et attraktivt program til barn og unge som skal tilby deltagelse, egenproduksjon og opplevelse av kunst. Barn og unge-satsningen skal også styrkes fremover mot åpningen av nytt museum.

Museet har satset på moderne formidling, et program med attraktive utstillinger av egne samlinger, og samarbeids-, inn- og utlånsutstillinger av modernisme og samtidskunst. Til tross for plassmangel og begrensinger i det gamle museumsbygget, lager Munchmuseet et utstillings- og formidlingsprogram som både bereder grunnen for flytting til Bjørvika og bygger forventninger til nybygget. I tillegg til utstillinger på museet gjennomføres prosjektet Munch i Bevegelse i samarbeid med Kunsthall Oslo i Bjørvika. Munch i bevegelse er et selvstendig program som blant annet formidler utvalg fra Stenersensamlingen frem til nytt bygg står klart. Munchmuseet vil på denne måten styrke sin rolle i norsk kunstliv, samtidig som museet ønsker å skape engasjement, tilstedeværelse og forventning i Bjørvika mens byen venter på åpningen av det nye museet.

Det nye Munchmuseet er planlagt ferdig i 2020 og vil ha nærmere 5 000 kvadratmeter utstillingsarealer. Museet vil på en av byens aller beste tomter og med hensiktsmessige romløsninger bli verdig den viktige oppgaven det er å huse Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo. Det er lagt inn driftsfølgevirkninger for det nye bygget i 2020, men driftsbudsjettet i 2020 er høyere enn i normalår, siden dette er et år med drift av både det gamle og det nye bygget.

Utstillingsserien +Munch i 2015-2016 og «Mot skogen. Knausgård om Munch» i 2017 har vært store suksesser, og gir en pekepinn på hva som vil være mulig i det nye Munchmuseet. Utstillinger som dette har også skapt en velkommen debatt og et offentlig engasjement knyttet til Munchmuseets fremtidige profil og rolle i norsk samfunns- og kunstliv. Sommerutstillingen i 2018, «Mellom klokken og sengen», har tidligere vært vist med stor suksess ved San Francisco Museum of Modern Art og Metropolitan Museum i New York. «Andy Warhol – After Munch» som MiB viste sommeren 2018, har også vekket mye oppmerksomhet. Museet har en rekke samarbeid om utstillinger internasjonalt, og høsten 2018 vises en større utstilling av Munchs verk ved Tokyo Metropolitan Art Museum. Museet har våren 2018 inngått en avtale med Avinor, som gir reisende til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen muligheten til å oppleve originalverk av Munch.

Tabell 11.23 Nøkkeltall for Munchmuseet

Munchmuseet

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Totalt antall deltagere "Munch i bevegelse"

0

0

0

7 670

12 942

Antall følgere på sosiale medier

153 000

280 600

344 043

375 870

391 735

Antall arrangement

 

33

43

56

66

3 Mål og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Tabell 11.24 Resultatindikatorer for Munchmuseet

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Antall besøkende*

180 405

204 489

175 000

105 000

Antall barn og unge som besøker museet**

18 497

20 262

 

16 000

*Fra høsten 2019 vil store deler av utstillingsarealene på Tøyen bli tatt i bruk som for konservering og pakking i forbindelse med flyttingen. Utstillingsarealene blir derfor vesentlig mindre. Dette er grunnen til den budsjetterte store nedgangen i besøk i 2019.

**Fra 2019 er det foreslått at resultatindikatoren knyttet til barn og unge endres fra «Antall unge på omvisninger og verksted» til «Antall barn og unge som besøker museet» (under 19 år).

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 3,1 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Beløpet hensyntar nedgang i kommunens pensjonskostnadssats fra 23,3 prosent i 2018 til 20,5 prosent i 2019. Pensjonskostnadene i 2019 er 0,6 mill. lavere enn i 2018. Kapittelet styrkes med 42,1 mill., som er knyttet til forberedelser til innflytting i det nye museet i Bjørvika og flytting av samlingene. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,5 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.25 Investeringsbudsjettet for Munchmuseet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

504

Munchmuseet (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

2 706

26 250

28 750

 

Sum utgifter

2 706

26 250

28 750

06

Salgsinntekter

-2 000

0

0

07

Refusjoner

0

-5 250

-5 750

 

Sum inntekter

-2 000

-5 250

-5 750

 

Netto utgifter

706

21 000

23 000

Tabell 11.26 Investeringsoversikt for Munchmuseet

Munchmuseet (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

118018

Applikasjonsprosjektet

75 625

30 000

28 750

16 875

0

0

0

1/17 - 4/20

 

Sum investeringsutgifter

 

 

28 750

16 875

0

0

 

 

118018

Applikasjonsprosjektet

Investeringsmoms

-5 750

-3 375

0

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-5 750

-3 375

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

23 000

13 500

0

0

 

 

Prosjekt 118018 Applikasjonsprosjektet

Applikasjonsprosjektet for det nye Munchmuseet skal levere de bygg-uavhengige IKT-applikasjonene i bygget. Disse skal sørge for god formidling av kunsten, øke kjennskapen til og bruken av museet, og sørge for gode og stabile IKT-system for de ansatte.