Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.7 Oslo kulturskole

Tabell 11.19 Driftsbudsjett for Oslo kulturskole

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

503

Oslo kulturskole (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

0

71 902

75 979

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

0

24 288

24 774

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

631

648

14

Overføringsutgifter

0

1 357

1 379

 

Sum utgifter

0

98 178

102 780

16

Salgsinntekter

0

-20 482

-21 035

17

Refusjoner

0

-5 561

-5 711

 

Sum inntekter

0

-26 043

-26 746

 

Netto utgifter

0

72 135

76 034

1 Ansvarsområde

Undervisningen ved Oslo kulturskole er hjemlet i opplæringsloven. Kulturskolen er kommunens ressurssenter for opplæring i musikk og andre kunstfag rettet mot barn og unge. Kulturskolen skal, alene eller i samarbeid med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikkliv, gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo kulturskole underviser i nærmere 200 ulike disipliner innenfor kunstfagene dans, teater, musikk og visuelle kunstfag. Det er etablert egne talenttilbud innenfor musikk, dans og teater. Kulturskolen har også ansvar for å støtte opp under kor, korps og orkestre i byen. Over 50 ulike lag kjøper dirigent- og instruktørtjenester til sine aktiviteter.

Undervisningen ved kulturskolen foregår på 84 undervisningssteder. Det er etablert 11 kulturstasjoner, på Bjørnholt, Fernanda Nissen, Grønland, Majorstuen, Manglerud (foreløpig nedlagt i påvente av nytt bygg), Marienlyst, Ris, Rødtvet, Schous, Sinsen og Tøyen. I tillegg gis opplæring på 58 skoler og 15 andre undervisningssteder.

Resultatet for 2017 viser at kulturskolen gir et tilbud til 6 892 elever som disponerer totalt 8 105 elevplasser. Fra 2016 til 2017 økte antall elevplasser med ca. 450. I samme periode sank imidlertid antall elever med omtrent 200. Dette kan forklares ved at flere elever enn før mottok undervisning i flere kurs samtidig, for eksempel ved å delta i både piano og dans.

Skolen har mange søkere, men samtidig en av de laveste dekningsgradene i landet. Dette gir til dels lange ventelister. Høsten 2017 var ventelisten 3 159 elevplasser. Kun 5,4 prosent av alle barn og unge i Oslo under 20 år deltar i kommunens kulturskole. 5 968 av kulturskolens elever er i grunnskolealder. Dette utgjør 8,9 prosent av alle elever i grunnskolen i Oslo kommune. Spesielt i bydeler med høy andel lavinntektsfamilier og høy andel minoritetsspråklige barn er deltakelsen i kulturskoletilbudet lavt. Satsningen rundt Tøyenløftet er et unntak som viser at kulturskolen i større grad lykkes med å gi et tilbud til barn og unge fra lavinntektsfamilier når tilbudet integreres i skoletiden og er gratis for målgruppene.

Byrådet vil jobbe for å øke antall elevplasser i kulturskolen, slik at flere barn og unge skal få mulighet til å utvikle kulturell kompetanse gjennom å lære om og skape egne kulturelle og kunstneriske uttrykk. Byrådet ønsker å styrke kulturskolenes samarbeid med byens kulturaktører, samt videreføre samarbeidet med byens kor, korps, orkestre og andre aktører. I 2018-budsjettet ble det lagt inn midler til 500 nye plasser i kulturskolen fra og med høsten 2018. Byrådet arbeider for tiden med sak om Oslo kulturskole som vil legges frem i løpet av 2018.

Tabell 11.20 Nøkkeltall for Oslo kulturskole (kap. 290)

Oslo kulturskole

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Antall elevplasser totalt 1)

6 907

8 134

8 369

7 676

8 105

Antall elever totalt

6 504

7 599

7 833

7 108

6 892

Antall elever i grunnskolealder

5 701

6 733

6 958

6 198

5 968

Antall elevplasser på venteliste

2 734

3 207

2 199

3 233

3 159

Antall elever på venteliste

1 988

2 401

1 697

2 358

2 237

Ant. elever i gr.skolealder på venteliste

1 493

1 839

1 286

1 876

1 779

1)Én elev kan ha flere elevplasser ved for eksempel motta undervisning i både dans og piano

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Tiltak 1

Innføre kulturskoletilbud i AKS, i første omgang som pilotprosjekt ved 12 skoler i årene 2019, 2020 og 2021

Tabell 11.21 Resultatindikatorer for Oslo kulturskole (kap. 290)

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Antall elevplasser*

7 676

8 105

8 475

9 500

*Økningen er knyttet til satsingen på kulturskoletilbudet i AKS fra 2019.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med 2,2 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,3 mill. Kapittelet er styrket med 2 mill., som gjelder helårsvirkning for de 500 nye plassene som ble innført i 2018, altså på toppen av de 3 mill. i 2018-budsjettet. 1,25 mill. er øremerket Torshovkorpset.