Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.6 Kulturetaten

Tabell 11.14 Driftsbudsjettet for Kulturetaten (kap. 502)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

502

Kulturetaten (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

255 746

111 981

113 698

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

173 029

37 326

48 780

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

20 441

16 473

16 929

14

Overføringsutgifter

18 514

928

943

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

8 772

0

0

 

Sum utgifter

476 502

166 708

180 350

16

Salgsinntekter

-81 537

-20 307

-20 851

17

Refusjoner

-28 572

-13 384

-13 745

18

Overføringsinntekter

-10 682

-7 931

-8 145

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-8 772

0

0

 

Sum inntekter

-129 563

-41 622

-42 741

 

Netto utgifter

346 939

125 086

137 609

1 Ansvarsområde

Kapittel 502 Kulturetaten omfatter Vigeland-museet med skulpturene i Vigelandsparken, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Popsenteret og Øvingshotellet og Oslo ladegård. Etatens sentrale stabs- og støttefunksjoner inngår i dette kapitlet. Foruten Vigeland-museets samling, forvalter Kulturetaten også all annen kunst i Oslo kommunes eie, bortsett fra samlingene omfattet av kap. 504 Munchmuseet. Kulturetaten er også ansvarlig for virksomhet beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m., kap. 501 Kultureiendommer og kap. 503 Oslo kulturskole.

Kulturetaten er kommunens faginstans på kulturfeltet, og har en sentral rolle som tilrettelegger for produksjon, utvikling og nyskaping som styrker byens kunst- og kulturliv. Etaten forvalter tilskuddsordningene over kap 500. Etaten har det overordnede forvaltningsansvaret for kunstverk utplassert i kommunens virksomheter, kommunens utendørskunst og kommunens kunstordning og har oppfølgingsansvar for avtalen om utvikling av Ekebergparken. Kulturetaten har også et operativt ansvar for deler av frivillighetsfeltet.

2 Situasjonsbeskrivelse

Kulturetaten har en viktig rolle i å bidra til at kommunens virkemiddelapparat for kunst- og kulturfeltet er tilpasset en by i vekst. Etaten skal bidra i kulturutviklingen i Oslo, herunder kulturell infrastruktur hvor behovet er stort og økende. Med kulturell infrastruktur menes blant annet bibliotek, øvingslokaler, kulturstasjoner, atelier og produksjonslokaler for kunstnere, visningssteder, undervisningslokaler til kulturskolen og kulturelle møteplasser. Kulturetaten bidrar inn i planprosesser i kommunen, og i arbeidet med Bilfritt byliv.

Oslo kommune har en omfattende kunstsamling, og store deler av den er tilgjengelig i det offentlige rom. Kommunens kunstordning gir muligheter til kunstproduksjon både til nybygg, uterom, innkjøp av ny kunst til samlingen og temporære kunstprosjekt. Gjennom ordningen er det mange kunstnere som engasjeres i løpet av et år. Som del av Oslo kommunes kunstsatsing gjennom kunstordningen etableres det et i mai 2019 en kunstbiennale, Oslobiennalen, med både lokal, nasjonal og internasjonal orientering. Biennalen vil ha varighet til mai 2024. Biennalen skal gjennomføres i Oslos offentlige rom og det skal arbeides med byen og ikke bare i byen, og nå ulike målgrupper.

I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigelands fødsel. Byrådet vil markere dette på flere måter; blant annet ved jubileumsutstilling, formidlingsprosjekt, publikasjoner og vandreutstilling mm.

Byrådet ønsker å tilrettelegge for mer gatekunst i Oslo i tråd med Handlingsplanen for gatekunst 2016-2020.

Byrådet har avgitt en arrangementsstrategi for Oslo kommune, hvor målet er at Oslo kommune skal være en arrangementsvennlig by. Det er lagt inn 4 mill. årlig til oppfølging av strategien. Midlene vil gå til opprettelse av en arrangementsenhet som skal tilrettelegge for og koordinere arrangementer i byen. Arrangementsenheten skal være en frivillig veiledningstjeneste for arrangører. Det tverrfaglige arbeidet og koordineringen innad i kommunen og mellom offentlige instanser vil med dette styrkes. I tillegg skal det utvikles elektroniske løsninger for arrangører, og tilrettelegging for miljøvennlige arrangement skal prioriteres.

Kulturetaten har, i samarbeid med bydel Sagene og Bjerke, anskaffet et bookingsystem for lån og leie av lokaler. Målet er at et felles system i Oslo skal gjøre det enklere for befolkningen å få tilgang til lokaler til ulik type bruk. Kulturetaten har ansvar for å utvikle en organisasjonsmodell for håndtering av utlån av ulike lokaler i Oslo kommune. Bookingløsningen rulles ut og videreutvikles i 2019. Det er lagt inn 5 mill. ekstra per år til frivillige aktørers bruk av skolelokaler utenfor skoletid på kap. 200 Utdanningsetaten, i tillegg til 16,5 mill. fra tidligere, som betyr at det nå ligger totalt 21,5 mill. per år til formålet.

Tabell 11.15 Nøkkeltall for Kulturetaten (kap. 502)

Kulturetaten

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Byarkivet:

 

 

 

 

 

Oppbevart arkiv i hyllemeter *

21 500

21 689

21 145

22 100

22 423

Tilvekst papirarkiv, i hyllemeter

575

189

350

157

1 023

Skriftlige forespørsler Byarkivet

1 756

1 700

2 702

2 630

2 459

Oslo-bilder (Byarkivet), antall besøk

271 699

249 611

308 488

270 565

305 572

Popsenteret:

 

 

 

 

 

Gj.sn. Ant. åpningstimer Popsenteret per uke

49

48

48

48

46

Antall klassebesøk Popsenteret per år

-

-

167

186

200

Øvingshotellet:

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig åpningstimer per uke

71

72

71

72

72

Antall brukte øvingstimer Øvingshotellet

41 274

41 310

40 809

46 729

50 474

Antall brukere Øvingshotellet

5 474

6 972

8 359

9 849

11 399

Vigeland-museet:

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig åpningstimer per uke

31

30

30

30

30

Antall utstillinger per år

6

5

5

4

3

Arr.ment barn og unge Vigeland-museet p.a.

3

3

8

3

10

Kunstordningen:

 

 

 

 

 

Antall kunstprosjekt ferdigstilt

14

13

17

17

19

Antall kunstprosjekt under arbeid

-

31

36

30

30

* Deler av arkivet avhendes/kasseres hvert år. Mengden arkivert material er derfor ikke summen av fjorårets mengde pluss tilvekst.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Opprette en ny arrangementsenhet som skal tilrettelegge for arrangement i byen

Tiltak 2

Gjennomføre Vigelandjubileum

Tiltak 3

Gjennomføre Oslobiennalen

Tiltak 4

Gjennomføre pilotprosjekt for lån og leie av skolelokaler i Oslo

Tiltak 5

Etablere bookingsystem for lån og leie av kommunale lokaler

Tabell 11.16 Resultatindikatorer for Kulturetaten (kap. 502)

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Vigeland-museet, antall besøk

34 273

30 000

35 000

50 000

Popsenteret, antall besøk

54 400

55 221

62 000

60 000

Øvingshotellet, antall besøk

102 107

102 110

105 000

105 000

Byarkivet, antall besøk

3 526

4 137

3 000

3 500

Ladegårdsarrangement, antall deltakere *

6 809

4 598

8 000

6 000

Ant. delt. barn/unge-arr.ment i Popsenteret

7 802

7 825

7 800

7 800

Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)

5 783

5 925

6 500

6 500

Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)

2 658

1 768

3 000

3 000

Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) *

-

2 422

1 300

1 200

Ant. eiendommer i bookingbasen

10

* Tidligere års måltall for antall deltakere på ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fom. 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene for 2018 feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på ladegårdsarrangementene. For 2019 er dette rettet opp.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 1,7 mill. jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Beløpet hensyntar nedgang i kommunens pensjonskostnadssats fra 23,3 prosent i 2018 til 20,5 prosent i 2019. Pensjonskostnadene i 2019 er 1,9 mill. lavere enn i 2018. Kapittelet er styrket med 11,4 mill., hvorav den nye arrangementsenheten utgjør 4 mill. og Vigelandjubileet utgjør 0,6 mill. Driftsavsetningen for kunstordningen utgjør 14,5 mill. i 2019. Vi viser til omtale av kunstordningen under neste punkt, investeringer. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,6 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.17 Investeringsbudsjettet for Kulturetaten (kap. 502)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

502

Kulturetaten (KIF)

00

Lønn og sosiale utgifter

1 343

0

0

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

42 083

52 000

44 000

03

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

93

0

0

04

Overføringsutgifter

4 663

0

0

 

Sum utgifter

48 182

52 000

44 000

07

Refusjoner

-4 750

0

-100

 

Sum inntekter

-4 750

0

-100

 

Netto utgifter

43 432

52 000

43 900

Tabell 11.18 Investeringsoversikt for Kulturetaten (kap. 502)

Kulturetaten (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

113001

Kunstnerisk utsmykning

 

43 500

46 500

45 750

36 000

 

Løpende

119022

Rehab. av installasjoner ved Øvingshotellet

 

500

500

500

500

 

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

44 000

47 000

46 250

36 500

 

 

119022

Rehab. av installasjoner ved Øvingshotellet

Investeringsmoms

-100

-100

-100

-100

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-100

-100

-100

-100

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

43 900

46 900

46 150

36 400

 

 

Kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,5 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt. Dette sikrer en sammenheng mellom kommunens investeringsvolum og antallet kunstprosjekt, og ivaretar samtidig intensjonen om å styrke den kunstneriske utsmykkingen av kommunale bygg og uterom. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekter i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Ordningen utgjør 43,5 mill. på investering og 14,5 mill. på drift i 2019.

Rehabilitering av tekniske installasjoner ved Øvingshotellet

Øvingshotellet er populært og bruken ligger på i overkant av 100.000 besøkende per år. Det innebærer at det er behov for å innhente økt slitasje på utstyr og installasjoner som er på de ulike øvingsrommene. Mye av dette har ikke vært skiftet eller reparert siden Øvingshotellet åpnet for 10 år siden, og det ligger derfor 0,5 mill. hvert av årene i økonomiplanen til oppgraderinger.