Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.5 Kultureiendommer

Tabell 11.8 Driftsbudsjettet for Kultureiendommer (kap. 501)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

501

Kultureiendommer (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

8 738

8 330

8 597

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

30 809

37 706

47 172

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

2 173

0

0

14

Overføringsutgifter

7 456

3 846

3 857

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

12 992

0

0

 

Sum utgifter

62 167

49 882

59 626

16

Salgsinntekter

-28 395

-25 752

-27 474

17

Refusjoner

-5 001

-1 005

-1 032

18

Overføringsinntekter

0

-2 331

-2 331

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-10 563

0

0

 

Sum inntekter

-43 959

-29 088

-30 837

 

Netto utgifter

18 208

20 794

28 789

1 Ansvarsområde

Kulturetaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg. Etaten skal fremskaffe gode lokaler til ulike kunst- og kulturformål i Oslo og har ansvaret for tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Etaten forvalter 45 kultureiendommer med 83 bygninger, har forvaltningsansvar for Middelalderbeltet med store kulturminneareal, drift og vedlikehold av Oslos ruiner og følger opp feriekolonien på Hudøy med 64 ulike bygninger. I tillegg har etaten brukslånsavtaler for seks eiendommer med andre kommunale virksomheter for temporær utleie til kunst- og kulturformål, primært til atelier.

2 Situasjonsbeskrivelse

Kultureiendommene er en del av Oslos kulturelle infrastruktur og er kulturhistoriske eiendommer. Disse tilbys til subsidiert leie til kunstnere og kulturinstitusjoner. I tillegg er ferieleireiendommen Hudøy på Tjøme en kultureiendom. Det er utarbeidet driftsplaner og gjennomført tilstandskartlegging for alle kultureiendommer. Disse danner grunnlag for vedlikeholdsplaner for den enkelte eiendom. Som følge av eiendommenes karakter og historiske status, er vedlikeholdsetterslepet betydelig for deler av bygningsmassen.

Det knytter seg rehabiliteringsbehov til blant annet sentrale eiendommer som Grünerløkka lufthavn, Frogner hovedgård, Kirkeristen, og deler av Frysja kunstsenter som rommer et stort antall av kommunens atelier og arbeidslokaler, samt Lokomotivverkstedet i Bispegata 16. Det er i tidligere budsjett bevilget midler til rehabilitering av Toftes gate 69, og arbeidet er igangsatt. Erstatningslokaler for leietakerne vil bli etablert. Det er avsatt midler til drift av erstatningslokalene og til økte utgifter blant annet knyttet til uforutsette utfordringer med grunnforholdene.

Produksjonslokaler som leies ut til subsidierte leiepriser er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for kunstnernes arbeidsvilkår. Behovet for flere slike lokaler er stort, både permanente og temporære. Byrådet ønsker derfor at kunstnere skal kunne leie tomme lokaler i kommunens eiendomsportefølje temporært. Fra høsten 2018 er derfor antallet atelier økt med 158 som følge av temporær utleie av tomme kommunale lokaler i Myntgata 2 og i Ila hybelhus.

Kulturetaten arbeider også med viktige utviklingsprosesser bl.a. i Middelalderbyen, Kvadraturen og for ulike Aker-gårder.

Bane Nor har som en del av reguleringsplanarbeidet for Follobaneutbyggingen gjennomført en landskapsplan for Middelalderparken. Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturetaten har deltatt i planarbeidet. Lokomotivverkstedet og Mariakirken er blitt en «hovedattraksjon» i de framlagte konseptene. Utviklingsplanen for Middelalderbeltet og landskapsplanen legger grunnlag for en vesentlig oppgradering av området. Bane Nor forventes i hovedsak å gjennomføre alle større tiltak i Middelalderparken og Ladegårdshagen. Forhandlinger om erstatninger og grunnerverv pågår.

På grunn av større utfordringer knyttet til rehabiliteringen av Toftesgate 69, er det innarbeidet 34,5 mill. ekstra til rehabiliteringsprosjektet. Det vil også legges til rette for erstatningslokaler for leietakerne.

Frogner hovedgård er en stor eiendom med potensial for videreutvikling, men for å kunne aktivere eiendommen er det nødvendig å gjennomføre rehabiliteringstiltak som sikrer tak, fasade, grunn, vinduer og elektrisk anlegg. Det er innarbeidet 34 mill. til rehabilitering av gården i økonomiplanperioden.

Tabell 11.9 Nøkkeltall for Kultureiendommer (kap. 501)

Kultureiendommer

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Antall kultureiendommer

43

43

44

45

45

Antall bygninger

78

78

82

83

83

Antall leieobjekt 1)

242

242

236

240

240

- herav atelier 2)

228

229

223

223

223

- herav antall boliger

7

7

7

7

7

- herav antall fellesverksted

2

3

3

3

3

- herav antall gallerier/visningssteder

7

7

7

7

7

Hudøy leir – kap., ant. ukesbesøkende barn

425

425

425

425

425

Kultureiendommer bebygd areal m2

74 150

74 150

72 474

73 124

73 124

- herav andel kulturlokaler (%)

34 %

34 %

32 %

32 %

32 %

- herav andel atelier (%)

45 %

45 %

46 %

46 %

46 %

- herav andel museum (%)

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

Kulturminneareal, park og ruiner m2

109 922

109 922

109 922

109 922

109 922

1) Enkelte objekt, f.eks. Frogner Hovedgård og Rådhusgata 7 består av mange objekt som rommer ulike aktiviteter, men har kun en leietaker. Fra 2015 er flere mindre objekt slått sammen til større. Endring fra 2015 pga. annen inndeling av objekter. Temporære lokaler er ikke medtatt her.

2) Enkelte bygg leies ut til én aktør som disponerer atelierene/lokalene for flere kunstnere, for eksempel Hekkveien 5 og Toftes gate 69, Grünerløkka lufthavn.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 5 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Sette i stand og gjøre tilgjengelig erstatningslokaler for leietakerne i Toftes gate 69, Grünerløkka lufthavn, i rehabiliteringsperioden

Tiltak 2

Rehabilitere Frogner hovedgård (leietaker: Oslo Museum, Bymuseet)

Tiltak 3

Dobling av rehabiliteringspotten for kultureiendommer fra 2020, til 10 mill. årlig

Tabell 11.10 Resultatindikatorer for Kultureiendommer (kap. 501)

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene 1)

274

274

275

443

Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted 2)

76

81

81

81

Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring

3

4

6

6

1) Enkelte eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimat for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter totalt. Fra og med høsten 2018 og i 2019 er det temporær utleie av 158 atelier og produksjonslokaler i Ila hybelhus (88 stk.) og i Myntgata 2 (70 stk.)

2) Eksempelvis Frogner hovedgård som leies ut til Oslo Museum og flere Akergårder som benyttes til ulike kulturaktiviteter

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 0,2 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Det er innarbeidet 7,5 mill. til erstatningslokaler for leietakerne i Toftesgate 69 og 3,5 mill. til subsidiert husleie for leietakerne i Myntgata 2. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,2 mill.

Tabell 11.11 Øremerkede kommunale midler på Kultureiendommer (kap. 501)

Prosjektnummer

Prosjektnavn

Beløp i 1000 kroner

35010002

Konservering av middelalderruiner

4 100

Avsetningen til ruinkonservering utgjør 4,1 mill., hvorav 2,05 mill. dekkes av Riksantikvaren. Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2019 i samsvar med planlagt fremdrift. Dersom det skjer forskyvninger i fremdriften som gjør at midlene ikke anvendes fullt ut, er de overførbare til påfølgende budsjettår.

5 Investeringer

Tabell 11.12 Investeringsbudsjettet for Kultureiendommer (kap. 501)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok 3 2018

Forslag 2019

501

Kultureiendommer (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

15 367

19 700

91 450

04

Overføringsutgifter

3 284

0

0

 

Sum utgifter

18 652

19 700

91 450

07

Refusjoner

-3 284

-3 940

-20 290

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-2 429

0

0

 

Sum inntekter

-5 713

-3 940

-20 290

 

Netto utgifter

12 938

15 760

71 160

Tabell 11.13 Investeringsoversikt for Kultureiendommer (kap. 501)

Kultureiendommer (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

106021

Hudøy, rehabilitering av bygninger

 

4 200

4 000

4 000

4 000

 

Løpende

107002

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

 

5 000

10 000

10 000

10 000

 

Løpende

113044

Middelalderbeltet - utviklingsplan

 

6 500

6 500

6 500

6 500

 

Løpende

117025

Grünerløkka lufthavn, Toftes gt 69

147 000

56 250

60 250

30 500

0

0

0

1/17 - 4/18

118017

Brannsikring Kirkeristen, Dronningens gate 27

18 000

3 000

9 000

6 000

0

0

0

1/18 - 4/20

119021

Rehabilitering av Frogner hovedgård

34 000

0

6 500

9 150

9 150

9 200

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

91 450

66 150

29 650

29 700

 

 

106021

Hudøy, rehabilitering av bygninger

Investeringsmoms

-840

-800

-800

-800

 

 

107002

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Investeringsmoms

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

 

 

113044

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Investeringsmoms

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

 

 

117025

Grünerløkka lufthavn, Toftes gt 69

Investeringsmoms

-14 050

-6 100

0

0

 

 

118017

Brannsikring Kirkeristen, Dronningens gate 27

Investeringsmoms

-1 800

-1 200

0

0

 

 

119021

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Investeringsmoms

-1 300

-1 830

-1 830

-1 830

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-20 290

-13 230

-5 930

-5 930

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

71 160

52 920

23 720

23 770

 

 

Hudøy - rehabilitering av bygninger

Bygningsmassen på Hudøy omfatter 64 bygninger. For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4,2 mill. i 2019, og 4,0 mill. fra 2020. Tiltakene gjennomføres i enighet med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer – rehabilitering og brannsikring

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Byrådet dobler denne løpende rehabiliteringspotten fra 5 til 10 mill. årlig fra og med 2020. Prioriterte tiltak innen denne avsetningen er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Frysja kunstsenter, Kuskeboligen, Garmannsgården, Rådmannsgården og Anatomibygget.

Brannsikring Kirkeristen

Til Kirkeristen ligger det i kommende økonomiplan 15 mill. til brannsikring, hvorav 9 mill. i 2019 og 6 mill. i 2020.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Dette er et prosjekt for tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet, 6,5 mill. årlig. Prosjektet har løpt siden 2014. Prosjektet er videreført ut økonomiplanperioden.

Grünerløkka lufthavn, Toftes gate 69 - rehabilitering

Vedtatt budsjettramme for rehabiliteringsprosjektet er 112,5 mill. Rammen økes med 34,5 mill. fordi nærmere undersøkelser av grunnen har vist at fundamenteringen svikter i deler av bygget, og at dette må løses som del av rehabiliteringen.

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Frogner hovedgård er en av de største og eldste gårdene i Oslo. Leietaker er Oslo Museum, Bymuseet. Det er et stort behov for rehabilitering av fasade, vinduer og takkonstruksjoner. Det er videre behov for å skifte ut elektrisk anlegg og generell rehabilitering og det er konstatert setningsskader. Dette medfører skader og sprekkdannelser i vegger som bidrar til økt skade på de originale bygningselementene. Til rehabiliteringsarbeidet er det innarbeidet totalt 34 mill.

Utskifting av gjenstående oljefyranlegg i kultureiendommer

Det er i dag kun tre kultureiendommer som delvis har oppvarming med oljefyring: Dr. Dedichens vei 28 (Trosterudvillaen), Nordre Skøyen hovedgård og Toftes gate 69 (Grünerløkka lufthavn). På Nordre Skøyen hovedgård og Trosterudvillaen ligger forholdene til rette for er å installere jordvarme. Utskiftingen av oljefyren i Toftes gate 69 finansieres av rehabiliteringsprosjektet knyttet til bygget. 4 mill. til oljefyrutskifting i Trosterudvillaen og Nordre Skøyen hovedgård i 2019 ligger på kap. 192.