Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.4 Kulturtilskudd m.m.

Tabell 11.5 Driftsbudsjettet for Kulturtilskudd m.m. (kap. 500)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

500

Kulturtilskudd m.m. (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

7

0

0

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

23 993

0

0

14

Overføringsutgifter

255 335

298 539

315 708

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

394

0

0

 

Sum utgifter

279 729

298 539

315 708

16

Salgsinntekter

-5 100

0

0

17

Refusjoner

-563

0

0

18

Overføringsinntekter

-4 447

-10 614

-4 519

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-394

0

0

 

Sum inntekter

-10 504

-10 614

-4 519

 

Netto utgifter

269 225

287 925

311 189

1 Ansvarsområde

Kapittelet omfatter tilskudd og andre overføringer til både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet. Kapittelet administreres av Kulturetaten, som er kommunens faginstans på kulturfeltet. I tillegg omfatter kapittelet midler til oppfølging av bystyremeldingen «Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016» (Frivillighetsmeldingen). Administrering av dette ligger delvis i byrådsavdelingen og delvis i Kulturetaten.

2 Situasjonsbeskrivelse

Det ytes årlig driftstilskudd til kunst- og kulturaktivitet i Oslo, både for store etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, større kulturarrangement og festivaler. Det tildeles også tilskudd i løpet av året til kunst- og kulturtiltak, konserter, forestillinger og andre mindre tiltak, tilskudd til innovasjon innen kultur og kulturnæringer, frivilligsentraler, konsertstøtte til frivillige musikktiltak og tilskudd til kor, korps og orkestre, og barne- og ungdomsorganisasjoner mfl. Avsetningene omfatter videre kunst- og kulturstipend, kunst- og kulturpriser, Den kulturelle spaserstokken, spillemidler til kulturbygg, ferieleirer i frivillig regi, sentralt ungdomsråd, musikkråd og tiltak fordelt av lokale ungdomsråd og ungdomsinformasjon.

Antall søkere, nye søkere og total søknadssum for tilskuddsordningene har økt de siste årene. For den desidert største tilskuddsordningen; driftstilskuddene, har antall søkere økt fra 160 i 2018 til 176 for 2019. Videre har det vært en stor økning i totalt søknadsbeløp de siste fire årene som kan knyttes til byrådets satsing på kulturfeltet: 2016: 203 mill., 2017: 250 mill., 2018: 272 mill. og 2019: 333 mill. En detaljert fordeling av forslaget vil bli gitt i notat til bystyrets organer. Statens tildeling av spillemidler til kulturbygg er mer enn halvert fra 11,5 mill. i 2014 til 4,9 mill. i 2018. Dette rammer den kulturelle grunnmuren, som lokalbibliotek, lokale kulturhus og kulturbygg som Fellesverkstedet og Vega Scene mfl. For å kompensere statens nedskjæring bevilget bystyret 5 mill. i revidert budsjett 2018 til kulturbygg.

For å styrke tilskuddsordningene til kunst- og kulturvirksomhet er tilskuddsrammen styrket med 10 mill. sammenliknet med 2018. Styrkingen vil blant annet bli brukt til en ny ordning for kultur i barnehager (tilsvarende «Den kulturelle skolesekken» for skolene), samt tiltak i Oslo kommunes strategi for scenekunst for barn og unge (vedtatt 2018).

Oslo har svak dekning av lokalaviser for hele byen og bydelene. Byrådet foreslår en 3-årig forsøksordning for en tilskuddsordning til aviser (plattformnøytral) som bidrar til sterkere Oslo-offentlighet. Det bevilges 3 mill. til forsøksprosjektet hvert av årene 2019, 2020 og 2021.

Tabell 11.6 Nøkkeltall for Kulturtilskudd m.m. (kap. 500)

Kulturtilskudd m.m.

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Driftstilskudd kultur - antall søkere

149

130

129

129

152

Driftstilskudd kultur - antall tildelinger

78

86

98

98

106

Løpende kunst- og kulturtiltak - antall søkere

256

232

265

357

327

Løpende kunst- og kulturtiltak - antall tildelinger

130

109

153

147

218

Kunst- og kulturstipend - antall søkere

226

178

137

200

167

Kunst- og kulturstipend - antall tildelinger

30

24

32

30

32

Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall søkere

102

53

47

45

50

Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall tildelinger

22

22

21

24

18

Antall deltakere ferieleiren Camp Hudøy

1 350

1 350

1 350

1 370

1 345

Deltakere hos andre leietakere på Hudøy

4 500

3 253

4 847

4 762

4 749

Antall overnattingsdøgn på Hudøy, totalt

25 000

25 140

29 959

31 094

32 440

Tilskudd friv. barne- og ungdomsorg., antall org.

51

49

48

49

38

Tilskudd kor, korps, orkestre - antall org./kor/korps/ork.

204

208

214

226

232

Tilskudd til kulturbygg (spillemidler), antall prosjekter

7

8

6

6

4

Den kulturelle spaserstokken, antall tilbud

-

12

21

38

38

Antall frivilligsentraler

 

 

 

31

32

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Som grunnlag for anvendelsen av midlene på kapittelet legges målene:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 5 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Styrke tilskuddsordningene til kunst og kultur med 10 mill.

Tiltak 2

Innføre en ordning for kultur i barnehager

Tiltak 3

Etablere en 3-årig forsøksordning for tilskudd for aviser som bidrar til sterkere Oslo-offentlighet

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 4,1 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Kapittelet er styrket med 19,2 mill. sammenlignet med budsjettet for 2018, hvorav tilskudd til lokalaviser utgjør 3 mill. og arkitekturtriennalen utgjør 0,8 mill.

Tabell 11.7 Tilskuddsoversikt for Kulturtilskudd m.m. (kap. 500)

Beløp i 1000

Avsetningen gjelder

Vedtak 2017

Vedtak 2018

Forslag 2019

Driftstilskudd kunst og kultur, stipend mv. 1)

108 489

130 649

141 249

Oslo Nye Teater

80 000

81 500

83 000

Løpende kunst- og kulturtiltak 2)

8 500

9 000

7 500

Innovasjon innen kultur og kulturnæring

3 000

3 000

3 000

Tilskudd til kulturbygg 3)

9 234

10 000

4 519

Konsertstøtte frivillige sang/musikktiltak

1 000

1 000

1 000

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

10 100

10 300

10 400

Skolekor, korps, orkestre

10 700

10 900

11 000

Musikkkorps jub.gave 2018 og Korpsmusikk for eldre 2018 (1,5+0,5 mill)

-

2 000

-

Ferieleirer frivillige, barn/unge

6 600

6 700

6 800

Sentralt ungdomsråd, musikkråd, ungd.org., Unginfo, mv.

7 600

7 600

8 250

Lokale ungdomsråd

2 500

2 500

2 500

Frivillighetsmelding, oppfølging

-

4 000

4 000

Filmmelding, oppfølging 4)

3 000

-

-

Kultur til barnehagebarn

-

-

3 000

Den kulturelle spaserstokken

3 000

4 000

4 000

Frivilligsentraler 5)

11 300

12 440

12 440

Mediestøtte i Oslo

-

-

3 000

Besøksgårder/aktivitetshus, byomfattende innhold

10 025

10 050

10 050

SUM

275 048

305 639

315 708

1)Beløp 2018 er inkl. revidert budsjett.

2)Inkludert tilskudd til kulturtiltak i Bilfritt Byliv i 2017 og 2018, på hhv 3,5 mill. og 1,5 mill. (i justert budsjett).

3)Budsjettall for 2018 er basert på prognose for spillemidler fra staten på 4,4 mill. Avsetningen for 2018 ble i styrket i revidert budsjett med 5,6 mill. kommunale midler. Tall for 2019 er prognose.

4)Fra og med 2018 er tiltak i Filmmeldingen fordelt i avsetningen for driftstilskudd kunst og kultur mv.

5)Statlig innsats overført til kommunen som del av ordinært rammetilskudd fra og med 2017. Nivået for kommunens budsjettering er imidlertid fortsatt definert i statsbudsjettet. Prognose for 2019.