Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.3 Økonomiplanoversikt med spesifikasjon av endringer

Tabell 11.2 Økonomiplanoversikt med spesifikasjon av endringer

Beløp i mill.

 

Driftsbudsjettet

Dok 3 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

 

Dok 3 - vedtatt økonomiplan netto 1)

1 767,0

1 825,4

2 088,6

2 101,2

0,0

 

DOK 3 nettoramme første år videreført

1 767,0

1 767,0

1 767,0

1 767,0

1 767,0

+/-

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

38,2

38,2

38,2

38,2

+/-

Reelle endringer

123,1

326,3

341,0

323,0

 

=ØKONOMIPLAN (netto)

1 767,0

1 928,2

2 131,4

2 146,2

2 128,2

 

Endringer i prosent

 

9,1 %

20,6 %

21,5 %

20,4 %

 

Sum endringer

 

161,2

364,4

379,2

361,2

Beløp i mill.

 

Spesifikasjon av "Reelle endringer"

Dok 3 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

+/-

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

51,6

25,8

19,2

15,5

+/-

Justering for engangstiltak

-31,7

-77,9

-82,6

-85,6

+/-

Justering for oppgaveendring mellom sektorer

0,0

0,0

0,0

0,0

+/-

Uspesifiserte rammeendringer

-5,4

-5,4

-5,4

-11,7

+/-

Spesifiserte rammeendringer

108,6

383,8

409,8

404,8

 

Sum reelle endringer

 

123,1

326,3

341,0

323,0

1) 2018-prisnivå

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Kap. 500 styrkes med 1,14 mill. fra 2019 for riktig budsjettering av tilskudd til frivilligsentraler.

Kap. 501 reduseres med 0,2 mill. fra 2020 og 0,4 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Kap. 502 styrkes med 14,5 mill. i 2019, 15,5 mill. i 2020, 15,25 mill. i 2021 og 12 mill. i 2022 for driftsbudsjettering av kunstordninga. Kap. 502 reduseres videre med 0,5 mill. fra 2020 og 0,9 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Kap. 503 reduseres med 0,4 mill. fra 2020 og 0,8 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Kap. 504 reduseres med 0,4 mill. fra 2020 og 0,7 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Kap. 505 reduseres med 1,1 mill. fra 2020 og 2,2 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Kap. 545 reduseres med 7 mill. i 2020 og 9,1 mill. fra 2021 for erstatningslokaler for Jordal amfi. Kapittelet reduseres videre med 1,1 mill. fra 2020 og 2,3 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren. Kapittelet reduseres videre med 0,5 mill. fra 2020 for energieffektiviseringstiltak i KID.

Kap. 548 styrkes i 2019 med 34,8 mill. og fra 2020 med 20,3 mill. til avsetning for husleie og driftsfølger for nye idrettsanlegg.

Kap. 590 reduseres med 0,6 mill. fra 2020 og 1,2 mill. fra 2021 for effektiviseringsuttak fordelt på sektoren.

Justering for engangstiltak

Kap. 500 styrkes med 3 mill. i 2019, 2020 og 2021 til tilskudd lokalaviser. Kapittelet svekkes videre med 30,8 mill. fra 2019 for ettårige tilskudd i 2018. Videre økes tilskuddet til Oslo arkitekturtriennale med 0,8 mill. i 2019 før 2019-nivået på 2,6 mill. trekkes ut fra 2020.

Kap. 501 svekkes med 2 mill. i 2019 for tilstandsvurdering av Kirkeristen og Lokomotivverkstedet i 2018. Kapittelet styrkes med 7,5 mill. til erstatningslokaler for Toftesgate 69 og 3,5 til subsidiert husleie for kunstnere i Myntgata 2 i 2019.

Kap. 502 svekkes med 5 mill. knyttet til forprosjekt for nytt byarkiv i 2018. Kapittelet svekkes videre med 4 mill. fra 2020 grunnet midlertidig ekstrafinansiering av Popsenteret fram til 2019. Kapittelet styrkes videre med 0,6 mill. i 2019 til 150-årsjubileum for Vigeland, før 2,6 mill. trekkes ut fra 2020 når jubileet er over. Bilfritt byliv-midlene på 2,5 mill. trekkes ut fra 2019. Ettårig ekstrafinansiering på 0,05 mill. knyttet til Lambertseter gård trekkes ut fra 2019.

Kap. 504 styrkes med 10,9 mill. fra 2019 til drift av nytt museum.

Kap. 505 svekkes med 0,2 mill. fra 2019 grunnet pilot for alders- og demensvennlig bibliotek i 2018. Kapittelet styrkes videre med 9 mill. i 2019 til flytteprosjekt for hovedbiblioteket.

Kap. 545 svekkes med 8,9 mill. i 2019, 9,8 mill. i 2020 og 13,9 mill. fra 2021 grunnet midlertidig hall på Tøyen. Kapittelet svekkes videre med 12,5 mill. fra 2019 grunnet utredninger og forprosjekteringer i 2018. 5 mill. til Ellingsrud ridesenter i 2018 trekkes ut fra 2019. Kapittelet styrkes med 2,5 mill. til halvering av pris for barn og unge ved badene i 2019, og med 0,6 mill. i 2019 og 2020 til økte åpningstider i de små ishallene på Jordal.

Kap. 581 svekkes med 2,2 mill. i 2019 og 13,2 mill. fra 2020 som følge av utbetaling til andre trossamfunn tilsvarende hva Den norske kirke får (per medlem) til rehabilitering av Torshov kirke. Kapittelet styrkes med 3 mill. til samarbeidsprosjekt for diakoniarbeid i 2019.

Kap. 590 svekkes med 3 mill. fra 2019 grunnet forprosjekt for ombygging av krematoriet i 2018.

Uspesifiserte rammeendringer

Samlede rammekutt for sektoren er 5,4 mill. i 2019, økende til 11,7 mill. i 2022.

Spesifiserte rammeendringer

Kap. 500 styrkes med 35 mill. i 2019 til tilskudd til kulturfeltet.

Kap. 502 reduseres med 0,6 mill. fra 2021 for konservering av fontener i Vigelandsparken. Kapittelet reduseres med 0,1 mill. i 2019 og 0,2 mill. fra 2020 grunnet forutsatt besparelse som følge av redusert konsulentbruk. Kapittelet styrkes med 4 mill. fra 2019 for midler til den nye arrangementsenheten.

Kap. 503 styrkes med 2 mill. fra 2019 til helårseffekt for 500 nye plasser i kulturskolen.

Kap. 504 styrkes med 31,7 mill. i 2019, 222,1 mill. i 2020 og 167,2 mill. fra 2021 til økt nivå på drift, kapitalkostnader og FDV knyttet til nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Kap. 505 styrkes med 12 mill. fra 2019 til driftsfølger for det nye hovedbiblioteket. Ramma styrkes videre med 7,5 mill. i 2019 og 12 mill. fra 2020 for å opprettholde driften av lokalbibliotekene også etter åpning av nytt hovedbibliotek. Kapittelet reduseres videre med 0,1 mill. i 2019, og 0,3 mill. fra 2020 grunnet forutsatt besparelse som følge av redusert konsulentbruk.

Kap. 508 styrkes med 93 mill. fra 2020 til husleie for det nye hovedbiblioteket.

Kap. 545 styrkes med 33,1 mill. i 2019, 69,2 mill. i 2020, og 91,2 mill. fra 2021 i nettovirkning for driftsfølgevirkninger og husleier, blant annet for nye Jordal amfi og Korsvoll flerbrukshall. Kapittelet svekkes med 27,1 mill. fra 2019 grunnet endret budsjettering av spillemiddelinntekter. Kapittelet styrkes med 8 mill. i 2019 og 5 mill. i 2020 og 2021 i utredningsmidler.

Kap. 548 reduseres med 7,4 mill. i 2019 og 8,1 mill. i 2020 før kapittelet styrkes med 61,6 mill. fra 2021 til avsetning for husleie og drift av nye idrettsanlegg.

Tabell 11.3 Netto driftsbudsjett per kapittel

Beløp i mill.

Netto driftsbudsjett

Dok 3 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Endring 2018 - 2019

500

Kulturtilskudd m.m.

287,9

311,2

263,6

263,6

260,6

23,3

501

Kultureiendommer

20,8

28,8

18,6

18,4

18,4

8,0

502

Kulturetaten

125,1

137,6

130,9

129,5

125,8

12,5

503

Oslo kulturskole

72,1

76,0

75,7

75,3

75,0

3,9

504

Munchmuseet

98,2

143,4

333,4

278,0

277,0

45,2

505

Deichman bibliotek

233,1

265,6

259,9

248,8

247,5

32,5

508

Avsetning husleier kulturbygg

0,0

0,0

93,0

93,0

93,0

0,0

545

Idrett

598,7

601,8

622,4

636,4

628,1

3,0

548

Avsetning husleier idrettsprosjekter

21,8

49,2

34,0

103,7

103,7

27,4

581

DNK og andre trossamfunn

228,7

236,3

222,3

222,3

222,3

7,6

590

Gravferdsetaten

80,5

78,3

77,7

77,1

76,8

-2,3

Sum

 

1 767,0

1 928,2

2 131,4

2 146,2

2 128,2

161,2

Tabell 11.4 Brutto investeringsbudsjett for sektoren

Beløp i mill.

Brutto investeringsbudsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2019

2020

2021

2022

501

Kultureiendommer

91,5

66,2

29,7

29,7

502

Kulturetaten

44,0

47,0

46,3

36,5

504

Munchmuseet

28,8

16,9

0,0

0,0

505

Deichman bibliotek

7,6

1,5

1,5

1,5

545

Idrett

102,0

62,0

57,0

57,0

581

Den norske kirke og andre trossamfunn

55,0

21,4

21,4

21,3

590

Gravferdsetaten

28,5

57,5

12,0

4,5

Sum

Kultur, idrett og frivillighet

357,3

272,4

167,8

150,5