Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.14 Gravferdsetaten

Tabell 11.43 Driftsbudsjettet for Gravferdsetaten (kap. 590)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

590

Gravferdsetaten (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

109 198

118 483

118 802

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

40 791

31 770

39 325

14

Overføringsutgifter

4 723

2 543

2 584

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

8 463

0

0

 

Sum utgifter

163 175

152 796

160 711

16

Salgsinntekter

-72 516

-64 080

-74 026

17

Refusjoner

-9 414

-7 812

-8 023

18

Overføringsinntekter

-684

-367

-377

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-4 074

0

0

 

Sum inntekter

-86 688

-72 259

-82 426

 

Netto utgifter

76 487

80 537

78 285

1 Ansvarsområde

Gravferdsetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn. Begravelser og kremasjoner er regulert i lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, gravferdsforskriften og vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo. Gravferdsetaten skal ivareta kommunens lovpålagte ansvar for begravelser ved dødsfall hvor ingen andre sørger for gravferden.

Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser og gravferdsdrift er regulert i lov, forskrift og vedtekter. Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og Oslo kommune har hatt en 10-årig avtale fra 2002 om kommunal gravferdsdrift. I en tilleggsavtale godkjent av byrådet i sak 1128/17 av 14.12.2017 er avtalen fornyet for nye 10 år, til 31.12.2027. Gravferdsetaten har administrative oppgaver for tilskudd til kirke- og trossamfunn.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo skal være en livssynsåpen by og være åpen og inkluderende for innbyggere og besøkende. Dette innebærer at kommunen skal gi alle innbyggere den samme muligheten til å praktisere sin tro, og at byrådet utøver en politikk som gir rom for tro og ikke-tro samtidig.

Som livssynsåpen by skal Oslo gravlegge alle med verdighet og respekt for den enkeltes tro, ikke-tro eller livssyn. Det innebærer kunnskap og bevissthet tilknyttet dødsfall, møter med avdødes etterlatte, gjennomføring av seremonier, samt tilrettelegging av gravplasser og seremonirom i tråd med ulike trosretninger og livssyn.

Gravferdsdriften i Oslo omfatter 20 kirkegårder og gravlunder samt Alfaset krematorium. Krist kirkegård er en museumskirkegård som ikke er i bruk.

Den strategiske planen Fremtidens gravplass – gode, grønn byrom ble vedtatt i bystyret i januar 2018. Oslos gravlunder fungerer på flere måter som en del av byens overordnede grøntstruktur, med gode urbane grønne byrom som også brukes til gjennomgang, rekreasjon og har en viktig funksjon for klima og miljø. Alle kremasjoner i Oslo foregår i Alfaset krematorium. Det er et mål å øke andelen kremasjoner. Avgift for kremasjon ble fjernet fra 01.01.2016, og kremasjon er derfor økonomisk sidestilt med kistegravlegging.

Gravplasskapasiteten er totalt sett god, men ujevnt fordelt. Det ble i 2013 og 2014 budsjettert for utvidelse av nye gravplasser ved Klemetsrud kirkegård. Området er en del av den store områdereguleringen på Gjersrud-Stensrud, som ble vedtatt i bystyret 14.12.2016 i sak 342. Investeringsprosjektet på totalt 27,5 mill. rebudsjetteres for 2019, 2020 og 2021. Midlene omdisponeres til et annet areal på samme område. Det innebærer at det raskere etableres økt kapasitet med graver både for muslimer og andre.

Målinger viser at krematoriet på Alfaset har for høye utslipp av kvikksølv og at styringssystemet og antall renselinjer gir en lite effektiv drift. Det er behov for en ombygging av krematoriet for å redusere utslippene, og for å effektivisere driften, og denne gjennomføres i 2019 og 2020.

Tabell 11.44 Nøkkeltall for Gravferdsetaten (kap. 590)

Gravferdsetaten

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Vedlikeholdt areal (dekar)

1 831

1 831

1 831

1 831

1 861

Vedlikeholdt areal (dekar) per årsverk

10,6

11,5

11,0

11,0

11,5

Antall nedsatte kister

933

847

902

803

805

Antall nedsatte urner

3 329

2 954

2 991

2 867

2 987

Antall kremasjoner

3 400

3 299

3 455

3 455

3 656

Antall graver med sommerstell

51 246

50 418

49 509

48 780

48 464

Antall graver med høstpynt

48 009

46 492

45 060

44 798

44 262

Ant. nedsatte barnekister i minnelunder

170

112

199

153

158

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål for kapittelet:

Mål 6 Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

Tiltak 1

Krematoriet bygges om for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere miljøskadelige utslipp

Tiltak 2

Økt rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder

Tabell 11.45 Resultatindikatorer

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Kremasjonsprosent

 

75

 

77

4 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 1,4 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Beløpet hensyntar nedgang i kommunens pensjonskostnadssats fra 23,3 prosent i 2018 til 20,5 prosent i 2019. Pensjonskostnadene i 2019 er 0,9 mill. lavere enn i 2018. Ramma er 3 mill. snevrere enn i 2018, som følge av midlene til forprosjekt for ombygging av krematoriet, som lå inne i 2018. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,7 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.46 Investeringsbudsjettet for Gravferdsetaten (kap. 590)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

590

Gravferdsetaten (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

10 943

3 500

28 500

04

Overføringsutgifter

2 702

0

0

 

Sum utgifter

13 645

3 500

28 500

07

Refusjoner

-2 702

-700

-5 700

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-4 198

0

0

 

Sum inntekter

-6 899

-700

-5 700

 

Netto utgifter

6 746

2 800

22 800

Tabell 11.47 Investeringsoversikt for Gravferdsetaten (kap. 590)

Gravferdsetaten (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn: 

106028

Nye graver på eksisterende gravlunder

 

3 500

3 500

3 500

3 500

 

Løpende

118020

Ombygging av krematoriet

57 000

19 000

38 000

0

0

0

1/19 - 4/20

119019

Klemetsrud kirkegård - utvidelse

27 500

5 000

15 000

7 500

0

0

1/19 - 4/21

119024

Rehabilitering historiske gravminner og allé

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

28 500

57 500

12 000

4 500

 

 

106028

Nye graver på eksisterende gravlunder

Investeringsmoms

-700

-700

-700

-700

 

 

118020

Ombygging av krematoriet

Investeringsmoms

-3 800

-7 600

0

0

 

 

119019

Klemetsrud kirkegård - utvidelse

Investeringsmoms

-1 000

-3 000

-1 500

0

 

 

119024

Rehabilitering historiske gravminner og allé

Investeringsmoms

-200

-200

-200

-200

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-5 700

-11 500

-2 400

-900

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

22 800

46 000

9 600

3 600

 

 

Nye graver på eksisterende gravlunder

Avsetningen på 3,5 mill. benyttes til klargjøring og ferdigstillelse av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder hvor nye graver tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv.

Ombygging av Alfaset krematorium

Krematoriet bygges om for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere utslipp av miljøskadelig kvikksølv. Ombyggingen omfatter utvidelse fra to til fire renselinjer, ombygging av kjølesystemet, effektivisering av varmegjenvinning og oppdatering av styringssystemet. Det er budsjettert med investeringsmidler på totalt 57 mill. fordelt på 2019 og 2020.

Rehabilitering historiske gravmonumenter og gravlunder

Gravferdsetaten har ansvar for vedlikehold av en rekke historiske gravmonument og gravminner med et sterkt rehabiliteringsbehov. I samarbeid med Byantikvaren prioriteres fire av landets eldste monument fra middelalderen ved Gamle Aker kirke, og deretter historiske gravmonument og rammegraver, med verneverdige steindeler og smijernselementer. Prosjektet utgjør 1 mill. årlig, og omfatter også belysningstiltak i Østre gravlund og Gamlebyen gravlund, og nyplanting av en spesiell allé i Vår Frelsers gravlund. Dette vil bidra til å gjøre gravplassenes funksjon som gode urbane, grønne byrom til en bedre opplevelse for befolkningen.

Klemetsrud kirkegård

Det tidligere investeringsprosjektet 113 028 Klemetsrud kirkegård for etablering av kistegraver tilrettelagt for muslimer på Klemetsrud kirkegård, på til sammen 27,5 mill. omdisponeres til et annet areal i samme område, som vil gi raskere etablering av gravplasskapasitet. Det er tidligere budsjettert forprosjektmidler på 3 mill. Siden det er et sterkt behov for muslimske graver i bydelen, og etter hvert nå også andre graver, vil denne rebudsjetteringen innebærer at det raskere kan etableres økt kapasitet med graver både for muslimer og andre. Prosjektet beholder opprinnelig budsjettramme, fordelt med hhv 5 mill. i 2019, 15 mill. i 2020, og 7,5 mill. i 2021.