Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.13 Den norske kirke og andre trossamfunn

Tabell 11.39 Driftsbudsjettet for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

581

Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)

14

Overføringsutgifter

203 034

228 675

236 315

 

Sum utgifter

203 034

228 675

236 315

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

203 034

228 675

236 315

1 Ansvarsområde

Oslo kommune har ansvar for å finansiere Kirkelig fellesråd i Oslo sine utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon. Det økonomiske ansvaret er regulert i lov om Den norske kirke av 07.06.1996 nr. 31 (kirkeloven) § 15.

Kommunen utbetaler også tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Ordningen er hjemlet i lovene om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.1969 nr. 25 og lov om tilskott til livssynssamfunn av 12.06.1981 nr. 64. Loven gir tros- og livssynssamfunnene tilsvarende beløp per medlem som ytes i tilskudd per medlem til Den norske kirke (Dnk). Det er kun trossamfunn som mottar statstilskudd som kan motta kommunalt tilskudd. Overføring av tilskuddene til Kirkelig fellesråd i Oslo og til tros- og livssynssamfunn administreres av Gravferdsetaten.

2 Situasjonsbeskrivelse

Ved inngangen til 2018 hadde Den norske kirke 332 647 medlemmer i Oslo. Dette tilsvarer om lag halvparten av Oslos befolkning. I 2019 forventes det at det blir gitt støtte til andre tros- og livssynssamfunn med samlet medlemstall på 148 500 (prognose).

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i Oslo, og har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av totalt 64 kirker og kapell. Fellesrådet sørger for at kirkebyggene unngår forfall og at det er trygge forhold for brukerne av byggene.

Kirkebyggene er viktig for manges trosutøvelse og er samtidig en sentral del av vår kulturarv. Oslo er en livssynsåpen by, og kirkene er åpne for alle. Kirkene er for mange et naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet, og brukes også til kulturarrangement og andre aktiviteter. Kirkelig fellesråd i Oslo viser til et stort vedlikeholdsetterslep i kirkene. Prioritering og valg av rehabiliteringsprosjekter foretas av Kirkelig fellesråd etter føringer gitt i bystyrets vedtak om budsjettramme for kirkeinvesteringer. Som del av byrådets satsing på å ivareta vedlikeholdsetterslep, styrkes denne avsetningen for generell rehabilitering i 2019 med brutto 6 mill. (Kirkelig fellesråd får mva.-kompensasjon på toppen av tilskuddet fra kommunen på 5 mill.). I tillegg innarbeides det en innsats på til sammen brutto 11,3 mill. (9 mill. pluss 2,3 mill. mva.) for rehabilitering av gravkapell i planperioden. Ut over dette gis Kirkelig fellesråd i Oslo i 2018 og 2019 investeringstilskudd øremerket Torshov kirke. Utvendig rehabiliteres tak og fasade, og oljefyr og ventilasjonsanlegg skiftes ut. Kirken skal også få universell utforming og et nytt orgel.

Bystyret har bedt byrådet etablere et bredt sammensatt utvalg som skal en gjennomgang av Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

En egen avsetning på 3 mill. i tillegg til driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd i Oslo er for et diakonalt samarbeidsprosjekt rettet inn mot hele samfunnet og særlig dem som faller utenfor – uavhengig av trostilhørighet. Prosjektet vil omfatte sårbare grupper, med vekt på området Groruddalen.

3 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med 6,8 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Rammen er utvidet med 3 mill. knyttet til det diakonale samarbeidsprosjektet beskrevet i avsnittet over. 2,2 mill. i tilskuddseffekt til andre trossamfunn knyttet til rehabilitering av Torshov kirke er trukket ut som følge av lavere investeringsbeløp i 2019.

Avsetning til vedlikehold av kirkegårder og gravlunder budsjetteres på kap. 590 Gravferdsetaten. Avsetningen til tilskudd for tros- og livssynssamfunn er beregnet på grunnlag av både avsetninger i driftsbudsjettet til Den norske kirke, og bevilgningen i investeringsbudsjettet for kirkerehabiliteringer. Tilskudd avsatt til andre prosjektformål er ikke medtatt i beregningen for tros- og livssynssamfunn. 6 mill. av rammen for Den norske kirke benyttes til gravferdsformål, og budsjetteres på driftsbudsjettet til Gravferdsetaten.

Tabell 11.40 Tilskuddsoversikt for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Kap.

Avsetningen gjelder

Vedtak 2017

Vedtak 2018

Forslag 2019

581

Den norske kirke, driftstilskudd (iht. kirkeloven)1)

128 601

135 308

137 077

581

Den norske kirke, tilskudd for løpende vedlikehold (iht. kirkeloven)2)

10 200

10 200

10 300

581

Den norske kirke, diakonale samarbeidsprosjekter

3 000

581

Tros- og livssynssamfunn, tilskudd (iht. lov om trudomssamfunn mv.)

74 508

83 167

85 938

Sum

216 988

228 675

236 315

1)Beløpene for 2017 og 2018 er budsjetterte beløp, ikke regnskapstall.

2)Mva-refusjon for vedlikehold inntektsføres direkte i Kirkelig Fellesråd regnskap til samme formål. Det innebærer at tilskuddet fra Oslo kommune og mva.-refusjon utgjør til sammen 12,875 mill. til vedlikehold i 2019.

4 Investeringer

Tabell 11.41 Investeringsbudsjettet for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

581

Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)

04

Overføringsutgifter

67 946

50 000

55 000

 

Sum utgifter

67 946

50 000

55 000

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

67 946

50 000

55 000

Tabell 11.42 Investeringsoversikt for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

110005

Rehabilitering kirker

 

25 000

20 000

20 000

20 000

 

Løpende

118019

Rehabilitering Torshov kirke

55 000

30 000

25 000

0

0

0

0

1/18 - 4/19

119023

Gravkapell (Grefsen + Vestre)

9 000

5 000

1 350

1 350

1 300

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

55 000

21 350

21 350

21 300

 

 

 

Sum kapittel finansiering

0

0

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

55 000

21 350

21 350

21 300

 

 

Rehabilitering kirker

Det budsjetteres med 25 mill. i 2019 til rehabilitering av kirker og kapell. Kirkelig fellesråd får som byggherre mva.-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt på 31,25 mill. i 2019 til kirkerehabilitering. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Rehabilitering av Torshov kirke

Torshov kirke har et særskilt rehabiliteringsbehov både utvendig og innvendig. Kirkelig fellesråd er bevilget 30 mill. til utvendig rehabilitering i 2018 og 25 mill. til innvendig rehabilitering i 2019, til sammen 55 mill. Som byggherre får fellesrådet mva.-kompensasjon, slik at bevilgningen er på totalt 68,8 mill.

Rehabilitering gravkapell

For å innhente vedlikeholdsetterslep ved byens gravkapell budsjetteres til sammen 9 mill. (brutto 11,25 mill.) til rehabilitering av gravkapell/bårehus, blant annet Grefsen kapell og Vestre kapell. Beløpet er netto 5 mill. i 2019, og til sammen netto 4 mill. i årene 2020-2022.