Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.11 Idrett

Tabell 11.33 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

545

Idrett (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

71 870

93 901

96 906

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

145 212

227 533

200 777

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

298 935

226 752

256 568

14

Overføringsutgifter

217 418

167 211

164 806

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

264

0

0

 

Sum utgifter

733 699

715 397

719 057

16

Salgsinntekter

-77 519

-73 683

-73 172

17

Refusjoner

-20 976

-42 969

-44 129

18

Overføringsinntekter

-20

0

0

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-264

0

0

 

Sum inntekter

-98 779

-116 652

-117 301

 

Netto utgifter

634 919

598 745

601 756

1 Ansvarsområde

Idrett ble flyttet fra kapittel 542 Bymiljøetaten i budsjettet for 2017. Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling av kommunale idrettsanlegg. Etaten har videre ansvaret for bygging og forvaltning av markanlegg, snøanlegg, mindre bygg som klubbhus og garderobeanlegg, samt mindre nærmiljøanlegg til egenorganisert aktivitet. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg som forvaltes av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, samt en andel av driftsansvaret for skolenære idrettshaller som forvaltes av Undervisningsbygg Oslo KF. Bymiljøetaten skal i samarbeid med idretten skape gode muligheter for barn, ungdom og voksne til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Tilbudet innen idrett og fysisk aktivitet skal videreutvikles ved å øke kunnskapen om og bruken av de eksisterende tilbudene og arealene, prioritere tilbud til barn og ungdom og styrke samhandlingen med andre offentlig og private aktører.

Bymiljøetaten utarbeider kommunale planer og foreslår strategier og målsettinger for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Etaten har ansvaret for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet. Dette omfatter både rammetilskuddet til Oslo idrettskrets, tilskudd for å stimulere til bygging av private idrettsanlegg samt tilskudd til store og små idrettsarrangement og -tiltak.

2 Situasjonsbeskrivelse

Sammen med budsjettforslaget for 2019 legger byrådet fram for bystyret en revidert Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028. Denne erstatter planen som ble vedtatt av bystyret sammen med budsjettet for 2017. Planen inneholder en status for pågående tiltak, samt et oppdatert handlingsprogram som viser hvilke anlegg som byrådet prioriterer å ferdigstille og/eller igangsette i perioden 2019-2022. Behovsplanen synliggjør også behovet for utredninger. Som helhet er behovsplanen et viktig virkemiddel for å synliggjøre Oslos behov for tilrettelegging for organisert og egenorganisert idrett i årene fremover. Det er en mangel på en rekke anleggstyper, og flere av de eksisterende anleggene har behov for vedlikehold og rehabilitering. Behovsplanen danner grunnlaget for en kunnskapsbasert og behovsstyrt anleggsutbygging i Oslo. I økonomiplanperioden har byrådet innarbeidet 18 mill. i utredningsmidler for å utarbeide gode prosjekter som grunnlag for nye idrettstiltak i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028.. Totalt er det innarbeidet 6,2 mrd. i investeringsmidler til nye idrettsanlegg i samme periode. Med dette fortsetter byrådet arbeidet med å styrke idrettstilbudet gjennom å bygge nye idrettsanlegg, og ved økt vedlikehold og rehabilitering.

Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig for å tilby attraktive muligheter for å utøve idrett og annen fysisk aktivitet. Blant annet er åpningstidene ved flere av badene utvidet de senere årene og for 2018 ble også sesongen ved utebadene på Frogner og Tøyen utvidet med hhv. 3 og 4 uker. Byrådet foreslår at åpningstidene ved badene videreføres i 2019. Videre foreslår byrådet for 2019 å gjøre det billigere for barn og ungdom å benytte badene gjennom å halvere billettprisene ved alle badene sammenlignet med 2018.

Kultur- og idrettsbygg KF (KID) bygger idrettsanlegg etter bestilling fra Bymiljøetaten i henhold til kommunens etablerte bestiller- utførermodell. Unntakene er markanlegg, snøanlegg og andre mindre bygg/anlegg, hvor Bymiljøetaten selv har utføreransvaret.

Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt og vil være under bygging/gjennomføring i 2019:

 • Jordal amfi
 • Frogner ishall
 • Grorud flerbrukshall og barnehage
 • Ullern flerbrukshall
 • Midlertidig flerbrukshall på Tøyen
 • Ekeberg servicehus
 • Haraløkka friplass
 • Ny sklie i Frognerbadet

Følgende prosjekter er under planlegging/prosjektering og er aktuelle for oppstart i 2019 og 2020:

 • Korsvoll flerbrukshall og barnehage
 • Dælenenga flerbrukshall
 • Rehabilitere Holmlia Bad
 • Rehabilitere Trasop stadion (friidrettsanlegg og kunstgressbane)
 • Nytt innen- og utendørsbad på Tøyen
 • Sloreåsen alpinanlegg (ny prepareringsmaskin, heis og toalettfasiliteter)
 • Skullerud fase 4 (arenahus)

I tillegg vil flere eksisterende kunstgressbaner bli rehabilitert, og nye kunstgressbaner vil bli ferdigstilt. Flere mindre anlegg vil bli rehabilitert, herunder tennisbaner. Det vil også bli startet et treårig arbeid med å rehabilitere Ekebergsletta.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 4 Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge

Mål 5 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Øke antallet kunstgressbaner i Oslo

Tiltak 2

Øke antallet flerbrukshaller

Tiltak 3

Halvere prisen for barn og ungdom ved badene

Tiltak 4

Heve standarden på eksisterende anlegg

Tiltak 5

Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen

Tabell 11.34 Resultatindikatorer

Resultatindikatorer

Resultat 2016

Resultat 2017

Måltall 2018

Måltall 2019

Antall kunstgressbaner

91

91

99

99

Rehabiliterte kunstgressbaner per år

-

3

6

5

Antall flerbrukshaller (håndballflater) *

-

56

59,5

62

Antall besøkende ved publikumsbadene **

1 115 000

984 000

1 230 000

 1 004 000

Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo

80 %

83 %

80 %

80 %

* Inkludert flerbrukshaller ved skoler. Haller for student- og bedriftsidrett er ikke inkludert. Flater med basketstørrelse regnes som 0,5 håndballflate.

** Vestkantbadet skal ikke driftes av BYM fra 2019.

Tabell 11.35 Tilskuddsoversikt idrett

 beløp i 1000 kroner

Avsetningen gjelder

Vedtak 2017

Vedtak 2018

Forslag 2019

Rammetilskudd Oslo Idrettskrets

46 000

47 000

47 300

Særskilte tiltak OIK *

4 500

4 500

4 500

Seniorprosjektet OIK

2 300

2 800

2 800

Big-Air Wyller

1 500

1 500

1 300

Norway Cup

4 000

4 000

4 000

Bogstad Vinterparadis

0

0

700

EKT Rideskole og husdyrpark AS

300

0

0

Ellingsrud ridesenter **

0

5 000

0

Tilskudd til ridesentre

0

1 000

1 000

Realisering av idrettsanlegg i samarb. med idrettslag ***

40 000

40 000

40 000

Tilskudd til idrettstiltak ****

3 608

3 820

4 694

Tilskudd til tiltak for bilfritt byliv

1 500

0

0

Tilskudd til Homeless World Cup

8 000

0

0

SUM

111 708

109 620

106 294

* Tiltakene Idrett og utfordring, Storbyarbeidet og Sommerpatruljen er fra 2017 slått sammen til et tiltak.

** Ellingsrud ridesenter er fordelt 5,0 mill. kroner i tilleggsinnstillingen til budsjett 2018.

*** Fra 2017 er 30 mill. som inngår i ordningen flyttet fra investerings- til driftsbudsjettet. Tilskudd til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag vil bli fordelt i egen byrådens sak.

**** Tilskudd til idrettstiltak vil bli fordelt i egen byrådens sak.

Bymiljøetaten har ansvaret for å administrere ordningene for tilskudd til idrettsorganisasjoner.

4 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 13,1 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Endret budsjettering av spillemiddelinntekter innebærer at 27,1 mill. trekkes ut av budsjettet. Ut over dette styrkes budsjettet med 18,9 mill., hvorav driftsfølgevirkning for nye Jordal amfi utgjør 11,8 mill., utredningsmidler utgjør 8 mill. og halv pris for barn og unge ved badene utgjør 2,5 mill. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 2 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.36 Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

545

Idrett (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

76 616

147 000

102 000

03

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

830

0

0

04

Overføringsutgifter

16 592

0

0

 

Sum utgifter

94 038

147 000

102 000

07

Refusjoner

-16 592

-28 900

-19 900

08

Overføringsinntekter

-3 354

0

0

 

Sum inntekter

-19 946

-28 900

-19 900

 

Netto utgifter

74 092

118 100

82 100

Tabell 11.37 Investeringsoversikt

Idrett (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Til 2023 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn: 

117011

Investering på idrettsområdet

 

74 000

50 000

50 000

50 000

 

 

117022

IDR Diverse mindre prosjekter

 

5 000

5 000

0

0

 

 

117023

IDR Maskiner/biler/utstyr

 

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Løpende

117024

IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

 

21 000

5 000

5 000

5 000

 

Løpende

 

Sum investeringsutgifter

 

 

102 000

62 000

57 000

57 000

 

 

117011

Investering på idrettsområdet

Investeringsmoms

-14 800

-10 000

-10 000

-10 000

 

 

117022

IDR Diverse mindre prosjekter

Investeringsmoms

-500

-500

0

0

 

 

117023

IDR Maskiner/biler/utstyr

Investeringsmoms

-400

-400

-400

-400

 

 

117024

IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Investeringsmoms

-4 200

-1 000

-1 000

-1 000

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-19 900

-11 900

-11 400

-11 400

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

82 100

50 100

45 600

45 600

 

 

Vi viser til behovsplanen for idrett, som er vedlagt budsjettforslaget, hvor man finner detaljert oversikt over prosjektene som bygges frem til 2022. Hoveddelen av anleggsinvesteringene på idrettsområdet budsjetteres på og gjennomføres av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF under byrådsavdeling for næring og eierskap. De totale investeringene på idrettsfeltet utgjør 6,2 mrd. i økonomiplanperioden 2019-2022, hvorav 278 mill. på kap. 545 Idrett, og resten på de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg og Undervisningsbygg.

Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Prosjektet utgjør 74 mill. i 2019, og 50 mill. per år etter det. Vi viser også til behovsplanen for idrett, som er vedlagt budsjettforslaget, og til idrettsinvesteringer under det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, under byrådsavdeling for næring og eierskap.

Prosjekt 117024 Rehabilitering av idrettsanlegg

Prosjektet er økt med 16 mill. til 21 mill. i 2019, og 5 mill. per år deretter. 16 av de 21 mill. i 2019 vil gå til rehabilitering av tre kunstgressbaner. Det rehabiliteres også kunstgressbaner for midlene på prosjektet over, 117011 Investering på idrettsområdet.