Til innhold

Fakta om Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser

Utlysninger

Det er lyst ut 25 stillinger gjennom ordningen, de første fire ble lyst ut i mai 2014. Det er ansatt 15 personer i prosjektet. Planmessig ansettes tre personer til i begynnelsen av 2017. I noen stillinger har det ikke blitt gjennomført ansettelser pga. manglende faglige kvalifikasjoner hos søkere. Av de 25 stillingene er fire vikariater, ti midlertidige stillinger og elleve er faste. Ordinære stillinger lyses ut med vanlige betingelser og kvalifikasjonskrav i tillegg til krav om nedsatt funksjonsevne. 

Hvem ansettes?

Personer med varige funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk karakter, som trenger arbeidserfaring for videre deltakelse i arbeidslivet og med kompetanse som kommunen har behov for.

Traineene får tilbud om oppfølging av mentor og samlinger for traineer i ett og et halvt år. Samlingene er månedlige og inneholder temaer som etikk, arbeidslivsrelaterte spørsmål og informasjon om Oslo kommune. 

Prosjektleder har hatt dialog med mange virksomheter vedrørende informasjon om ordningen og identifisering av aktuelle ledige stillinger. Det innebærer deltakelse på møter, seminarer og lignende samt kontakt med ulike media og interesseorganisasjoner. Prosjektet i Oslo kommune får stor oppmerksomhet av eksterne aktører og andre kommuner. Norges Handikapforbund gav høsten 2015 prosjektet en hederspris.

Videre planer

Prosjektperioden på to år er blitt forlenget til fire år, dvs ut 2017. I budsjettet for 2016 står det at «Byrådet planlegger å implementere ordningen som en del av Oslo kommunes ansettelsesstrategi i løpet av 2017» (s 18 kap 5.1). En arbeidsgruppe lager en plan for implementering av prosjektet i Oslo kommune.

I 2016 foretas ekstern evaluering av prosjektet av Fafo, den publiseres 10. januar 2017.

Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune. Arbeidet foregår på flere nivåer og det viktigste er holdningskapende arbeid. Det innebærer også kontinuerlig oppfølging av traineer og deres ledere og mentorer, samt å fortsette identifisering av nye stillinger. Det er behov for både fulltids- og deltidsstillinger blant arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser. 

Nominert i internasjonal kåring

Prosjektet har blitt nominert i en internasjonal konkurranse i regi av The Zero Project

Bakgrunn

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - rullering 2012 - 2013 - byrådssak 137 av 24.07.2012, ble vedtatt i bystyret 24.10.2012, sak 280. I handlingsplanen fremgår det at Oslo kommune skal etablere en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen er inspirert av det statlige traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.

Tilbake til Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser