Til innhold
Krav til leverandører

Etiske krav ved vareanskaffelser

Kommunens standardkontrakter gir oss adgang til å gjennomføre kontroller og revisjoner både hos hovedleverandøren og deres underleverandører inkludert produksjonsenhetene.

Vi gjennomfører risikovurderinger for å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILO kjernekonvensjoner, og iverksetter tiltak som skal forbedre arbeidsforholdene i leverandørkjeden og redusere risiko for fremtidige brudd.

Der risikoen for brudd er særlig høy kan kommunen også benytte kvalifikasjonskrav i anskaffelsesprosessen for å sikre at leverandører som deltar i konkurransen er i stand til å oppfylle etiske krav i kontrakten. For å bli kvalifisert til konkurransen kreves det at leverandøren har et kvalitetssikringssystem som muliggjør systematisk oppfølging av arbeidet med å verifisere etterlevelse av etiske krav i hele leverandørkjeden og kan dokumentere sporbarhet for varene i kontrakten.

Rapport om risikovurdering innen bygg og anlegg

Rapporten viser en risikomatrise for fjorten produktkategorier som er spesielt vanlige innen bygg og anlegg. Innenfor hver kategori vises risiko for ulovlige arbeidsforhold og andre brudd med Oslo kommunes etiske retningslinjer, for eksempel illegal skogdrift.

Risikoanalyser på byggmateriale og produkter (PDF 0,6MB)