Til innhold

Krav til leverandører

Oslo kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Med dette menes at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn blir ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen.

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. Loven sier noe om krav til kunngjøring, frister, dokumentasjon, spesifisering av ytelser og tildelingskriterier, kontrakt og klageadgang. Lovens § 5 om Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn krever at offentlige virksomheter innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, samt fremme klimavennlige løsninger og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Offentlige oppdragsgivere kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold. 

Oslo kommunes strategi for anskaffelser for perioden 2013-2016 har et tydelig delmål om samfunnsansvar:

Oslo kommune skal være en krevende og konstruktiv innkjøper, som skal gå foran med et godt eksempel og bruke sin betydelige markedsmakt til å påvirke næringslivet til å velge løsninger med vekt på samfunnsansvar.

Kommunens konkurranser om offentlige kontrakter lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Medlem i FN Global Compact

Kommunen har sluttet seg til FN Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar, og skal drive sin anskaffelsesvirksomhet i tråd med ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Prinsippene er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, International Labour Organization (ILO) kjernekonvensjoner som setter minimumsstandarder i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Her kan du lese Oslo kommunes aktivitetsrapport til FN Global Compact 2017 (engelsk side)

Oslo kommune støtter rettferdig handel

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011. For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Oslo kommune har oppnevnt en styringsgruppe for å lede fairtrade arbeidet. En oversikt over styringsgruppens medlemmer finner du her.

Les mer om: