Til innhold

Hvordan kan jeg bidra?

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i storbyen og i nærmiljøet.

Frivillig innsats

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner har for asylsøkere og flyktninger.

Frivillighet bidrar til velferd og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse. 

Den frivillige innsatsen strekker seg fra eventuelt behov for akutt hjelp ved ankomst, via tilbud i mottak, til mer langsiktige integreringstiltak i forbindelse med bosetting.

Noen bydeler har satt i gang egne prosjekter. Få tips og kontaktpunkter til hvordan du kan bidra:

Ankomst

Ved masseankomster kan det være behov for mat, klær og omsorg mens asylsøkerne venter i kø for å bli registrert og komme inn i systemet.

Asylsøkere har reist fra alt de eier og mangler det meste. På de statlige mottakene får de utdelt det mest nødvendige av klær og toalettsaker ved ankomst, og må siden klare seg selv med det de måtte ha av egne midler i tillegg til lommepengene de får fra mottaket. Ekstra klær og leker til barna er eksempler på ting som er svært velkomne. 

Det er også et stort behov for aktivitetstilbud og kontakt med sivilsamfunnet utenfor mottaket. 

Bosetting og integrering

Bosetting og integrering handler om alt som skal til for å etablere et vanlig sivilt liv i et nytt land og i et nytt lokalmiljø. Derfor er et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av stor betydning.

Mange sivilsamfunnsaktører (arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner med flere) gir viktige bidrag og støtte i inkluderingsperioden, som språktrening, jobbhospitering, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt. Og aller viktigst: sosial omgang.

Les mer om bolig, bosetting og integrering her.

Frivillige organisasjoner

Under er en liste med kontaktpunkter for deg som ønsker å bidra. Innholdet i nettsidene som det vises til er helt og holdent den enkelte institusjon eller organisasjons ansvar. 

  • Frivillig.no – finn oppdrag som frivillige organisasjoner trenger frivillige til

Se også IMDi – hjelpe flyktninger gjennom frivillig arbeid 

Tilskuddsordning

Oslo kommunes tilskuddsordning for særskilte integreringstiltak for flyktninger skal stimulere frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i asylmottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Finn informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker her

Mer om flyktninger og integrering