Til innhold

Flyktningmeldingen

Meldingen gjennomgår Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger.

Flyktningmeldingen "Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger" (byrådssak 5/17) ble vedtatt av byrådet i Oslo kommune 19. januar 2017. 

Meldingen gjennomgår og drøfter alle sider av innsatsen for nyankomne asylsøkere i bo-, nærmiljø og arbeidsliv, for å legge til rette for raskere inkludering.

Meldingen tar utgangspunkt i at flyktninger har egne ressurser og ønsker å bruke disse til å bli selvhjulpne. I meldingen legges det særlig vekt på å følge opp kvinner og barn og andre sårbare grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Denne meldingen vil endre kriteriene for intern fordeling av nyankomne flyktninger i Oslo, med sikte på at bydeler som har en lav andel innvandrere og flyktninger skal få et større ansvar for bosetting av nyankomne.

Oslo kommune vil i 2017 videreføre den særskilte støtteordningen som ble etablert i 2015 for å stimulere til økt samspill med sivilsamfunnet når det gjelder inkludering av nyankomne flyktninger.

Melding skal legges fram for bystyret.

Meldingen er et resultat av koordineringsprosjektet om asylsøkere og flyktninger som ble avsluttet i desember 2016.