Til innhold

Asylsøkere og flyktninger i tall og fakta

Asylsøkere

Et asylmottak er et frivillig og åpent overnattingstilbud til registrerte asylsøkere.

Antall plasser i transittmottak i Oslo (per desember 2016)

Følgende statlige asylmottak, drevet på vegne av UDI, er lokalisert i Oslo

  • Oslo mottak: 150 faste plasser + 30 tilleggsplasser (Drift: Oslo kommune)
  • Refstad transittmottak: 350 plasser (Driftsoperatør: Hero)
  • Torshov transittmottak: 140 plasser (Driftsoperatør: Norsk Folkehjelp)

Teisen og Pilestredet akuttmottak er avviklet i løpet av 2016. 

Bosatte flyktninger

I 2015 vedtok Oslo å bosette 811 flyktninger. Samtlige av disse er nå bosatt. IMDi fordeler flyktninger med innvilget opphold til bosetting i kommunene og følger opp kommunenes arbeid med integrering. 

Oslo bystyre har for 2016 vedtatt å bosette 1000 flyktninger, herav 190 enslige mindreårige. Flyktningene vil bli bosatt i bydeler i samsvar med bydelenes befolkningsstørrelse.

Oslo forespørres om et lavere tall for bosetting enn byens befolkning skulle tilsi. I 2016 skal staten bosette 18 000 flyktninger. Oslos andel av folketallet skulle da tilsi 2250. At Oslo blir forespurt om et lavere antall henger sammen med at man alltid forventer en viss sekundærflytting til Oslo. Denne har avtatt noe med årene. I dag regner man med at om lag 15 prosent av alle flyktninger til slutt ender opp i Oslo.

Antall bosatte flyktninger i Oslo

2011      410

2012      410

2013      450

2014      500

2015      811 herav 40 enslige mindreårige 

2016      1000 herav 190 enslige mindreårige 

2017      850 herav 45 enslige mindreårige

Gå til IMDi – tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune

Sentrale begreper

Asylsøker

Person som selv tar seg til Norge for å søke asyl.

Flyktning

Et samlebegrep på alle som er på flukt over landegrenser. Men brukes gjerne mer spesifikt om de som har fått opphold i landet og skal integreres.

Kvote og kvoteflyktning

Vanligste betydning henviser til personer som er valgt ut av FN til å bli overført direkte til andre land uten om å gå veien om selv å søke asyl i ankomstlandet. Kalles også overføringsflyktninger. På engelsk er begrepet «resettlement». Internt i Oslo benyttes også begrepet «kvote» om det antallet flyktninger den enkelte bydel får til bosetting.

«Dubliner»

En asylsøker som har søkt opphold i annet europeisk land og sendes til dette landet for realitetsbehandling av søknaden, i tråd med den såkalte «Dublinavtalen».

Mottak

Felles betegnelse på alle former for statlig innkvartering av asylsøkere og flyktninger i regi av UDI. Differensieres i ulik grad til ulik tid. I debatten om dette henvises til mange ulike konsepter, som for eksempel: akuttinnkvartering, ankomstmottak, transittmottak, ordinære asylmottak, returmottak og integreringsmottak.

Bosetting

Når flyktninger som har fått oppholdstillatelse skal bosette seg blir de tilvist en bydel av IMDi . Bydelen er ansvarlig for å skaffe bolig, tilby introduksjonsprogram, gi ordinære offentlige tjenester innen for eksempel helse, og på andre måter bidra til at flyktningen blir selvhjulpen, sosialt inkludert og deltar aktivt i samfunnet.

Avtalt selvbosetting

Dette omfatter flyktninger som finner bolig selv og hvor bosettingen skjer etter avtale mellom kommunen og IMDi. Bydelen må godkjenne at boligen oppfyller krav til blant annet størrelse og kvalitet. Før man vurderer en leiekontrakt kontakter bydelen IMDi for å få bekreftet at flyktningen kan søkes ut. Kommunen eller IMDi gir ingen garanti for at man får bosetting selv om man har tilbud om bolig der. Flyktninger som bosettes på denne måten, beholder sine rettigheter etter introduksjonsloven.

Privatboende (personer som har flyttet ut av mottak)

En del personer flytter ut av mottak (inkl. transittmottak) og bor midlertidig på privat eller ukjent adresse og henvender seg til IMDi for bosetting med offentlig hjelp når de har fått oppholdstillatelse. Disse kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. En av forutsetningene er at de henvender seg til IMDi senest innen 3 måneder etter at oppholdstillatelse er effektuert.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram gis til flyktninger i alderen 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering (se nærmere bestemmelser i introduksjonsloven ). Programmet skal tilrettelegges for den enkelte i tråd med behov og ressurser og gi ferdigheter i norsk, norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i arbeidslivet. Målet er selvhjulpenhet, enten ved at deltakeren går direkte over i arbeid eller til utdanning.

Irregulær

En person som ikke har lovlig opphold i Norge. Går også under betegnelsen «papirløs» fordi de ikke har papirer på gyldig opphold i Norge, selv om deres identitet både kan være kjent og dokumentert.

 

Mer om flyktninger og integrering

Ankomst, registrering og mottak

Bosetting og integrering

Enslige mindreårige

Hvordan kan jeg bidra?