Til innhold

Plan for sykkelveinettet i Oslo

Oslo kommune og Statens vegvesen region øst har utarbeidet en plan for sykkelveinettet i Oslo. Planen skal være veiledende for all arealplanlegging.

“Plan for sykkelveinettet i Oslo" erstatter "Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo", som har vært gjeldende siden 1999. Den nye planen gjelder for hele Oslo, både for kommunale og statlige veier. 

Les planen for sykkelveinettet i Oslo.

Finmasket og fremkommelig sykkelveinett

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer, og øke andelen syklende. Hensikten med planen er å sørge for at Oslo får et finmasket og fremkommelig sykkelveinett, som vil gjøre sykkelen et tryggere, mer tidseffektivt og attraktivt fremkomstmiddel i byen.

Planen er en del av oppfølgingen av Oslo kommunes sykkelstrategi (2015-2025)

Plan og politiske vedtak

Plan for sykkelveinettet i Oslo ble behandlet i byrådet (byrådssak 18/8) 18. januar 2018, og vedtatt i bystyret 23. mai 2018 (bystyresak 135).

Bystyret har fattet følgende vedtak:

  1. Plan for sykkelveinettet i Oslo, datert 14.10.2016  tas til orientering.
  2. Plan for sykkelveinettet i Oslo erstatter «Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo» fra 1999.
  3. Byrådet bes legge Oslostandarden for sykkeltilrettelegging til grunn for videre arbeid med utbygging av sykkelveier.
  4. Bystyret ber byrådet inkludere sammenkopling av sykkelvei sørfra til Hauketo med sykkelvei nordfra til Ljabru i planene for 2025-nettet.
  5. Bystyret ber byrådet arbeide for eget sykkelanlegg, i stedet for sykkeltilrettelegging i blandet trafikk, i området på og rundt Mortensrud.
  6. Bystyret ber byrådet i neste rullering av plan for sykkelveinettet prioritere tilførselsveier for sykkel fra øst i Oslo sør til Mosseveien.

Les mer:

Kontaktpersoner i Sykkelprosjektet

Pressekontakt

Espen Skran

Telefon: 922 09 294

E-post: espen.skran@bym.oslo.kommune.no

Gå til annet innhold om sykkel