Til innhold

Plan for sykkelveinettet i Oslo

Oslo kommune og Statens vegvesen region øst har utarbeidet en plan for sykkelveinettet i Oslo. Planen skal være veiledende for all arealplanlegging.

“Plan for sykkelveinettet i Oslo" vil erstatte "Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo", som har vært gjeldende siden 1999. Den nye planen skal gjelde for hele Oslo, både for kommunale og statlige veier. 

Les forslaget til plan for sykkelveinettet i Oslo.

Planen tar utgangspunkt i byrådets ambisjoner om å øke sykkelandelen målt i daglige reiser til 25 prosent innen 2025.

Finmasket og fremkommelig sykkelveinett

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer, og øke andelen syklende. Hensikten med planen er å sørge for at Oslo får et finmasket og fremkommelig sykkelveinett, som vil gjøre sykkelen et tryggere, mer tidseffektivt og attraktivt fremkomstmiddel i byen.

Planen er en del av oppfølgingen av Oslo kommunes sykkelstrategi (2015-2025)

Planens status vinter 2017/2018

Plan for sykkelveinettet i Oslo ble behandlet i byrådet (byrådssak 18/8) 18. januar 2018. 

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Plan for sykkelveinettet i Oslo, datert 14.10.2016  tas til orientering.
  2. Plan for sykkelveinettet i Oslo erstatter «Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo» fra 1999

Saken skal trolig til behandling i bystyret i mars 2018.

Kontaktpersoner i Sykkelprosjektet

Prosjektleder

Rune Gjøs

Telefon: 21 80 21 80

E-post: rune.gjos@bym.oslo.kommune.no

 

Pressekontakt

Liv Jorun Andenes

Mobilnummer: 997 14 580

E-post: liv.jorun.andenes@bym.oslo.kommune.no

Plan og politiske vedtak

Gå til annet innhold om sykkel