Til innhold

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging

Hva er Oslostandarden?

Oslostandarden er en kommunal veileder som beskriver løsninger for sykkelinfrastruktur og praksis for etablering av dette. Veilederen omsetter byens målsettinger for sykkelandel, trygghet, fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende til praktiske løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur. Oslostandarden inneholder løsninger for strekning, kryss og utfordrende punkter. Den beskriver også løsninger og veivisning for sykkelparkering.

Når gjelder Oslostandarden?

Oslostandarden utfyller Oslos normal for gate- og veiutforming når det gjelder sykkeltilrettelegging, og skal innarbeides i nye utgaver av Oslos normal for gate- og veiutforming (PDF 7MB).

Oslostandarden er delvis et tillegg til, og delvis en erstatning for, Statens vegvesens håndbøker for gate- og veiutforming. Der Oslostandardens vurderinger av egnethet avviker fra Statens vegvesens håndbok V1228, Sykkelhåndboka, skal førstnevnte legges til grunn for valg av løsning.

Revideringer og vedlegg

Dette er første utgave av Oslostandarden for sykkeltilrettelegging. Den skal revideres ved behov. Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvaret for å gjennomføre revisjoner, og vil gjøre detaljtegninger for løsninger tilgjengelige etterhvert som de bygges.

Oslostandarden har også et vedlegg, i form av en egen veileder for sykkelparkering. Flere vedlegg vil kunne komme.