Til innhold
6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6.3 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsprosjekter for kapittel 200 Utdanningsetaten og 210 Grunnskolen 

I

II

III

VI

VII

VIII

IX

X

Prosjektnavn

Prosjekt-nummer

Arts-gruppe

Dok 3 2017

Regulert budsjett 2017 (inkl. y.disp- fra 2016)

Regnskap 2017

Avvik (VII-VIII)

Kommentarer/ årsak til avvik

Inventar, utstyr og IKT

106040

0

0

2 639 000

2 659 224

-20 224

 

Inventar, utstyr og IKT

106040

1

253 364 000

102 595 000

43 505 472

59 089 528

 

Inventar, utstyr og IKT

106040

3

0

0

5 874 625

-5 874 625

 

Inventar, utstyr og IKT

106040

4

0

303 058 000

64 860 444

238 197 556

 

Sum

106040

Sum

253 364 000

408 292 000

116 899 764

291 392 236

*

Handlingsprogram Oslo sør

109051

1

0

23 000

0

23 000

 

Sum

109051

Sum

0

23 000

0

23 000

 

Handlingsprogram Oslo sør

113048

1

0

488 000

288 188

199 812

 

Handlingsprogram Oslo sør

113048

4

0

0

72 047

-72 047

 

Sum

113048

Sum

0

488 000

360 235

127 765

 

IKT-utvikling skoler

115023

0

0

2 848 000

2 485 195

362 805

 

IKT-utvikling skoler

115023

1

50 000 000

39 817 000

59 813 968

-19 996 968

 

IKT-utvikling skoler

115023

3

0

4 542 000

430 665

4 111 335

 

IKT-utvikling skoler

115023

4

0

10 000 000

19 663 956

-9 663 956

 

Sum

115023

Sum

50 000 000

57 207 000

82 393 785

-25 186 785

**

Bjørndal skole – kjøkken og oppbevaring

116055

1

0

350 000

275 422

74 578

 

Bjørndal skole – kjøkken og oppbevaring

116055

4

0

0

68 855

-68 855

 

Sum

116055

 

0

350 000

344 277

5 723

 

Sum kapittel 200

 

 

303 364 000

466 360 000

199 998 061

266 361 939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentraliserte PC-anskaffelser (UDE)

114049

1

0

12 228 000

12 255 207

-27 207

 

Sentraliserte PC-anskaffelser (UDE)

114049

4

0

0

3 032 984

-3 032 984

***

Sum

114049

Sum

0

12 228 000

15 288 191

-3 060 191

 

Kjøp av transportmidler 2017

117063

1

0

269 000

269 000

0

 

Sum

117063

Sum

0

269 000

269 000

0

 

Sum kapittel 210

 

 

0

12 497 000

15 557 191

-3 060 191

 

Sum investering

 

 

303 364 000

478 857 000

215 555 252

263 301 748

 

 

* Det store avviket i 2017 skyldes primært at bevilgningen er høyere enn signalisert behov. Utdanningsetaten kjøper hoveddelen av inventar og utstyr gjennom inventaravtaler med Undervisningsbygg Oslo KF. Dette viderefaktureres internt i Oslo kommune uten mva. Avviket per 31.12.2017 er 25 mill høyere enn tidligere prognoser i 2017 og skyldes i stor grad usikkerhet i forbindelse med innkjøpstidspunktene hos Undervisningsbygg.

** Her inngår blant annet investeringer i ny og forbedret IKT-infrastruktur på skolene, etablering av beredskap/intercom-løsninger på alle skoler, innføring av nytt skoleadministrativt system og ny læringsplattform i Osloskolen. Prosjektet videreføres i økonomiplanperioden. I 2017 er prosjektet tilført midler fra driftsregnskapet tilsvarende 8,680 mill.

*** Avviket bør ses i sammenheng med tilsvarende avvik på artsgruppe 7.

 

1. Periodiserings-avvik, men innenfor vedtatt tidsramme

2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter

3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan

4. Uforutsigbare avsetninger

106040 Inventar, utstyr og IKT

 

 

 

220 018

109051 Handlingsprogram Oslo sør

 

 

18

 

113048 Handlingsprogram Oslo sør

 

 

103

 

115023 IKT-utvikling skoler

-20 575

 

 

 

116055 Bjørndal skole – kjøkken og oppbevaring

-5

 

 

 

Sum 200 Utdanningsetaten

-20 580

0

121

220 018

114049 Sentraliserte PC-anskaffelser (UDE)

-27

 

 

 

Sum 210 Grunnskolen

-27

0

0

0

Sum avvik

-20 607

0

121

220 018

Tall fra OKS033 per prosjektnivå