Til innhold
6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6 Sammenligning av regnskap og budsjett

6.1 Driftsregnskap

I

II

III

IV

V

Artsgruppe

Regnskap 2017

Dok 3 2017

Regulert budsjett 2017

Regnskap 2016

Avvik 2017 (III-I)

000 – 999 Lønn og sosiale utgifter

8 733 834

8 532 585

8 635 019

8 351 321

-98 815

100 – 299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

1 973 740

1 315 553

2 238 647

1 775 731

264 907

300 – 399 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon

3 241 926

3 572 176

3 199 693

3 020 653

-42 233

400 – 499 Overføringsutgifter

906 357

347 707

588 592

810 553

-317 765

500 – 599 Finansutgifter og finanstransaksjoner

259 173

-

81 680

263 218

-177 493

Sum driftsutgifter

15 115 029

13 768 021

14 743 631

14 221 476

-371 398

600 – 699 Salgsinntekter

-1 089 284

-537 535

-1 007 184

-1 131 535

82 100

700 – 799 Refusjoner

-1 488 919

-935 513

-985 708

-1 233 418

503 211

800 – 899 Overføringsinntekter

-29 940

-4 427

-19 921

-18 043

10 019

900 – 999 Finansinntekter og finanstransaksjoner

-177 492

-

-

-154 325

177 492

Sum driftsinntekter

-2 785 634

-1 477 475

-2 012 813

-2 537 321

772 821

Sum Utdanningsetaten

12 329 395

12 290 546

12 730 818

11 684 154

401 423

Utdanningsetatens regnskapsmessige resultat for 2017 for hele sitt virksomhetsområde innenfor området Utdanning er et mindreforbruk på kr 401,4 mill., tilsvarende 3,2 % av justert netto driftsbudsjett. I likhet med tidligere år viser regnskapsresultatet høy grad av stabilitet, som uttrykk for god oversikt og økonomistyring i Utdanningsetaten. I 2016 var mindreforbruket på 334,4 mill., det vil si 2,8 % av justert netto driftsbudsjett. Dette innebærer en økning i mindreforbruket på 67,0 mill., tilsvarende 0,4 %-poeng, fra 2016. Økningen kan i stor grad henføres til kompensasjon for endrede medlemsvilkår i Oslo pensjonsforsikring (OPF) på 44,2 mill. som ble bevilget i desember 2017. Dette var utgifter som både var påløpt i regnskap og hensyntatt budsjettmessig.

Mindreforbruket består av følgende elementer:

 • 165,4 mill. på skoler og aktivitetsskoler, ekskl. øremerkede midler
 • 123,0 mill. på sentrale koststeder, ekskl. øremerkede midler
 • 113,0 mill. Øremerkede kommunale og statlige midler

Skolene får overført mer-/mindreforbruk, inklusive øremerkede midler, til påfølgende budsjett-/regnskapsår i tråd med etablert praksis. I 2017 hadde skolene og aktivitetsskolene et samlet mindreforbruk på 165,4 mill. eksklusive øremerkede midler. Dette er en økning på 22,2 mill. fra 2016, hvor tilsvarende mindreforbruk var på 143,2 mill. Deler av mindreforbruket ved skolene skyldes den nevnte kompensasjonen for endrede medlemsvilkår i OPF, som ble tildelt skolene i desember. Det ble i revidert budsjett 2017 bevilget 20 mill. til 50 lærerstillinger, med virkning fra oppstart av skoleåret 2017/2018. Det har ikke vært mulig for alle skolene å tilsette kvalifiserte lærere på så kort varsel, noe som også kan ha bidratt til mindreforbruket ved enkelte av grunnskolene.

Overføring av øremerkede midler fra 2017 til 2018 utgjør kr 113,0 mill., tilsvarende 0,9 % av justert netto driftsbudsjett. Dette er en økning på 22,2 mill., tilsvarende 0,2 %-poeng, fra 2016. I 2016 utgjorde ubrukte øremerkede midlene 90,8 mill., tilsvarende 0,8 % av justert netto driftsbudsjett. Økningen henger sammen med mange bosatte flyktninger de siste årene, som utløser tilskudd til norskopplæring. Midlene utbetales kommunene over en treårsperiode, mens kommunens plikt til å tilby norskopplæring strekker seg over fem år. Det er derfor vanlig at det akkumuleres mindreforbruk i etterkant av år med høy bosetting. Midlene vil bli benyttet til norskopplæring i kommende år.

De vesentligste øremerkede midler som overføres til 2018 er:

Øremerkede midler

31.12.2017

31.12.2016

Norskopplæring – rett og plikt

+51 082 453

+ 16 769 189

Statlig og kommunal videreutdanning (*)

+ 18 517 812

+19 674 487

Den kulturelle skolesekken/Kulturtanken – tippemidler (**)

+15 902 692

+15 345 576

(*) Videreutdanning føres på prosjektnummer 22001000 (kommunal ordning) og prosjektnummer 32108200 (statlig ordning)

(**) Tippemidler føres på to prosjektnummer; 42100300, 32306400 og 32100900

Mindreforbruket på sentrale koststeder utgjorde 123,0 mill. ekskl. øremerkede midler.

Sentrale koststeder inkluderer følgende vesentlige transaksjoner i regnskapsavslutningen:

 • 6,9 mill. – Inntektsføring av for mye avsatt til tap på fordringer eldre enn 6 mnd. Til NAV
 • 1,7 mill. – SPROFF og språkstimuleringspakke (bevilgning)

Mindreforbruket på sentrale koststeder er hovedsakelig knyttet til:

 • reduserte tapsavsetninger på NAV og bevilgninger gitt sent på året
 • refunderte prosjekteringsutgifter fra Undervisningsbygg Oslo KF (UBF)
 • bygningsrelaterte utgifter
 • endringer i fremdrift på prosjekter

Mindreforbruket på sentrale koststeder er i stor grad bundet opp til pågående tiltak og udekkede bevilgningsbehov i 2018, jf. Utdanningsetatens budsjettforslag for 2018, konsekvensanalysen til byrådets budsjettforslag for 2018, kvartals- og tertialrapporter for 2017:

 • Bundne midler, ikke øremerkede midler48,8 mill.
  • Yrkesfaglig opplæring til voksne og norskkurs foresatte, 11,3 mill.
  • Utvidet rett vgo 3,2 mill.
  • Norskopplæring til medarbeidere i barnehage, skole og AKS 2 mill.
  • Oppfølging av Yrkesveien, 6,1 mill
  • Pågående IKT-prosjekter, periodiseringsavvik, 20,6 mill.
  • SPROFF og språkstimuleringspakke, 1,5 mill.
  • Groruddalssatsingen, 4,1 mill.
 • IKT-investeringer61,7 mill.
 • Kvalitetstiltak i Aktivitetsskolen14,1 mill.
 • Manglende kompensasjon til skolene for gratis utlån av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner14,1 mill.
 • Økt behov for byomfattende plasser for elever med autismespekterforstyrrelser12,7 mill.
 • Norskopplæring for 16-19-åringer uten rett etter per capita-ordningen2,5 mill.
 • Grunnskoleopplæring for voksne2,5 mill.
 • Sum156,4 mill.