Til innhold
1 Ansvarsområde

1 Ansvarsområde

Underkapitler

  • 1 Ansvarsområde

1 Ansvarsområde

Utdanningsetaten hadde i 2017 det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for grunnskoleopplæring, videregående opplæring, voksenopplæring inkludert norskopplæring og fengselsundervisning, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen Oslo Akershus (FOA), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS) og Sommerskolen Oslo.

Oslo er både kommune og fylkeskommune. Direktøren i Utdanningsetaten er administrativ og faglig leder for kommunal og fylkeskommunal opplæring i samsvar med lover, forskrifter og rundskriv fra statlige og kommunale myndigheter.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, barnehageloven, lov om fagskoleutdanning, og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter.

Utdanningsetaten har ansvar for finansiering av grunn- og videregående opplæring for barn og unge bosatt i Oslo som av ulike grunner oppholder seg i andre kommuner.

Utdanningsetaten ivaretar kommunens ansvar etter friskoleloven for å fatte vedtak om og finansiere spesialundervisning, særskilt språkopplæring og skyss for friskoleelever som er bosatt i Oslo kommune.  

Utdanningsetaten ved PPT har ansvar for å lage en sakkyndig vurdering om førskolebarn har behov for spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring før bydel fatter vedtak om dette. PPT skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Utdanningsetaten skal på vegne av Oslo kommune bidra til å fremskaffe læreplasser, formidle elever fra skole til bedriftsopplæring og avvikle fag-/svenne- og kompetanseprøver. Utdanningsetaten har det administrative og faglige ansvar for gjennomføring av bestemmelsene i opplæringsloven om fagopplæring. Gjennom veiledning av lærebedriftene skal etaten styrke kvaliteten på fagopplæringen i arbeidslivet. Utdanningsetaten er sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda og Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag.

Utdanningsetatens virksomhet i 2017 har omfattet følgende budsjettkapitler:

Kapittel 200

Utdanningsetaten

Kapittel 203

PP-tjenesten

Kapittel 210

Grunnskolen

Kapittel 211

Aktivitetsskolen

Kapittel 230

Videregående skoler

Kapittel 231

Fagopplæring

Kapittel 250

Fagskolen

Kapittel 294

Voksenopplæring

Organisasjon

Grunnskoler og videregående skoler er organisert i 7 skolegrupper (Skolegruppe A-G). Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør. Spesialskoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er organisert i en egen avdeling. PPT er delt inn i seks seksjoner som betjener skolene innenfor sin skolegruppe.

Alle skoler og voksenopplæringssenter har et driftsstyre som er skolens øverste organ.

Bemanning

31.12.2016

31.12.2017

Endring

Ansatte

14 941

15 240

299

Årsverk

11 909

12 244

335

Kilde HR per 31.12.2017

I tillegg til faste årsverk kommer 111 årsverk til lærlinger totalt i Utdanningsetaten. Dette er en økning på 11 årsverk fra 2016. Lærlingene er hovedsakelig knyttet til skolene på kapitlene 210 Grunnskolen, 211 Aktivitetsskolen og 230 Videregående skoler. I 2017 var det fem lærlinger Utdanningsadministrasjonen.

Det er en økning på 335 årsverk fra 2016 til 2017. Økningen er i hovedsak på kapittel 210 Grunnskolen, 211 Aktivitetsskolen, 230 Videregående skoler og 294 Voksenopplæring.

Fra og med 1.1.2017 ble Oslo musikk- og kulturskole overført til Kulturetaten. Overføringen medførte isolert sett en reduksjon på 111,5 årsverk for Utdanningsetaten.