Til innhold

Invitasjon: Demensutredning for fastleger/sykehjemsleger i samarbeid med demenskoordinator/team i bydelene

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Kurs i geriatri for fastleger, sykehjemsleger, og sykepleiere som jobber med demens – Høstkurs II
Geriatrisk ressurssenter har på oppdrag fra Fylkesmannen og Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i 2015 gjennomført prosjektet « Demensteam i Oslo». Prosjektet omhandler bl.a. hvordan demensutredning i kommunen skal organiseres og gjennomføres. Det er ansatt demenskoordinator i alle bydeler og demensteam i de fleste og disse skal samarbeide med fastlegene om utredning og oppfølging.

Målsettingen er at de fleste pasienter skal utredes av fastleger og sykehjemsleger. Hvilke pasienter som skal henvises til spesialisthelsetjenesten vil være tema på kurset. Demenskoordinator og demensteam i bydelene kan utføre testing og kartlegging og delta i oppfølgning av pasientene. Dette vil bidra til betydelig avlastning for fastlegene m.h.t. bruk av ressurser. Derfor håper vi på stor deltakelse fra fastleger og sykehjemsleger på kurset. Demenskoordinatorer og demensteam deltar også på kurset. 

Fastleger og sykehjemsleger inviteres til et heldagskurs om demensutredning i kommunehelsetjenesten. 

Kurset søkes godkjent som tellende valgfritt kurs i geriatri med 7 poeng for videre – og etterutdanningen i allmennmedisin og for kompetanseområde i alders– og sykehjemsmedisin.  
Det søkes om å få godkjent Høstkurs II og Høstkurs III (oppfølgingskurs) som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 15 poeng. Sender derfor ut invitasjon og program for begge kursene samtidig.
Kurset søkes godkjent som tellende kurs for sykepleiere med 7 poeng.

Program

09:00-09.20 Åpning ved Fylkeslegen i Oslo og Akershus: Petter Schou, fylkeslege

09:20-10:00 Demensteamprosjektet i Oslo v/ prosjektleder og demenskoordinator: Nina Carlsen og Sigrid Aketun , ergoterapeut 

10.00-11.00 Demensutredning, diagnostikk og behandling v/ Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS Ullevål
                
11.05-12.20 Demensutredning, bruk av testverktøy v/ Bekkhus-Wetterberg
                
12.50-13.35 Hvem skal henvises til spesialisthelsetjenesten? v/ Bekkhus-Wetterberg

13.35-14.20 Hva kreves av fastlegene /sykehjemslegene for å delta i demensutredning i kommunen? v/ Lorentz Nitter fastlege/sykehjemslege Moss

14.25-15.00 Hvordan kan Demenskoordinator/team samarbeide med fastlegene/sykehjemslegene? v/ Audun Dyrdal, fastlege og Berit Syversen demenskoordinator, Østensjø demensteam

15.00-16.00 Paneldiskusjon med deltakere

Pris og påmelding

Arrangør: Geriatrisk ressursssenter

Pris: Kr 800 for ansatte i Oslo, kr 1000 for utenbys deltakere

Påmelding: Innen 27. oktober 2015

Klikk her for elektronisk påmelding (Hold ctrl-knappen inne samtidig som du klikker)