Til innhold

Gi innspill til høringsutkast – Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Samtidig skal Oslo bli klimarobust for å i størst mulig grad tåle uønskede konsekvenser av klimaendringene. Nå har Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030.

Faggrunnlaget til klimastrategien er en fornying og justering av klima- og energistrategien som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2016 og klimatilpasningsstrategien som ble vedtatt av bystyret i april 2015. Gjennom høringsprosessen ønsker Klimaetaten innspill på utkastet for at faggrunnlaget skal kunne bli et best mulig verktøy for å kunne nå klimamålene. Spesielt ønsker vi innspill til hvordan faggrunnlaget til klimastrategien kan forbedres og styrkes. 

Faggrunnlaget til klimastrategien er basert på et kunnskapsgrunnlag som også er laget av etaten. Kunnskapsgrunnlaget er Klimaetatens sitt dokument og er ikke på høring. Utdypning av de foreslåtte satsingsområdene, ytterligere begrunnelser og kilder finnes i kunnskapsgrunnlaget.

Utkast til faggrunnlag for Oslos Klimastrategi mot 2030 (PDF, 1,7MB)
Kunnskapsgrunnlag for satsingsområder, oppdatert 20.12.18, Klimastrategi 2030

Frist

Høringsfrist: 21. januar 2019
Høringssvar: sendes til: postmottak@kli.oslo.kommune.no
Merk med saksnummer 18/13358

Høringsmøte

Klimaetaten inviterer til åpent møte om Oslos Klimastrategi mot 2030 for å få innspill på forslaget. 

Tid: Tirsdag 15. januar kl. 1600
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Mer om arrangementet i Klimaetatens kalender

Underlagsrapporter til kunnskapsgrunnlaget

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo – CICERO (PDF, 1,6MB)
Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 – CICERO (PDF, 4,6MB)
Forbruksbasert klimaregnskap for Oslo kommune – Asplan viak (PDF, 1,9MB)
Teknologitrender i transportsektoren – SINTEF (PDF, 0,4MB)
Klimaregnskap for arealbrukssektoren i Oslo – NIBIO 

I tillegg er arbeidet basert på Klimaetatens klimasårbarhetsanalyse for Oslo.