Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ullveien 12 - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen omhandler opparbeidelse/oppgradering av offentlig veiareal i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Th. Haugsvei AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ullveien 12.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av opparbeidelse/oppgradering av offentlig veiareal i området.

Reguleringplanen er sendt til politisk behandling, og er tilgjengelig i Plan og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201500243.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08:00-15:30)

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "sak 17/2877".

Høringsfrist 19. november 2018

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Andreas T. Grøstad: tlf: 996 23 748

Dokumenter:

Utbyggingsavtale

Vedlegg 1 Reguleringsplankart for Ullveien 12
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser for Ullveien 12
Vedlegg 3 Kartskisse - Eiendommen
Vedlegg 4 Kartskisse  - Realytelser
Vedlegg 5 Kartskisse - Overdragelse av arealer
Vedlegg 6 Firmaattest for Th. Haugsvei AS
Vedlegg 7 Generalfullmakt datert 15.01.2014
Vedlegg 8 Generalfullmakt datert 10.04.2018
Vedlegg 9 BYMs turveinorm utarbeidet av Park og friluftsprosjekter 2018, revisjon 0