Til innhold

Oslo Plaza – oppstart av forhandlinger

Utbyggingsavtalen omfatter blant annet oppgradering av Vaterlandsparken og opparbeidelse og grønnstruktur.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) starter opp forhandlinger med grunneier/utbygger av Oslo Plaza, gnr. 208 bnr. 885 m.fl.

Hva omfatter utbyggingsavtalen?

Utbyggingsavtalen for Oslo Plaza vil i hovedsak omfatte oppgradering av Vaterlandsparken og opparbeidelse av offentlige og felles samferdselsanlegg og grønnstruktur innenfor planområdet.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. For mer informasjon om saken, se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 200805399.

 

oslo plaza (kunngjøring)

Har du noen innspill?

Innspill kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer 17/624.


Kontaktperson

Kontaktperson ved spørsmål:
Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748