Til innhold

Huken – Varsel om oppstart av planarbeid

Planforslaget skal legge til rette for aktiviteter, åpning av bekken, etablering av badedam, stier og forbindelser til marka.

Vi varsler igangsetting av detaljregulering av Huken i Bydel Grorud.

Fra steinbrudd

I dag er området regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg. Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for friluftsliv som bidrar til gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser.

Huken ligger i Marka og er eid av Oslo kommune. Området omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 94/7, 95/44, 95/117 og hele 94/244, til sammen ca. 288 daa. Se varslingskart (JPG 1MB).

Adressen er Ammerudveien 300. 

Til grønnstruktur

Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven. Planforslaget skal tilrettelegge for aktiviteter (for eksempel klatrevegg eller liknende), bekkeåpning og etablering av badedam, stier og forbindelser til markaområdene, utenfor bruddkanten.

Fylkesmannen har gitt tillatelse til planarbeidet i Marka. Større idrettshaller og -bygg, samt tiltak som kan generere mye trafikk til området, er ikke aktuelle formål i planen.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Åpent møte

I forbindelse med oppstart av planarbeid holdes det et åpent informasjonsmøte på Ammerud skole torsdag 27. april kl. 18–20.

Alle er velkommen!

Frist

Innspill til planarbeidet sendes innen 2. juni 2017 til:

Asplan Viak v/sivilarkitekt Anne Sandnes, Postboks 337, 0101 Oslo eller e-post: anne.sandnes@asplanviak.no

 

Denne varslingen er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.