Til innhold

Diakonveien 14 – oppstart av forhandlinger

Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av vei og ny T-banestasjon ved Diakonhjemmet.

diakonveien 14 (kunngjøring)Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med utbygger av felt G i reguleringsplan for Diakonveien 14 – Diakonhjemmets østre del, gnr. 39 bnr. 3 m.fl.

Hva omfatter utbyggingsavtalen?

Utbyggingsavtalen for felt G vil i hovedsak omfatte bidrag til opparbeidelse av ny T-banestasjon ved Diakonhjemmet, og opparbeidelse av vei.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. For mer informasjon om saken, se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201307770.

Har du innspill til forhandlingene?

Innspill kan sendes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer 17/658.


Kontaktperson

Kontaktperson ved spørsmål:
Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748